Dynamika Newtona - referat

Sir Isaac Newton - (ur. 25 grudnia 1642 r., zm. 20 marca 1727 r., wg używanego wtedy kalendarza juliańskiego; lub ur. 4 stycznia 1643 r., zm. 31 marca 1727 r. wg kalendarza gregoriańskiego) był angielskim fizykiem, matematykiem, astronomem, filozofem, historykiem, badaczem Biblii i alchemikiem.

W swoim słynnym dziele Philosophiae Naturalis Principia Mathematica przedstawił prawo powszechnego ciążenia, a także prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki klasycznej. Niezależnie od Gottfrieda Leibniza przyczynił się do rozwoju rachunku różniczkowego i całkowego.

Jako pierwszy wykazał, że te same prawa rządzą ruchem ciał na Ziemi jak i ruchem ciał niebieskich. Jego dociekania doprowadziły do rewolucji naukowej i przyjęcia teorii heliocentryzmu. Podał matematyczne uzasadnienie dla praw Keplera i rozszerzył je udowadniając, że orbity (w większości komet) są nie tylko eliptyczne, ale mogą być też hiperboliczne i paraboliczne. Głosił, że światło ma naturę korpuskularną, czyli że składa się z cząstek. Był pierwszym, który zdał sobie sprawę, że widmo barw obserwowane podczas padania białego światła na pryzmat jest cechą padającego światła, a nie pryzmatu, jak głosił 400 lat wcześniej Roger Bacon.

Rozwinął Prawo stygnięcia. Sformułował twierdzenie o dwumianie i zasady zachowania pędu oraz momentu pędu. Zajmował się też pomiarami prędkości dźwięku w powietrzu i ogłosił teorię pochodzenia gwiazd. Był twórcą rachunku wariacyjnego. Jako pierwszy opisał matematycznie zjawisko pływów morskich (1687).

Wzory:
N=kg*m/s2; V=S/t; S=V*t; t=V/S; a=V/t; V=a*t; S=at2/2; a=F/m; F=a*m; (V=g*t; h=gt2/2; Fg=g*m; g=Fg/m; ) - swobodne spadanie;
(P=m*V; m1*V1=m2*V2) - pęd;
(S=2(pi)r; V=2(pi)r/T; f=1/T) - po kręgu;
a2+b2=c2; N/kg=m/s2;

Objaśnienia:
V[m/s] - prędkość;
S[m] - droga; t[s] - czas;
a[m/s2] - przyspieszenie lub opóżnienie;
F[N] - siła; m[kg] - masa;
g[m/s2] - przyśpieszenie ziemskie=9,81m/s2;
Fg[N] - siła grawitacji;
P[kg*m/s] - pęd;
T[s] - jedno pełne okrążenie (okres);
f[1/s=Hz] - częstotliwość;
N[kg*m/s2] - newton;

Dynamika - nauka o ruchach uwzględniająca ich przyczynę;

Siła wypadkowa - siła, w której następuje działanie sił składowych;

Tarcie - siła, która przeciwdziała ruchowi ciał. Tarcie spowodowane jest chropowatością powierzchni;

I zasada Dynamiki Newtona - jeśli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się, to ciało jest w spoczynku, albo porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym;

II zasada Dynamiki Newtona - jeśli na ciało działa stała niezrównoważona siła, to ciało uzyskuje przyspieszenie proporcjonalne do działającej siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała;

III zasada Dynamiki Newtona - jeśli ciało A działa na ciało B określoną siłą, to B działa na A siła równą co do wartości, ale zwróconą przeciwnie;

Swobodne spadanie - spadanie w próżni, w próżni wszystkie ciała spadają z jednakową prędkością;

Pęd - iloczyn masy i prędkości.

Wielkość wektorowa, ma kierunek i zwrot taki jak prędkość ciała;

Ruch po okręgu - wartość prędkości liniowej jest stała, a jej kierunek ulega zmianie i zawsze jest styczny do toru;

Prawo ciążenia - wartość siły grawitacji, z jaką oddziałują na siebie dwa ciała, jest wprost proporcjonalna do iloczynu ich mas i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi;

1. Nazywamy ją zasadą bezwładności, ponieważ ruch ciał lub zatrzymanie tego ruchu odbywa się dzięki bezwładności - czyli cecha ciał polegająca na dążeniu do zachowania stanu (ruchu lub spoczynku), w którym to ciało się znajduje.;np.

2.Dane:
100N - siła działająca na to ciało Szukane:
2 kg - masa ciała a=?
a=F:m; a = 100n:2kg; a=50 n/kg; ODP. Ciało uzyska przyspieszenie równe 50 m/s2.;

3. Dane:
20 kg - masa łódki Szukane:
3 m/s2 - prędkość łódki p=?
p=m*v
p=20 kg*3m/s2; p=60kgm/s; Pęd łódki wynosi 60 kgm/s.; 4.Dane: 4m - promień siedzeń; 2s – okres; v=2(pi)r:T; v=2(pi)4:2s; v=12,56m/s; Prędkość liniowa wynosi 12,56 m/s;

5.Jeśli ciało A działa na ciało B z określoną siłą, to ciało B działa na A z siłą równą co do wartości, ale zwróconą przeciwnie.
Zjawisko odrzutu - jest to skutek działania sił akcji i reakcji. Polega to na tym, że ciało zostaje odrzucone, ale ze zwrotem przeciwny.

6. Ziemia krąży wokół Słońca, ponieważ znajduje się w zespole ciał niebieskich poruszających się wokół Słońca, powiązanych siłami wzajemnych oddziaływań grawitacyjnych.

7. Gwiazda: świeci, jest na niej wysoka temperatura, jest to kula gazowa świecąca w wyniku zachodzących w niej procesów. Planeta: Jest to ciało niebieskie krążące wokół gwiazdy macierzystej, jest w postaci zastygłej.

Dodaj swoją odpowiedź