"Pan Tadeusz" - praca klasowa.

Imię i nazwisko…………………………...

PRACA KLASOWA

„Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem.”

1. Tekst dotyczący biografii Adama Mickiewicza (0-15)
…….grudnia………r. w ……………………. urodził się Adam Mickiewicz. Swoją edukację rozpoczął w dziewiątym roku życia w ………………………..szkole powiatowej w Nowogródku. W 1815 wyjeżdża na studia do ………… . W 1817 r. Adam współzałożycielem Towarzystwa Filomatów – …………… organizacji samokształceniowej młodzieży akademickiej.
Od 1819 – 1823 Mickiewicz pracuje dzięki stypendium rządowemu jako……………………………..... Przez cały okres wileńsko – kowieński powstają jego słynne dzieła tj. Oda do młodości, Ballady i romanse, które mają tak wielkie znaczenie, że rok ich opublikowania uważa się za początek…………………. polskiego; II i IV cz. Dziadów. W 1923 poeta zostaje aresztowany w związku z wileńskim procesem przeciwko tajnym organizacjom młodzieżowym. 1824 – to rok wyjścia na wolność artysty i zesłania go w głąb Rosji co skutkowało rozpoczęciem trzeciego okresu jego życia, okresu…………………… . Od 1832 – 1834 Mickiewicz pracował w Paryżu nad wielką epopeją narodową – „………………………………..” .
W 1855 podczas wojny Krymskiej pisarz wyjechał do……………………….., by wesprzeć organizacje powstających tam oddziałów Polskich do walki z Rosją. Umiera ……listopada tego samego roku podczas epidemii………………… .

2. Co skłoniło Adama Mickiewicza do napisania dzieła, które od chwili powstania stało się obowiązkową lekturą dla pokoleń Polaków? (0-5)
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Co to jest inwokacja? (0-5)
Inwokacja - ………………………………………………………………………….
………………………………………………………….........................
…………………………………………………………………………
4. Do kogo w swojej inwokacji zwraca się autor? (0-4)
- ………………………………………..
- ………………………………………..
- ………………………………………..
- ………………………………………..

5. Odpowiedz na poniższe pytania (0-10)
A. Do kogo należał zamek w Soplicowie? ……………………………………
B. Komu i dlaczego Gerwazy przedstawił historię zamku i jego ostatniego pana?.......................................................................................................................................................................................................................................
C. Komu i dlaczego Jacek Soplica powierza swe tajemnice? ............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D. Co Jacek zrobił w kierunku odkupienia wyrządzonych win? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E. Czy Horeszko wybaczył Jackowi, że to właśnie z jego ręki stracił życie? ………………………………………………………………………………
F. Jak nazywa się święto obchodzone w akcji utworu? ………………………………………………………………………………
G. Kto ogłosił rehabilitację pośmiertną Soplicy?...............................................
H. Czym został odznaczony po śmierci Jacek za swe uczynki względem ojczyny? …………………………………………………………………….
I. Na czym zagrał Jankiel? ……………………………………………………
J. Gra Jankiela była szczególna. Co stanowiła? ………………………………………………………………………………
6. Przedstaw w punktach „Spowiedź” Jacka Soplicy przed Gerwazym (0-5)
1) Opowieść o ……………………………………………………….
2) Prawda o ………………………………………………………….
3) Historia …………………………………………………………...
4) …………………………………………………………………….
5) Odkrycie przez…………………………………………………….

7. Jak rozumiesz słowo „zajazd”? (0-2)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Jakie wiadomości można odczytać z tytułu dzieła?(0-5) ..................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9. Przedstaw krótką charakterystykę wybranego bohatera (0-10)
(Przedstawienie postaci) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Cechy zewnętrzne)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Cechy wewnętrzne)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Ocena innych bohaterów)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Ocena własna)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu przedstawił trzy grupy szlachty polskiej. Podaj co najmniej po jednym przedstawicielu do każdej grupy. (0-3)
1) Bogata szlachta: arystokracja, magnateria:
*………………………………………………………………………
2) Średnio zamożna szlachta:
*………………………………………………………………………..
3) Zubożała szlachta: rezydenci, służba dworska, urzędnicy,
zagrodowcy:
* ……………………………………………………………………….

11. Co to jest obyczaj?(0-2)
Obyczaj - ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
12. Jaką obyczajowość można zaobserwować w epopei? Wymień kilka przykładów (0-5)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
13. Co to jest epopeja? Kto w starożytności pisał owe utwory (tytuł). Przedstaw cechy epopei. (0-10)
Epopeja - ………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Cechy:
a. Bohater…………………………………………………………………….......................................................................................................................
b. Tło……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
c. Akcja…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d. Narrator………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
e. Początek…………………………………………………………………........................................................................................................................
f. Opisy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
g. Środki poetyckie…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
*14. Epopeja narodowa A. Mickiewicza nosi w sobie cechy, które pozwalają uznać ją za dzieło romantyczna. Wypisz te cechy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
15. Problem winy i zadośćuczynienia Jacka Soplicy. Udowodnij, że w tym bohaterze zaszła głęboka przemiana wewnętrzna – ROZPRAWKA (Nie mniej niż połowa wyznaczonego miejsca) (0-23)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dodaj swoją odpowiedź