Powstanie listopadowe - przyczyny wybuchu i upadku, skutki.

Powstanie listopadowe - Polskie powstanie narodowe przeciw Rosji, które wybuchło w nocy z 29 listopada na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część prowincji zabranych (Litwę, Żmudź i Wołyń).

Przyczyny wybuchu powstania listopadowego:
a. powstańcze dążenia, jakie tkwiły w Królestwie Polskim, a związane były z łamaniem przez cara konstytucji i ograniczaniem autonomii Królestwa Polskiego,
b. napływające z Zachodu wieści o ruchach niepodległościowych,
c. patriotyczne manifestacje,
d. informacje o rewolucji lipcowej we Francji,
e. przygotowanie przez cara interwencji przeciw Belgii i zamiarze uczestnictwa w niej polskich wojsk,
f. zagrożenie dla młodych kadetów na czele z Piotrem Wysockim, iż zostanie wykryty ich spisek.

Przyczyny upadku powstania listopadowego:
a. brak wsparcia ze strony chłopów, stanowiących wówczas większą część polskiego społeczeństwo a także ze strony niemiecko-żydowskiej mniejszości narodowej, która zawsze pozostawała obojętna wobec suwerenności oraz wolności Polski.
b. brak zgody co do strategii prowadzenia walki przez dowódców powstania.
c. zupełny brak jedności w czasie obrad sejmu - ścieranie się lewicowo - konserwatywnych tendencji dotyczących sposobu prowadzenia walki.
d. niewiara w sukces powstania, szukanie wszelkich dróg, aby je zakończyć. Jeżeli wielki Napoleon nie zdołał pokonać Rosji mając tylu sprzymierzeńcach, jak więc ma to się udać małej Polsce.
e. zbyt duże rozbieżności w uzbrojeniu i liczebności wojsk (200 tys. żołnierzy rosyjskich wobec 100 tys. polskich).

Skutki powstania listopadowego:
a) likwidacja sejmu,
b) zakaz używania języka polskiego w szkole i urzędach,
c) represje wobec powstańców (więzienie, zesłanie na Sybir, konfiskata majątków)
d) urzędy obsadzone Rosjanami,
e) Wielka Emigracja (ok.10 000 ludzi - Szlachta mieszczanie, studenci, inteligencja, żołnierze chłopi, artyści -> Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria, Hiszpania, USA)
f) Królestwo znalazło się pod okupacją wojsk rosyjskich,
g) w Warszawie wzniesiono cytadelę,
h) zlikwidowano wojsko polskie, konstytucję i zastąpiono ją statutem Organicznym,
i) zamknięto UW, Akademię Wileńską oraz szkoły średnie.

Organizacje na emigracji:
a) Hotel Laubert
przywódcy: Książę Adam Czartorzyski,
program: Sprzeciwiali się przedwczesnym przygotowaniom powstańczym i prowadzili ożywioną działalność dyplomatyczną.
b) Towarzystwo Demokratyczne Polskie
przywódcy: radykalni powstańcy,
program: zamierzali oni odbudować RP siłami samych polaków; chcieli uwłaszczyć chłopów.

Przywódcy powstania:
Piotr Wysocki,
gen. Skrzynecki,
gen. Chłopicki.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Powstanie Listopadowe.

Powstanie Listopadowe: przyczyny wybuchu: a)dążenia powstańcze tkwiące w Kr. Polskim, związane z łamaniem zasad konstytucji i ograniczeniem autonomii Królestwa przez carat, b)wiadomości napływające z Zachodu o ruchach wolnościowych, c)man...

Historia

Powstanie Listopadowe (przyczyny, przebieg, skutki)

POWSTANIE LISTOPADOWE
PRZYCZYNY:
- nieprzestrzeganie konstytucji, wprowadzenie cenzury;
-nie zwoływano sejmów;
-zaczęły się tworzyć (jeszcze w sejmie) grupy opozycyjne i spiskowe:
* „Kaliszanie” lub „liberalna op...

Historia

Powstanie listopadowe

Powstanie Listopadowe

Spis treści:

Informacje ogólne,
Przyczyny,
Przebieg,
Bitwy,
Główne ugrupowania polityczne w powstaniu,
Bohaterowie,
Upadek,
Koniec coraz bliżej,
Skutki,
Koniec powstani...

Historia

Powstanie Listopadowe

Plan pracy „Powstanie Listopadowe”

1. Przyczyny wybuchu „Powstania Listopadowego”
2. Przebieg „Powstania Listopadowego”
3. Wojna Polsko-Rosyjska
4. Przyczyny upadku „Powstania Listopadowego”
5. Skutki „Po...

Język angielski

geneza wybuchu I wojny światowej powstanie listopadowe 1830-1831 przyczyny, przebieg i skutki upadku

geneza wybuchu I wojny światowej powstanie listopadowe 1830-1831 przyczyny, przebieg i skutki upadku...