Cechy imiesłowów

Do nieosobowych forum czasownika, prócz bezokolicznika i form zakończonych na -no i -to, należą imiesłowy które dzielimy na:

1. Imiesłów przymiotnikowy - nieosobowa forma czasownika odpowiadająca na pytania jaki? jaka? jakie? i odmieniająca się przez przypadki liczby o rodzaje. Imiesłowy od przymiotników różnią się tym, że nie oznaczają stałej cechy (np. pisemny, piśmienny), lecz nazywają cechę wynikającą bezpośrednio z aktywnej czynności.

Imiesłów przymiotnikowy dzielimy na:

a) imiesłów przymiotnikowy czynny - końcówki -ący, -ąca, -ące (forma niedokonana)
b) imiesłów przymiotnikowy bierny - końcówki -ny, -ty, -any, -ony (forma dokonana i ndk.)

Imiesłów przymiotnikowy bierny pochodzi od czasownika niedokonanego oraz dokonanego, w zależności czy czasownik jest pochodny*

1. Imiesłów przysłówkowy - nieosobowa forma czasownika nazywająca w zdaniu dodatkową czynność towarzyszącą czynności wyrażonej czasownikiem osobowym. Odpowiada na pytania kiedy? jak? Imiesłów przysłówkowy - podobnie jak przysłówek - jest nieodmienny.

Imiesłów przysłówkowy dzielimy na:

Imiesłów przymiotnikowy współczesny - końcówki -ąc (niedokonany)
Imiesłów przymiotnikowy uprzedni - końcówki -wszy, -łszy (dokonany)


*Czasownikiem pochodnym możemy nazwać taki czasownik który przeszedł ze strony czynnej na stronę bierną, np.

malujący --> malowany

Ciekawostka
Od niektórych czasowników można utworzyć tylko formy imiesłowów przymiotnikowych czynnych lub tylko biernych.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Wypisz cechy pijaka z książki pt. "Mały Książe" w formie imiesłowów. Ma być 10-15. Pilne!

Wypisz cechy pijaka z książki pt. "Mały Książe" w formie imiesłowów. Ma być 10-15. Pilne!...

Język polski

Imiesłowy - podział, tworzenie, końcówki imiesłowów

Imiesłowy dzielimy na:
- przymiotnikowe:
czynne np. fruwające
bierne np. pisany

- przysłówkowe:
współczesne np. słuchając
uprzednie np. zrobiwszy

1. Imiesłów przymiotnikowy jest nieosobow...

Język polski

Trzy odmienne części mowy i ich charakterystyka

I Wstęp
Właściwością polszczyzny, między innymi jest to, że liczne polskie wyrazy odmieniają się przez przypadki, liczby, osoby, czasy. Właściwość ta pozwala ustalić powiązania między wyrazami w zdaniu oraz łączyć sło...

Język polski

Gramatyka

Części mowy

Czasownik
Czasownik jest odmienną i samodzielną częścią mowy, nazywającą czynności lub stany (czytać, spać). Różni się od innych wyrazów tym, że ma wiele form, w tym część nieodmiennych. Najczęściej spo...

Język polski

Gramatyka i literatura - zagadnienia z szkoły podstawowej

1. Podział literatury na rodzaje i gatunki.
Literatura dzieli się na:
- epikę (opowiadanie, nowela, mit, powieść, opowieść, legenda)
- lirykę (tren, wiersz, fraszka)
- dramat (właściwy, tragedia, komedia, romantyczny)