Mały katechizm (bierzmowanie)

1. Modlitwa Pańska.
2. Pozdrowienie Anielskie.
3. Skład apostolski.
4. Modlitwa do Anioła Stróża.
5. Anioł Pański.
6. Pod Twoją obronę.
7. Modlitwa za zmarłych.
8. Akt wiary.
9. Akt nadziei.
10. Akt miłości.
11. Akt żalu.
12. Główne prawdy wiary.
13. Dwa przykazania miłości.
14. Dziesięć przykazań Bożych.
15. Pięć przykazań kościelnych (aktualna wersja obowiązująca w Polsce)
16. Siedem sakramentów świętych.
17. Dary Ducha Świętego.
18. Pięć warunków dobrej spowiedzi.
19. Trzy cnoty boskie.
20. Cztery cnoty główne.
21. Najprzedniejsze dobre uczynki.
22. Uczynki miłosierne co do duszy.
23. Uczynki miłosierne co do ciała.
24. Siedem grzechów głównych.
25. Ostateczne rzeczy człowieka.
26. Wyznanie wiary (Credo)
27. Święta nakazane na terenie Polski.

1. MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje;
przyjdź Królestwo Twoje.
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode Złego. Amen.

2. POZDROWIENIE ANIELSKIE
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

3. SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

4. MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA
Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy Bądź mi zawsze ku pomocy, Strzeż duszy, ciała mego, i zaprowadź nas do żywota wiecznego. Amen.

5. ANIOŁ PAŃSKI
V. Anioł Pański Zwiastował Pannie Maryi.
R. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś maryjo...
V. Oto ja służebnica Pańska.
R. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo...
V. A słowo stało się ciałem.
R. I mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo...
V. Módlmy się. Łaskę twoją, prosimy Cię Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna twojego, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. przez tegoż Chrystusa Pana naszego.
R. Amen.

6. POD TWOJĄ OBRONĘ
Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.
O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj,swojemu Synowi nasoddawaj. Amen.

7. MODLITWA ZA ZMARŁYCH
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.

8. AKT WIARY
Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy,
Wierzę, coś objawił, Boże.
Twe słowo mylić nie może.

9. AKT NADZIEI
Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmogący i miłosierny,
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

10. AKT MIŁOŚCI
Boże, choć Cię nie pojmuję,
jednak nad wszystko miłuję,
nad wszystko, co jest stworzone,
boś Ty dobro nieskończone.

11. AKT ŻALU
Ach, żałuję za me złości
jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłości mnie, grzesznemu,
dla Ciebie odpuszczam bliźniemu

12. GŁÓWNE PRAWDY WIARY
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
3. Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

13. DWA PRZYKAZANIA MIŁOŚCI
1. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą, i całym swoim umysłem.
2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

14. DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
Jam jest Pan Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego.

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Pacierz - Mały Katechizm

MAŁY KATECHIZM

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpu...

Religia

Mały katechizm

MAŁY KATECHIZM

Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpu...

Religia

Mały katechizm - do bierzmowania (parafia p/w św. Jadwigii w Pępowie)

Mały katechizm - do bierzmowania (parafia p/w św. Jadwigii w Pępowie)

OJCZE NASZ

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi...