Przedstaw uprawnienia prezydenta RP

Prezydent, organ władzy wykonawczej, ma uprawnienia dotyczące wszystkich sfer działania w państwie. Wiele z tych uprawnień ma pierwszoplanowe znaczenie polityczne, ich całokształt umożliwia zaś Prezydentowi aktywne wpływanie (przez pobudzanie, współdziałanie, korygowanie, blokowanie) na działalność wszystkich trzech władz. Wśród uprawnień Prezydenta związanych z funkcjonowaniem parlamentu są kompetencje techniczno-organizacyjne, takie jak zarządzanie wyborów do Sejmu, czy Senatu, zwoływanie ich pierwszego posiedzenia po wyborach lub wyznaczanie marszałków- seniorów (przewodniczących inauguracyjnych posiedzeń izb). W tej grupie mieszczą się także kompetencje o dużym znaczeniu politycznym, jak skrócenie kadencji sejmu, podpisywanie ustaw i z tym związane prawo ustawodawczego weta zawieszającego, prawo zwracania się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie kwestii zgodności z konstytucją ustawy przekazanej mu do podpisu, wygłaszanie w parlamencie orędzi, prawo inicjatywy ustawodawczej. Prezydent jest reprezentantem państwa w stosunkach zewnętrznych. Dysponuje w tej dziedzinie konkretnymi kompetencjami, jak ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych, mianowanie i odwoływanie pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach oraz przyjmowanie listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowanych przed nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw. Prezydent ma także, jeśli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, nadzwyczajną kompetencję do podejmowania postanowienia o stanie wojny. W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie sił zbrojnych do obrony kraju. Może także wprowadzić stan wojenny na części lub na całym terytorium państwa. Tylko Prezydent ma prawo występowania do Sejmu z wnioskiem o powołanie i odwołanie prezesa NBP. Do niego należy powoływanie prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz pierwszego prezesa i prezesów Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i – na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa- wszystkich pozostałych sędziów. Przysługują mu także uprawnienia normatywne. Na podstawie ustaw i w celu ich wykonania Prezydent wydaje rozporządzenia i zarządzenia. Organem pomocniczym Prezydenta jest Kancelaria Prezydenta, której szefa powołuje on sam. On także nadaje Kancelarii statut.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Przedstaw uprawnienia prezydenta RP w następujących obszarach: - polityka zagraniczna - bezpieczeństwo państwa - uprawnienia nominacyjne -uprawnienia normatywne - uprawnienia w stosunku do innych organów państw  

Przedstaw uprawnienia prezydenta RP w następujących obszarach: - polityka zagraniczna - bezpieczeństwo państwa - uprawnienia nominacyjne -uprawnienia normatywne - uprawnienia w stosunku do innych organów państw  ...

Język angielski

Przedstaw Uprawnienia Prezydenta USA

Przedstaw Uprawnienia Prezydenta USA...

Język angielski

Przedstaw uprawnienia prezydenta i kongresu w Stanach Zjednoczonych.

Przedstaw uprawnienia prezydenta i kongresu w Stanach Zjednoczonych....

Język angielski

Przedstaw uprawnienia prezydenta i Kongresu w Stanach Zjednoczonych?

Przedstaw uprawnienia prezydenta i Kongresu w Stanach Zjednoczonych?...

Język angielski

Przedstaw uprawnienia prezydenta i kongresu w Stanach Zjednoczonych. Pilne !

Przedstaw uprawnienia prezydenta i kongresu w Stanach Zjednoczonych. Pilne !...

Język angielski

Wyszukaj informacji o 1 konstytucji Stanów Zjednoczonych, przedstaw uprawnienia prezydenta i kongresu i wyjaśnij czy konstytucja ta była w pełni demokratyczna ?

Wyszukaj informacji o 1 konstytucji Stanów Zjednoczonych, przedstaw uprawnienia prezydenta i kongresu i wyjaśnij czy konstytucja ta była w pełni demokratyczna ?...