Różnica między przemianą chemiczną a fizyczną z przykładami

Przemiana fizyczna to taka przemiana, podczas której nie ulega zmianie rodzaj substancji. Zmieniają się natomiast tylko jej właściwości fizyczne takie jak gęstość, stan skupienia, stan rozdrobnienia, barwa, twardość, kowalność, ciągliwość, temperatura topnienia, temperatura wrzenia, przewodnictwo cieplne.

Przykładem przemiany fizycznej jest:
- Zamarzanie wody
- Po naciśnięciu przycisku dzwonka elektrycznego możemy usłyszeć dźwięk
- Naciskając włącznik prądu dostrzegamy rozżarzenie się druciku żarówki.
- Przy zmianach temperatury można obserwować zmiany wysokości słupka rtęci w termometrze
- Gdy ogrzewamy wodę w czajniku zdarza się, że pokrywka podnosi się, wypychana ciśnieniem pary.

Natomiast przemiana chemiczna to taka przemiana, podczas której powstają nowe substancje o odmiennych właściwościach fizycznych i chemicznych.

Przykładem przemiany chemicznej jest:
- Spalanie papieru
- Pieczenie ciasta
- Oddychanie
- Niekonserwowane elementy metalowe karoserii samochodów, narzędzia, konstrukcje stalowe pokrywają się nalotem i zmieniają się w brunatną łuszczącą się substancję – rdzę.
- Kiszenie ogórków
- Na miedzianych dachach budowli powstaje zielona patyna
- Na srebrnych sztućcach stołowych i biżuterii – czarna trudna do usunięcia powłoka.
- Proces fotosyntezy 6CO2+ 6H2O->C6H12O6 + 6O2

Dzięki odpowiednim przemianom chemicznym z tanich, łatwo dostępnych surowców jak powietrze, woda, węgiel, wapienie otrzymuje się cenne i drogie produkty użytkowe np.: leki, włókna, tworzywa, paliwa, nawozy.

Dodaj swoją odpowiedź