Biblia jako dzieło literackie (zawartość treściowa, styl, język, różnorodność gatunkowa).

Biblia –używamy wymiennie nazwy Pismo Święte.
Księgi Biblii tworzą kanon. Pisane były przez wieki przez wielu autorów.

Styl biblijny:
1) jego funkcją jest przekazywanie nauki bożej, toteż charakteryzuje się formą nakazu, apelu, upomnienia czyli zdaniami rozkazującymi i apostrofami.
2) Występują w nim symbole
3) Długie, rozbudowane, złożone wielokrotnie zdania, co tworzy styl biblijny patetycznym i podniosłym.
4) Działa na emocje.
5) Dużo zdań wykrzyknikowych i pytań retorycznych odwołujących się do naszego sumienia i moralności.
6) Proroctwa i przepowiednie

Różnorodność gatunkowa
- Pieśń
- kazanie
- proroctwo
- modlitwa
- testament
- psalm
- apokalipsa
- hymn

Stary Testament
Składa się z 46 ksiąg.
Język hebrajski.
Opowiada o wydarzeniach poprzedzających przyjście Chrystusa na świat i wykład wiary.

Nowy Testament
Zawiera 27 ksiąg.
Język przeważnie grecki.
Opowiada dzieje Chrystusa, rodziny świętej i apostołów po jego śmierci.

BIBLIA – księgi
TESTAMENT – przymierze (określało ono zawarcie przez lud wybrany – Izraelitów – przymierza z jednym Bogiem)

Biblia dzieli się na Stary i Nowy Testament. Większość autorów jest anonimowa, niekiedy autorstwo łączono z problematyką. Zatem:
- księgi prawne przypisywane są prorokowi Mojżeszowi
- księgi tzw. mądrościowe – królowi Salomonowi
- hymny i psalmy – królowi Dawidowi

Biblia nie jest księgą jednolitą. Na jej treść składa się zbiór pism judaistycznych zawartych w Starym Testamencie i chrześcijańskich w Nowym Testamencie.

Stary Testament zawiera teksty o początkach świata (kosmogonia biblijna) i historii ludu wybranego oraz układu zawartego przez Boga z prorokiem Abrahamem – praojcem Izraelitów. Stary Testament dzieli się na księgi:
- historyczne, np. Rodzaju, Powtórzonego Prawa, czyli pięcioksiąg
- dydaktyczne, np. Hioba, Koheleta, Psalmów, Pieśń nad pieśniami
- profetyczne inaczej prorockie, np. Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela.

Nowy Testament mówi o zapowiedzianym w proroctwach Starego Testamentu przyjściu na świat Chrystusa i przymierzu zawartym nie z jednym ludem, ale z wszystkimi wierzącymi, czyli z Kościołem. Na treść Nowego Testamentu składają się: cztery Ewangelie (św. Mateusza, Marka, Łukasza, Jana), Dzieje Apostolskie, Listy (św. Pawła, Jakuba, Piotra, Jana Apostoła, Judy Apostoła), Objawieni św. Jana, zwane Apokalipsą.

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Biblia jako dzieło literackie (zawartość treściowa, styl, język, różnorodność gatunkowa).

Biblia –używamy wymiennie nazwy Pismo Święte.
Księgi Biblii tworzą kanon. Pisane były przez wieki przez wielu autorów.

Styl biblijny:
1) jego funkcją jest przekazywanie nauki bożej, toteż charakteryzuje się formą nakaz...