Władysław Jagiełło

Władysław II Jagiełło wielki książę litewski w latach 1377-1381 i 1382-1401, król Polski i najwyższy książę litewski w latach 1386-1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów. Imię Władysław otrzymał dopiero na chrzcie, wcześniej używał tylko swego pierwszego imienia: Jagiełło. Tytuł królewski: Władysław z Bożej Łaski król Polski, pan i dziedzic ziemi krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, Kujaw, Pomorza i Rusi Czerwonej, najwyższy książę Litwy. Jeszcze przed śmiercią ojca Jagiełło został wyraźnie wyznaczony przez niego na następcę tronu litewskiego. Władzę objął w maju 1377. Początek rządów był bardzo niespokojny, ze względu na to, że stryj Kiejstut jak i przyrodni bracia: książę briański i drucki Dymitr Starszy, książę połocki Andrzej, książę czernihowski i czartoryski Konstanty, książę kijowski Włodzimierz czy książę ratneński Fiodor mogli pokusić się o zdobycie władzy na Litwie. Władysław musiał także zmierzyć się z wrogością ze stron Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i zakonu krzyżackiego. W latach 1377-1379 ziemie litewskie pod Wilnem oraz Podlasie, należące do Kiejstuta, były zajadle atakowane przez Krzyżaków. Na pustoszenie terytoriów litewskich Giedyminowic odpowiadał pustoszeniem krajów zakonnych. Jagiełło zawarł sojusz z Tatarami. Po śmierci króla Ludwika Węgierskiego na tronie Polski została osadzona w 1384 jego najmłodsza, jedenastoletnia córka, Jadwiga Andegaweńska. Panowie krakowscy postanowili wydać ją za Jagiełłę. 14 sierpnia 1385 została zawarta unia w Krewie. 11 stycznia 1386 w Wołkowysku panowie małopolscy formalnie dokonali wyboru Jagiełły na tron polski. 15 lutego 1386 władca przyjął chrzest i imię Władysław. Trzy dni po chrzcie Jagiełło poślubił Jadwigę, zaś 4 marca 1386 w katedrze wawelskiej został koronowany na króla Polski. Opierając się na duchowieństwie polskim, w 1387 przeprowadził chrystianizację Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1406 król-neofita ufundował kościół Bożego Ciała w Poznaniu. Władca odwiedzał to sanktuarium przed każdą wyprawą wojenną. Powstałe z ziem Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego państwo stało się największym w ówczesnej Europie. Jagiełło zaczął przygotowywać się do rozprawy z zakonem krzyżackim, zajmującym nad Bałtykiem zdobyte ziemie pruskie, polskie i litewską Żmudź. Wojna z nim rozpoczęła się w 1409. Pierwsi uderzyli Krzyżacy, zajmując szereg polskich miast przygranicznych, w tym Bydgoszcz. 15 lipca 1410 na polach pod Grunwaldem doszło do wielkiej bitwy pomiędzy wojskami zakonu, wspomaganymi przez Marchię Brandenburską, króla niemieckiego, czeskiego i węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego i rycerstwo zachodniej Europy, a połączonymi siłami polsko-litewskimi, wspartymi oddziałami ruskimi, tatarskimi i zaciężnymi oddziałami czeskimi. W wojnie aktywnie uczestniczył również Związek Jaszczurczy zawiązany w 1397 w Prusach. Była to tajna organizacja Polaków, która zajmowała się obroną mieszkańców przed uciskiem krzyżackim. Starcie zakończyło się rozbiciem wojsk krzyżackich. Na placu boju padł kwiat rycerstwa krzyżackiego wraz z wielkim mistrzem zakonu Ulrichem von Jungingenem. Wojnę zakończył w 1411 pokój w Toruniu, zobowiązujący Krzyżaków do zwrotu ziemi dobrzyńskiej, Żmudzi i zapłacenia kontrybucji w wysokości 100 tys. kop groszy praskich za wykup jeńców. Po zwycięstwie grunwaldzkim Jagiełło odbył dwuletnią triumfalną podróż po rozległych terytoriach Litwy. Za udział w walkach z zakonem i za uznanie królewskich męskich potomków następcami tronu Jagiełło przyznał szlachcie szereg przywilejów. Znacznie wzrósł też autorytet państwa polsko-litewskiego w całej Europie. Władysław II Jagiełło był najdłużej panującym królem Polski. Zasiadał na polskim tronie przez 48 lat 2 miesiące i 27 dni.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Władysław Jagiełło w "Kronikach Jana Długosza" i w "Krzyżakach".

Charakterystyka Władysława Jagiełły. Czy obraz króla przedstawiony przez Jana Długosza zgadza się z tym co sobie wyobraziłeś na lekcjach historii lub czytając " Krzyżaków" ?

Akcja powieści Henryka Sienkiewicza pt. &q...

Język angielski

Zaznacz znakiem X , w którym królowie Polski zostali wymienieni w kolejności chronologicznej. A.Władysław Jagiełło, Kazimierz Wielki , Bolesław Chrobry B. Kazimierz Wielki , Bolesław Chrobry ,Władysław Jagiełło C. Bolesław Chrobry , Kazimierz Wielki ,

Zaznacz znakiem X , w którym królowie Polski zostali wymienieni w kolejności chronologicznej. A.Władysław Jagiełło, Kazimierz Wielki , Bolesław Chrobry B. Kazimierz Wielki , Bolesław Chrobry ,Władysław Jagiełło C. Bolesław Chrobry ,...

Historia

“Polska Jagiellonów” od rozdziału Władysław Jagiełło do rozdziału Kazimierz Jagielończyk.

1386r. - koronacja Władysława Jagiełły, najazd Krzyżaków na Litwę.
Unia Polski z Litwą zadecydowała o odwróceniu polityki polskiej od spraw czysto polskich (odzyskanie Pomorza, Śląska), na rzecz niemożliwych do zrealizowania planów...

Historia

Władysław Jagiełło - kalendarium

1386 r. - koronacja Władysława Jagiełły, najazd Krzyżaków na Litwę.

Unia Polski z Litwą zadecydowała o odwróceniu polityki polskiej od spraw czysto polskich (odzyskanie Pomorza, Śląska), na rzecz niemożliwych do zrealizowania ...

Język angielski

1) KIM BYLI ? Konrad Mazowiecki Władysław Łokietek Kazimierz Wielki (dokonania) Mikołaj Wierzynek Władysław Jagiełło Jadwiga Jagiełło 2)WYJAŚNIJ POJĘCIA Krzyżacy Binwazji pod płowcami Pokój w Kaliszu Orle gniazdo Uczta u Kazimierza A

1) KIM BYLI ? Konrad Mazowiecki Władysław Łokietek Kazimierz Wielki (dokonania) Mikołaj Wierzynek Władysław Jagiełło Jadwiga Jagiełło 2)WYJAŚNIJ POJĘCIA Krzyżacy Binwazji pod płowcami Pokój w Kaliszu Orle gniazdo U...

Język angielski

a) Ile lat miał władysław Jagiełło gdy został królem polski b) W którym roku zmarł Władysław Jagiełło c) W którym roku królem polski został kazimierz Jagiellonczyk d) Ile dzieci miał Kazimierz jagiellończyk e) Ile lat rządził jan Olbracht

a) Ile lat miał władysław Jagiełło gdy został królem polski b) W którym roku zmarł Władysław Jagiełło c) W którym roku królem polski został kazimierz Jagiellonczyk d) Ile dzieci miał Kazimierz jagiellończyk e) Ile lat rządzi�...