Do jakich przemyśleń dotyczących kondycji człowieka – jego siły i słabości, skłoniła cię lektura „Biblia”?

„Biblia” to zbiór ksiąg uznanych za święte przez judaizm, w chrześcijaństwie za natchnione przez Boga. Składa się ze Starego oraz Nowego Testamentu. W niej zawarte są przypowieści, wydarzenia, metafory, treści o stworzeniu nieba i ziemi, kobiety i mężczyzny, roślin i zwierząt. To także utwór przedstawiający liczne postacie, z którymi się często utożsamiamy, bierzemy z nich przykład, doceniamy i podziwiamy ich dzieła.
Pismo Święte zawiera mnóstwo psalmów, ewangelii i ksiąg. Jedną z nich jest Księga Hioba, która stała się tematem poszukiwania sensu życia, zła, cierpienia. Hiob – mąż z krainy Us – to człowiek cierpiący niewinnie. Jego dramat to napięcie pomiędzy przekonaniem o niewinności a świadomością, że doświadcza go Bóg. Ten problem poruszony w Księdze Hioba jest odwiecznie związany z losem współczesnego człowieka. Hiob, pomimo tego, iż nie rozumiał, czym zasłużył sobie na taką karę, nie złorzeczył Bogu i ufał w Jego poczynania.
Los Hioba uczy nas zrozumienia zła, przyjęcia cierpienia z pokorą, rezygnacją i ludzką godnością, to próba wiary – ciężka, okrutna, ale tego kto wytrwa – czeka nagroda, tak jak Hioba. Stał się on symbolem wiary w dobroć i sprawiedliwość Boga oraz stałości nawet w największych cierpieniach.
Każdy człowiek popełnia błędy, chce je potem naprawić, lecz mimo wszystko ucieka przed prawdą, boi się bólu i cierpienia. Borykamy się ze swoimi problemami, mnóstwem nieprzyjemności, przede wszystkim ze swoimi słabościami. Często tracimy wiarę, wiarę w siebie, wiarę w Boga. Postać Hioba daje nam do zrozumienia, że nie należy wątpić w dobroć, tracić wiary w Boga, ani też Go obwiniać czy potępiać za niesprawiedliwość. Bóg jest twórcą doskonałym i ma swoje plany, które nie są zrozumiałe dla człowieka.

W XIII w. p. n. e., w Egipcie urodził się i wychował Mojżesz - prawodawca i prorok narodu izraelskiego. Popełnił zbrodnię, zabijając człowieka i uciekł do Madianitów na pustynię. Tam, w krzaku ognistym objawił mu się Bóg Jahwe, który nakazał wyprowadzić Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Wędrówka ta trwała 40 lat. W międzyczasie Mojżesz otrzymał od Jahwe dwie tablice z dziesięcioma przykazaniami – dekalog, który jest do dziś aktualną, ponadczasową, podstawą moralności żydowskiej oraz chrześcijańskiej jak i syntezą całej religii. We współczesnym świecie 10 przykazań kościelnych jest źródłem motywów nigdy nie tracących swych wartości i znaczenia. Dekalog ma postać regulaminu, który odnosi się do wszystkich ludzi.
Mojżeszowi tradycja przypisuje autorstwo całego Pięcioksięgu, tworzącego pięć pierwszych ksiąg Biblii.

Księga Koheleta inaczej nazywana Eklezjastesem, zawarta w części Starego Testamentu, powstała najprawdopodobniej na przełomie IV – III w. p. n. e. Księga ta ma charakter osobistych zwierzeń mędrca i jest traktatem filozoficznym. Idea przewodnia treści księgi: teza o „marności” wszystkich dóbr ziemskich, zawiera silne wpływy sceptycyzmu (czyli poglądy filozoficzne polegające na wstrzymaniu się od wydawania sądów o rzeczywistości). Autor Księgi – Kohelet dokonuje rozważań nad sensem życia ludzkiego. Wyraża przekonanie o tym, że wszystko jest marnością, którą okazują się zjawiska przyrody, zabiegi człowieka zmierzające do osiągnięcia bogactwa i sławy, używanie przyjemności i mądrości. Kohelet mówi o zachłanności człowieczeństwa, marnotractwie, traceniu i omijaniu tego co piękne, chęci korzystania z jak największych przyjemności.

* * *
Pismo Święte to najbardziej znane dzieło na świecie i jednocześnie arcydzieło literatury, dzieło wielu autorów, dzieło o różnych rodzajach i gatunkach literackich. Jego wartość jest niezmierzona i niezgłębiona. Nawiązując do pytania: do jakich przemyśleń, dotyczących kondycji człowieka – jego siły i słabości, skłoniła cię lektura „Biblia”, stwierdzam, że do owej lektury skłoniły mnie wzorce tamtejszych postaci, ich filozofie, które często padają w zapomnienie. Interpretując Biblię, odkryłam ogromne podobieństwo między współczesnymi ludźmi, a tymi starożytnymi, historycznymi. Kondycja człowieka, jego siła, potencjał i słabości w duży sposób wpłynęły na moją świadomość.

Dodaj swoją odpowiedź