Wartości jakiemi powinien kierować się w życiu obywatel zmieniajacej się Europy.

Dobry obywatel zmieniającej się europy powinien reprezentować tak zwane cnoty obywatelskie. Cnoty obywatelskie są sprawą obyczaju demokratycznego, przyswajane w rodzinie, szkole czy wspólnocie lokalnej. Uczymy się ich wyłącznie obcując z innymi ludźmi i biorąc z nich przykład. Jedną z najważniejszych była umiejętność przekładania dobra publicznego nad swoje własne, czyli dobro jednostki.
Zrezygnowanie z korzyści osobistych w imię dobra większości – wspólnoty.

Być dobrym dla każdego innego obywatela, wspomagać w biedzie i potrzebie. Dobroć powinna tryskać z tego człowieka. Obywatel charakteryzuje się odpowiedzialnością iuczciwością jest prawdomówny i tolerancyjny, czyli zgodny z poglądami innych a także uznający prawa ludzi do wyznawania np. religii, kultury, tradycji. Interesować powinien się sprawami publicznymi. Powinien brać czynny udział w życiu publicznym i współpracować z innymi ludźmi.
Wypełniać różne funkcje społeczne, udzielając się na rzecz stowarzyszeń obywatelskich i organizacji.

Obywatel powinien być lojalny swojemu państwu, jednak nie akceptować dokładnie wszystkich dokonań władzy. Powinien przejawiać heroizm, do którego należy odwaga wystąpienia w razie konieczności w obronie ojczyzny, a także podejmować walkę o sprawiedliwość i należne prawa. Winien interesować się życiem publicznym i problematyką społeczności lokalnej i kraju. Robi to wszystko mając na myśli dobro wspólne. Jest w stanie przeciwstawić się zaobserwowanemu złu. Uważam, że dobry obywatel powinien spełniać swój obywatelski obowiązek i brać udział we wszystkich wyborach i referendach, które mają wpływ na dalszy rozwój kraju. • Moim zdaniem powinien nie tylko znać swoje prawa i wypełniać obowiązki, ale równocześnie, na co dzień kierować się zasadą umiaru i zdrowego rozsądku – na przykład czasem powinien umieć z czegoś
zrezygnować w imię dobra większości tj. kolegów z klasy, wspólnoty sąsiedzkiej, miasta …

Powinien posiadać paszport, dowód osobisty i wszystkie potrzebne dokumenty, jakie powinna posiadać pełnoletnia osoba. Odprowadzać należne zobowiązania i podatki względem państwa.
A więc powinien respektować normy prawne, moralne, religijne i obyczajowe.

Przestrzeganie prawa zależy od woli obywateli, ale jednocześnie wymuszone jest przez takie instytucje państwowe, jak sądy prokuratura, policja.

Zawarty tutaj wzór postawy obywatelskiej zmieniającej się Europy powinniśmy jak najbardziej propagować i wcielać w życie, chociaż może to być trudne do wykonania w dzisiejszych czasach. Jednak wymienione wyżej wartości i cechy powinny stać się dla nas ważne.

Dodaj swoją odpowiedź