Biblia jako dzieło literackie (zawartość treściowa, styl, język, różnorodność gatunkowa).

Biblia –używamy wymiennie nazwy Pismo Święte.
Księgi Biblii tworzą kanon. Pisane były przez wieki przez wielu autorów.

Styl biblijny:
1) jego funkcją jest przekazywanie nauki bożej, toteż charakteryzuje się formą nakazu, apelu, upomnienia czyli zdaniami rozkazującymi i apostrofami.
2) Występują w nim symbole
3) Długie, rozbudowane, złożone wielokrotnie zdania, co tworzy styl biblijny patetycznym i podniosłym.
4) Działa na emocje.
5) Dużo zdań wykrzyknikowych i pytań retorycznych odwołujących się do naszego sumienia i moralności.
6) Proroctwa i przepowiednie

Różnorodność gatunkowa
- Pieśń
- kazanie
- proroctwo
- modlitwa
- testament
- psalm
- apokalipsa
- hymn

Stary Testament
Składa się z 46 ksiąg.
Język hebrajski.
Opowiada o wydarzeniach poprzedzających przyjście Chrystusa na świat i wykład wiary.

Nowy Testament
Zawiera 27 ksiąg.
Język przeważnie grecki.
Opowiada dzieje Chrystusa, rodziny świętej i apostołów po jego śmierci.

BIBLIA – księgi
TESTAMENT – przymierze (określało ono zawarcie przez lud wybrany – Izraelitów – przymierza z jednym Bogiem)

Biblia dzieli się na Stary i Nowy Testament. Większość autorów jest anonimowa, niekiedy autorstwo łączono z problematyką. Zatem:
- księgi prawne przypisywane są prorokowi Mojżeszowi
- księgi tzw. mądrościowe – królowi Salomonowi
- hymny i psalmy – królowi Dawidowi

Biblia nie jest księgą jednolitą. Na jej treść składa się zbiór pism judaistycznych zawartych w Starym Testamencie i chrześcijańskich w Nowym Testamencie.

Stary Testament zawiera teksty o początkach świata (kosmogonia biblijna) i historii ludu wybranego oraz układu zawartego przez Boga z prorokiem Abrahamem – praojcem Izraelitów. Stary Testament dzieli się na księgi:
- historyczne, np. Rodzaju, Powtórzonego Prawa, czyli pięcioksiąg
- dydaktyczne, np. Hioba, Koheleta, Psalmów, Pieśń nad pieśniami
- profetyczne inaczej prorockie, np. Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela.

Nowy Testament mówi o zapowiedzianym w proroctwach Starego Testamentu przyjściu na świat Chrystusa i przymierzu zawartym nie z jednym ludem, ale z wszystkimi wierzącymi, czyli z Kościołem. Na treść Nowego Testamentu składają się: cztery Ewangelie (św. Mateusza, Marka, Łukasza, Jana), Dzieje Apostolskie, Listy (św. Pawła, Jakuba, Piotra, Jana Apostoła, Judy Apostoła), Objawieni św. Jana, zwane Apokalipsą.

Dodaj swoją odpowiedź