Obraz ogrodu przedstawiony w "Panu Tadeuszu".

Przyroda jest integralnym i znaczącym tłem dla rozgrywających się w poemacie wydarzeń. W jej opisie posługuje się poeta syntezą zjawisk wizualnych, dźwiękowych, słuchowych, a nawet dotykowych. Angażuje on wszystkie zmysły czytelnika. Baśniowy opis ogrodu tworzy atmosferę sielanki. W ogrodzie panuje harmonia, wszystkie rośliny zdają się rosnąć w konkretnym miejscu z konkretnego powodu. Opis drzew zasadzonych rzędami wywołuje u czytelnika wrażenia wzrokowe, widzimi sad obfiitujący w owoce, mamy wrażenie dobrobytu tam panującego. Pod drzewani znajdują się grzędy, na których zasadzone są przeróżne warzywa. Wiele z nich zostało ożywionych lub nawet zantropomorfizowanych (są to środku dominujące w tym opisie) np.: kapusta rosnąca obok jarzyn, przedstawiona została jako człowiek w podeszłym wieku, który rozmyśla o losach innych ,,mieszkańców' tego ogrodu a bób rosnący obok marchwi wygląda tak jakby się jej przyglądał. Zabieg ten podkreśla wagę roli, jaką odgrywa natura w Panu Tadeuszu. Natura bowiem przypomina w tym przypadku przykładowy dom na Litwie lub nawet Soplicowo, w którym każdy z mieszkańców współżyje ze sobą w zgodzie i ma określone zadanie do wykonania. Opisy warzyw zostały ponadto podkreślone licznymi metaforami które w połączeniu z personifikacjami zmieniają zwyczajny opis ogrodu, nadając mu ukryte znaczenie. Konopie którymi ogród jest otoczony wyglądają na strażników bacznie szczegących i broniących ogrodu przed szkodnikami. Przez alegorię rozumiemy, że ten dom ów Soplicowo jest miejscem bezpiecznym, ponieważ żaden wróg się do niego nie przedostanie. Ogród mieni się tysiącem barw i blasku, podkreślają to epitety użyte przez Mickiewicza w tym opisie np.: "zielonej warkoczu", "złotą kitę", "drogich kamieni". Co więcej nadają one temu ogrdowi wielkiej wartości. Dla Mickiewicza są to opisy Litwy tak przez niego kochanej i mającej podnieść go na duchu, zwłaszcza gdy odkryjemy ten drugi, ważniejszy sens.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Świat przedstawiony w "Panu Tadeuszu" jako realizacja eposu arkadyjskiego.

Chcąc ustalić w jakim stopniu Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu” zrealizował tradycję eposu arkadyjskiego, należy wyjaśnić to pojęcie. Przez epos (z gr. epos – opowieść, pieśń) czy też epopeję rozumiemy za „Słownikiem języka p...

Język polski

Wizerunek kraju lat dziecinnych w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza.

Wizerunek kraju lat dziecinnych w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Interpretując podane fragmenty, rozważ związek doświadczeń emigracyjnych z obrazem utraconej ojczyzny.Wnioski z analizy odnieś do całej epopei

Epopeja to obszerny ut...

Język polski

"Pan Tadeusz" opracowanie lektury.

Pan Tadeusz
“Pan Tadeusz” czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem.
Adama Mickiewicza

Najwybitniejsze dzieło polskiego romantyka powstało w Paryżu, a praca nad ni...

Język polski

"Pan Tadeusz" czyli ostatni zajazd na Litwie.

„Pan Tadeusz” czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Adama Mickiewicza

Najwybitniejsze dzieło polskiego romantyka powstało w Paryżu, a praca nad nim trwała przez około...