Gospodarka w średniowieczu.

Na początku – gospodarka naturalna [towar za towar], później – towarowo pieniężna

W rolnictwie początkowo DWUPOLÓWKA [część uprawiana, reszta ugorem].

Często taka leżąca ziemia jałowiała no i musieli się osadnicy przenosić. Więc wprowadzono TRÓJPOLÓWKĘ [1 jare, 2 ozime, 3 – ugór, dla zwierząt]

XII w. – wprowadzono nowe narzędzia, np. kosę, pług żelazny, koło wodne.

Miasta. Początki średniowiecza – upadek miast = agraryzacja [przekształcano miasta we wsie], zanik cech miejskich.

Od Karola Wielkiego następuje ponowny wzrost znaczenia miast.
LOKACJA – założenie, urządzenie miasta

3 rodzaje Lokacji :
• Na miejscu dawnego grodu
• Obok istniejącego grodu
• Na zupełnie nowym miejscu

Ulice tworzyły siatkę, odchodziły od rynku głównego i łączyły się prostopadle ze sobą. Tym samym zostały podzielone na kwartały. Otaczały miasto mury obronne.

Przy każdej ulicy/dzielnicy mieszkali kupcy jednej profesji. Im bliżej rynku tym bogatsi mieszkańcy zamieszkiwali.

Władze miasta: Początkowo gdy miasto było lokowane zarządzał wójt w imieniu feudała. Później PATRYCJUSZE [ najbogatsi], wykupywali prawa wójta i zaczynała rządzić RADA MIEJSKA składająca się z burmistrza i rajców.

Pojawili się mieszczanie:

• Patrycjat [najbogatsi kupcy i mistrzowie cechowi, taka elita, to oni zarządzali miastem]
• Pospólstwo [biedniejsi mistrzowie cechowi i kupcy, posiadali tylko prawa miejskie]
• Plebs [ margines społeczny, ludzie luźni i partacze – rzemieślnicy spoza organizacji cechowych, bez praw miejskich]

Aby uzyskać prawa miejskie trzeba było przemieszkać rok i 1 dzień i nabyć jakąś własność w mieście.

Funkcjonowały 2 związki zawodowe:

• Gildia – stowarzyszenie kupców
• Cech – stowarzyszenie rzemieślników [najczęściej jednej branży]

Wielkie miasta tworzyły związki: HANZY. Najważniejszą była Hanza Miast Północno Niemieckich [połowa XIII w., np. Gdańsk, bo żyła tam ludność niemiecka, albo Liga Lombardzka[pónocno włoskie miasta – XII wiek], lub Republika Nowogrodzka.

XII/XIII zaczynają powstawać Domy Bankierskie w północnych Włoszech.

Najpowszechniejszymi monetami były denary, guldeny albo grosze praskie[srebrne].

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Gospodarka w średniowieczu.

Na początku – gospodarka naturalna [towar za towar], później – towarowo pieniężna

W rolnictwie początkowo DWUPOLÓWKA [część uprawiana, reszta ugorem].

Często taka leżąca ziemia jałowiała no i musieli się osadnic...

Ekonomia

Gospodarka w roznych epokach

GOSPODARKA ŚREDNIOWIECZNEJ EUROPY

Rolnictwo – niska efektywność, najważniejsza gałąź produkcji; (80 – 90% ludzi); wynikało to z prymitywnej technologii;
trójpolówka – dzielenie ziemi na trzy pola (niwy): a) zboże b) ozi...

Historia

Gospodarka Polski w XV i XVI wieku

Mówiąc o XV i XVI w. w Polsce mamy na myśli wspaniały rozwój kultury i sztuki, oraz szybki wzrost wydajności gospodarki kraju. Wiek XVI został nazwany „złotym wiekiem” kultury polskiej – wzrosło wtedy znaczenie Polski w różnych dzie...

Geografia

Gospodarka europejska w okresie odkryć geograficznych.

Punktem zwrotnym w dziejach cywilizacji europejskiej były odkrycia geograficzne. Były to czasy, gdy wyprawy odkrywcze skierowały uwagę mieszkańców Europy ku nowym horyzontom oraz nowym kontynentom i ich mieszkańcom. Od daty odkrycia Ameryki p...

Historia

Analiza tekstów źródłowych - społeczeństwo i gospodarka w średniowieczu.

FEUDALIZM ? ustrój polityczny , społeczny , gospodarczy , jaki
wytworzył się w Europie Zachodniej na przełomie
IX i X w. Jego skutkami były :
- rozbicie terytorium państwowego , a powstanie luźnego zbiorowiska słabo ze sobą ...

Historia

Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana

ęłęóW początku XVI w. w Europie w wyniku odkryć geograficznych dochodzi do wyraźnego podziału. Europa zachodnia idzie w kierunku rozwoju przemysłu. Rozwijają się zakłady rzemieślnicze w miastach, które później przekształcą się w m...