Konstytucja Królestwa Polskiego.

Powstanie Królestwa Polskiego ogłoszono oficjalnie w Warszawie 20. VI. 1815r. KP miało być monarchią konstytucyjną na zawsze związaną z Rosją przez osobę króla. Polityka zagraniczna Królestwa miała być wspólna z cesarstwem. Król posiadał pełnię władzy wykonawczej, mianował namiestnika na czas swojej nieobecności w Warszawie. Wyznaczał także ministrów, senatorów i innych wyższych dygnitarzy. Do niego należała wyłącznie inicjatywa ustawodawcza, prawo veta wobec uchwał sejmu i stanowienie o sprawach nie zastrzeżonych wyraźnie dla parlamentu. Do przygotowania praw i zarządzeń oraz rozstrzygania spraw przekazanych przez króla powołana została Rada Stanu. Funkcję rządu pełniła Rada Administracyjna złożona z ministrów. Ministrowie stali na czele 5 komisji rządowych.1. wyznań religijnych i oświecenia publicznego2. sprawiedliwości3. spraw wewnętrznych i policji4. wojny5. przychodów i skarbuParlament był dwuizbowy złożony z Senatu i Izby Poselskiej. Senatorów mianował dożywotnio spośród wojewodów, kasztelanów i biskupów. Izba Poselska składała się z 77 posłów szlacheckich wybranych przez sejmiki powiatowe i 51 deputowanych wybranych przez zgromadzenia gminne. Czynne prawo wyborcze posiadała szlachta i wszyscy pozostali dysponujący własnością. Sejm zbierał się co dwa lata na 30 dni. Mógł podejmować uchwały tylko w zakresie niektórych spraw: budżetu, prawa karnego, prawa cywilnego, oraz tych spraw , które polecał mu król. Konstytucja gwarantowała używanie języka polskiego jako urzędowego, wolności wyznania , druku oraz nietykalności osobistej. Również siły zbrojne podlegały władzom KP. Z formalnego punktu widzenia konstytucja była najbardziej liberalna w całej Europie. W cztero mln. Królestwie prawo wyborcze posiadało 100 tyś. ludzi ( w 30 mln. Francji 80 tyś. ludzi). Królestwo kongresowe w 1815r. posiadało 2.7 mln. ludności. W 1830r. Królestwo liczyło 4.1mln. mieszkańców. 78% ludności mieszkało na wsi. Liczba ludności miasta z 1827r. : Warszawa 131 tyś. , Lublin 13 tyś. , Kalisz 12 tyś. , Płock 9 tyś.Częstochowa 6 tyś. . Skład narodowościowy : Polacy 75%, Żydzi 10%, Niemcy 7.5 % Litwini 5%, Rusini 2.5 %. W praktyce szereg postanowień konstytucji było ograniczonych a rozszerzeniu uległo pojęcie własności prywatnej. Do konstytucji wprowadzono również zmodyfikowaną zasadę : nikogo bez wyroku sądowego więzić nie pozwolimy.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Konstytucja Królestwa Polskiego.

Powstanie Królestwa Polskiego ogłoszono oficjalnie w Warszawie 20. VI. 1815r. KP miało być monarchią konstytucyjną na zawsze związaną z Rosją przez osobę króla. Polityka zagraniczna Królestwa miała być wspólna z cesarstwem. Król posi...

Historia

Analiza porównawcza władzy ustawodawczej na postawie Konstytucji 3-Majowej, Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego.

Na postawie Konstytucji 3-Majowej, Konstytucji Księstwa Warszawskiego i Konstytucji Królestwa Polskiego dokonaj analizy porównawczej z zakresie władzy ustawodawczej i wybierz tą, która była najkorzystniejsza dla Polaków.

Dnia 3 maja...

Historia

Walka narodu polskiego o utrzymanie tożsamości narodowej.

Na początku mojej pracy chcę zwrócić uwagę na sytuacje polityczną, która miała miejsce w Europie na początku XVIII w. Początek XVIII w. cechuje się zmianą w układzie sił w Europie. Dawne potęgi takie jak Turcja, Szwecja, Rzeczpospolit...

Język angielski

Ćw3 Str11 Uzupełnij tabelę informacji o sytuacji państwa Królestwa Polskiego przed wybuchem powstania w 1830 r. . Wpisz wyrażenia z ramki we właściwe kolumny. Wyrażenia z ramki : własny sejm , konstytucja nadana przez cara, zwierzchnictwo księcia Konst

Ćw3 Str11 Uzupełnij tabelę informacji o sytuacji państwa Królestwa Polskiego przed wybuchem powstania w 1830 r. . Wpisz wyrażenia z ramki we właściwe kolumny. Wyrażenia z ramki : własny sejm , konstytucja nadana przez cara, zwierzchnict...

Język angielski

Uzupełnij tabele informacjami o sytuacji Królestwa Polskiego przed wybuchem powstania w 1830r. Wypisz wyrażenia z ramki we właściwe kolumny. |własny sejm, konstytucja nadana przez cara ,zwierzchnictwo księcia Konstantego nad polską armia,podejmowanie prz

Uzupełnij tabele informacjami o sytuacji Królestwa Polskiego przed wybuchem powstania w 1830r. Wypisz wyrażenia z ramki we właściwe kolumny. |własny sejm, konstytucja nadana przez cara ,zwierzchnictwo księcia Konstantego nad polską armia,po...

Język angielski

poniżej podano informacje dotyczące królestwa polskiego. wpisz obok zdania na literę P, jeśli jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. a królem królestwa polskiego był car Rosji. b w królestwie polskim obowiązywała rosyjska konstytucja. c językiem urzę

poniżej podano informacje dotyczące królestwa polskiego. wpisz obok zdania na literę P, jeśli jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. a królem królestwa polskiego był car Rosji. b w królestwie polskim obowiązywała rosyjska konstytuc...