Środki stylistyczne i rodzaje rymów - powtórzenie wiadomości

1. EPITET - to tyle, co określenie; określa cechę przedmiotu albo stosunek wypowiadającego do przedmiotu; występuje najczęściej w postaci przymiotników, rzadziej zaś w postaci imiesłowów,

2. PORÓWNANIE - zestawia się ze sobą dwa zjawiska, z których jedno służy określaniu drugiego za pomocą łączników: jak, niby, jakby, niż,

3. HIPERBOLA (wyolbrzymienie) - polega na powiększaniu zjawisk, ich potęgowaniu, pokazywaniu jakiegoś zjawiska, przedmiotu w sposób przesadny,

4. ANAFORA - zespół zdań zaczynających się od tych samych słów,

5. PERYFRAZA (omówienie) - polega na zastąpieniu danego wyrazu przez szereg innych o podobnym znaczeniu,

6. EPIFORA - powtarzalność słów bez zwrotów kończących poszczególne zdania,

7. POWTÓRZENIE - dany element powraca wielokrotnie, powtórzenie może dotyczyć poszczególnych głosek i ich
układów, wyrazów, zwrotów, wersów, zdań,

8. ONOMATOPEJA (dźwiękonaśladownictwo) - naśladowanie za pomocą środków językowych, zjawisk dźwiękowych (głosów i odgłosów), z otaczającej rzeczywistości,

9. METAFORA (przenośnia) - jest ona zespołem słów, w którym znaczenie jednych zostaje niejako przeniesione na znaczenie pozostałych; znaczenie przenośne jest różne od dosłownego,

10. ANTYTEZA - polega na kształtowaniu wypowiedzi z elementów znaczeniowo przeciwstawnych,

11. ZDANIE PARENTETYCZNE - zdania wtrącone w nawias; nie mieszczą się w wypowiedzi zasadniczej, ale mają istotne znaczenie dla jej ogólnego sensu

12. PYTANIE RETORYCZNE - pytanie niewymagające odpowiedzi,

13. ZDROBNIENIE - wyrazy utworzone za pomocą odpowiedniego przyrostka mające znaczenie w jakimś sensie pomniejszone,

14. ZGRUBIENIE - wyrazy utworzone za pomocą odpowiedniego przyrostka, mające w jakimś sensie powiększone, wzmocnione znaczenie,

15. APOSTROFA - bezpośredni zwrot do kogoś lub czegoś, szczególnym rodzajem apostrofy jest inwokacja (uroczysty zwrot do Boga, bóstwa z prośbą o natchnienie),

16. PRZERZUTNIA - przeniesienie końcowej części wersu do wersu następnego,

17. INWERSJA - przeniesienie, odwrócenie, przestawienie szyku wyrazów w zdaniu,

18. OKSYMORON - zestawienie dwóch przeciwieństw w rzeczywistości niemożliwych np. gorący lód,

19. TURPIZM - przeniesienie do poezji obrazów brzydoty, kalectwa,

20. ŚREDNIÓWKA - regularnie powtarzający się podział w środku wersu (najczęściej występuje w wersach 11-zgłoskowych) od siedmiu sylab w górę będzie występowała średniówka,

21. PERSONIFIKACJA - nadanie cech ludzkich,

RODZAJE WIERSZA:
- wiersz biały - bez rymów
- wiersz ciągły - bez strof
- wiersz sylabiczny - w poszczególnych wersach występuje jednakowa liczba sylab
- wiersz sylabotoniczny - jednakowa liczba sylab i jednakowo rozłożone akcenty
- wiersz toniczny - jednakowo rozłożone akcenty
- wiersz wolny - wiersz pozbawiony jednakowej liczby sylab, bez akcentów, bez rymów i znaków interpunkcyjnych

RODZAJE I PODZIAŁ RYMÓW:
- rymy parzyste aabb
- rymy okalające abba
- rymy krzyżowe abab
- rymy męskie - dotyczy wyrazów jednosylabowych
- rymy żeńskie - więcej niż jednosylabowe wyrazy, w których akcent pada na przed ostatnią sylabę (akcent paroksytoniczny)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Powtórzenie wiadomości o liryce (środki stylistyczne, rodzaje wiersza, podział rymów)

Środki stylistyczne:

APOSTROFA - bezpośredni zwrot do kogoś lub czegoś, szczególnym rodzajem apostrofy jest inwokacja (uroczysty zwrot do Boga, bóstwa z prośbą o natchnienie)

ANAFORA- poszczególne wersy rozpoczynaj�...