Policja

Instytucja policji- jest to umundurowana oraz uzbrojona formacja służąca społeczeństwu , powołana do zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymania porządku publicznego . Na mocy Ustawy zo policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku wyróżnia się trzy główne rodzaje służb : *kryminalna , * prewencję , *wspomagającą działalność policji w zakresie logistycznym i technicznym . W policyjnej strukturze funkcjonują również : *policja sądowa , * instytuty badawcze ,* poddziały antyterrorystyczne ,* lotnictwa ,* ośrodki szkoleniowe i szkoły Policyjne (między innymi Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie). Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy jest komendantem głównym policji , podlegający ministrowi spraw wewnętrznych . Zadania policji – do nich należą : *ochrona życia , zdrowia i mienia ludzi , * dbałość o bezpieczeństwo i porządek publiczny , * kontrola ruchu drogowego ,* zapobieganie przestępstwom , wykroczeniom , zjawiskom kryminalnym ,* wykrywanie przestępstw i wykroczeń, ściganie ich sprawców , * kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych , związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach ogólnego użytku , * gromadzeni , przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych , * prowadzenie baz danych z informacją o DNA oraz Systemu Informacyjnego Schengen, * nadzór nad strażnikami gminnymi (miejskimi)i innymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi , *zabezpieczenie imprez masowych , zgromadzeń publicznych i protestów społecznych , * współpraca z policjantami innych krajów i organizacji międzynarodowymi . Policja wykonuje również różne czynności na polecenie sądu , prokuratury ,administracji państwowej i samorządu terytorialnego . Działalność i uprawnienia policji- w celu rozpoznania oraz wykrywania przestępstw i wykroczeń , a także zapobiegania im policjanci wykonują czynności : * operacyjno-rozpoznawcze , np. wywiad , obserwacja ,*dochodzeniowo- śledcze , na przykład wykrywanie i ujęcie sprawcy , zebranie , zabezpieczanie oraz utrwalanie dowodów.*administracyjno – porządkowe , na przykład kontrola przestrzegania przepisów porządkowych . Ponadto w zakresie określonym ustawami policjanci działają na polecenie sadów , prokuratury , organów administracji państwowej praz samorządów terytorialnych . Mają przy tym obowiązek respektowania godności ludzkiej . Ich najważniejsze uprawnienia to : * legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości , * zatrzymanie ludzi stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia , zdrowia lub mienia innych , * przeprowadzanie kontroli osobistych , przeglądania bagaży i ładunku w portach , na dworcach , w środkach transportu , * obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń w miejscach ogólnego użytku, a w określonych sytuacjach także utrwalanie towarzyszących im dźwięków, * zatrzymywanie sprawców przemocy w rodzinie stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego . Przystępując do wymienionych wyżej działań , policjant jest zobowiązany podać swój stopień , imię i nazwisko (w sposób umożliwiających odnotowanie danych ), a także podstawę prawną i przyczynę podjęcia interwencji. Powinien też informować dana osobę oprawie złożenia we właściwej prokuraturze na sposób przeprowadzenia tych czynności . Oprócz policji prawo zatrzymania ludzi przysługuje również Straży Granicznej , Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego , Służbie Celnej , Centralnemu Biurze Antykorupcyjnemu oraz innym organom wymienionym w przepisach (na przykład inspektorom i pracownikom kontroli skarbowej) W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych podejrzanych zatrzymuje Żandarmeria Wojskowa. Straż pożarna – walka z pożarami i klęskami żywiołowymi , pomoc w czasie kolizji i wypadków samochodowych . Straż miejska – pilnowanie porządku w miejscach publicznych , czuwanie nad prawidłowością ruchu drogowego , współdziałanie w zakresie ochrony porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych . Straż Graniczna –ochrona granic państwowych na lądzie i morzu , kontrola ruchu granicznego , zwalczanie przestępczości związanych z przekraczania granic , kontrolowanie legalności wykonywania pracy .

Dodaj swoją odpowiedź
Administracja

Policja w systemie bezpieczeństwa państwa

POLICJA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

-ustawa o Policji
-rozporządzenie RM z dnia 17.09.1990 r w sprawie określenia przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów środku przymusu bezpośredniego (Dz U 1990 nr...

Wiedza o społeczeństwie

Rola organu bezpieczeństwa państwa - policja

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Podstawowe zadania Policji to:
1. ochrona życia i zdr...

Język angielski

PRZETŁUMACZ NA JĘZYK ANGIELSKI : 1. Policja prowadzi dochodzenia w sprawach kryminalnych 2. John popełnił wiele przestępstw, ale już tego nie robi 3. Więźniowie zostali wczoraj przewiezieni do sądu 4. Mniejsze wykroczenia karane są grzywną. 5. Ława

PRZETŁUMACZ NA JĘZYK ANGIELSKI : 1. Policja prowadzi dochodzenia w sprawach kryminalnych 2. John popełnił wiele przestępstw, ale już tego nie robi 3. Więźniowie zostali wczoraj przewiezieni do sądu 4. Mniejsze wykroczenia karane są gr...

Kulturoznawstwo

Muszę na jutro narysować plakat policja przyszłości. Obrazek powinien zawierać: strój,pojazd policjanta przyszłości. Mam pomysł ale nie jestem pewna pliss pomocy

Muszę na jutro narysować plakat policja przyszłości. Obrazek powinien zawierać: strój,pojazd policjanta przyszłości. Mam pomysł ale nie jestem pewna pliss pomocy...

Język angielski

Opisz Włochy - ZSRR a) Włochy Partia rządząca Włochy: Policja Polityczna Włochy: Ideologia Włochy: Przywódca Włochy: Stosunek do religii Włochy: b) ZSRR Partia rządząca ZSRR: Polic

Opisz Włochy - ZSRR a) Włochy Partia rządząca Włochy: Policja Polityczna Włochy: Ideologia Włochy: Przywódca Włochy: Stosunek do religii Włochy: b) ZSRR Partia rząd...