Przetłumacz na język angielski używjąc czasu Present Simple lub Present Continuous

1."Czy znasz te dziewczynę?" "Nie,widzę ją po raz pierwszy."
2."Czy myslisz teraz o Stevie?" "Nie,nigdy o nim nie myslę."
3."Czy mogę rozmawiać z Anną?" "Nie,nie ma jej teraz w domu.Ma teraz lekcje gry na pianinie".
4."Czy znasz tego człowieka?"Tak, to pan Rossi." "Skąd on pochodzi?" "On pochodzi z Włoch, jest dziennikarzem. Obecnie pisze artykuł o sytuacji politycznej w Polsce".
5.Dlaczego oni przychodzą zawsze, kiedy mam coś ważnego do zrobienia?
6.Nie wierzę, że Piotr ciężko teraz pracuje.
7.Nie rozumiem dlaczego Sue gra teraz w brydża. Przecież ona nigdy nie gra w karty.
8.Obecnie wiele młodych dziewcząt nosi krótkie spódniczki.
9.Czy czujesz się lepiej?
10.Kolor sukienki, którą nosi teraz Kate, nie pasuje jej.
11.Tom zawsze goli się zawsze rano, kiedy wstaje. Zastanawiam się, dlaczego nie robii tego teraz.
12."Co robisz?" "Pakuję swoje rzeczy, poniewż mój pociag odjeżdża za dwie godziny."
13.Mark rzadko zmienia zdanie.
14."ile pieniędzy winien ci jest Richard?" "Winien mi jest 0, ale widzę się z nim jutro i dostaję swoje pieniądze z powrotem."
15.Mówisz tak cicho, że nie słyszę cię.
16.Mam nadzieję, że nie myślisz o tym poważnie.
17.Ojciec niesie namiot, co oznacza, że jedziemy jutro nad morze.
18.Kiedy pytam Piotra o zdrowie jego zony, nigdy mi nie odpowiada.
19.Jest to powieść o człowieku, Który przybywa do Ameryki, zakłada własną firmę i po kilku latach staje się zamożnym człowiekiem.
20.Chodźmy do domu, poniewż robi się ciemno.

1. Do you know this girl? No, I see her for the first time.
2. Are you thinking about Steve now? No, I never think about him.
3. Can I speak to Ann, please? No, she is not at home right now. She’s having the piano lesson now.
4. Do you know this man? Yes, he’s Mr. Rossi. Where is he from? He’s from Italy, he’s
a journalist. Currently he’s writing an article about political situation in Poland.
5. Why do they always come, when I have something important to do?
6. I don’t believe that Peter is working hard now.
7. I don’t understand why is Sue playing bridge now. She never plays cards.
8. Many young girls wear mini skirts nowadays.
9. Are you feeling better now?
10. The colour of the dress Kate is wearing now doesn’t suit her.
11. Tom always shaves in the morning when he gets up. I wonder why he isn’t shaving now.
12. What are you doing? I’m packing my things, because the train leaves in two hours.
13. Mark rarely changes his minds.
14. How much money does Richard owe you? He owes me 0, but I’m seeing him tomorrow to get my money back.
15. You’re speaking so quietly that I don’t hear anything.
16. I hope you don’t think seriously about it. albo (you aren’t thinking) nie jestem pewna 
17. Father is carrying a tent it means we’re going to the seaside tomorrow.
18. When I ask Peter about his wife’s health, he never answers me.
19. It’s a novel about a man who comes from America, starts his own business and after a few years becomes a wealthy man.
20. Let’s go home, it’s getting dark.

Dodaj swoją odpowiedź