Grzyby i porosty - test.


GLONY, GRZYBY, POROSTY.


1.Termin "glony" oznacza:
a) klasę roślin
b) gromadę roślin
c) zbiorczą grupę systematyczną roślin
d) zbiorczą grupę środowiskową roślin

2.Pancerzyki wiciowców utworzone są z:
a) chityny
b) celulozy
c) krzemionki
d) u wiciowców nie występują pancerzyki

3.Wiciowce:
a) nie tworzą kolonii
b) tworzą kolonie zróżnicowane
c) tworzą kolonie niezróżnicowane
d) posiadają liściokształtną część plechy

4.Okrzemki:
a) są nieruchomo przytwierdzone do podłoża
b) unoszą się biernie w wodzie
c) mogą poruszać się dzięki wydzielanemu śluzowi
d) odpowiedź b lub c

5.Największe pokłady ziemi okrzemkowej pochodzą z:
a) dewonu
b) syluru
c) trzeciorzędu i czwartorzędu
d) kambru

6.Zielenice:
a) zawsze tworzą kolonie
b) mogą być pozbawione wici
c) zawsze występują jako pojedyncze komórki
d) posiadają plamkę czerwoną

7.Organem rozmnażania płciowego ramienicy jest:
a) lęgnia
b) rodnia
c) zarodnia
d) lęgnia lub rodnia

8.Występujące w ciele stułbi zoochlorele to:
a) sinice
b) zielenice
c) wiciowce
d) okrzemki
9.Komórek opatrzonych wiciami nie spotyka się w żadnym ze stadiów życiowych:
a) zielenic
b) okrzemek
c) sprzężnic
d) brunatnic

10.Skrernica jest przedstawicielem:
a) zielenic
b) okrzemek
c) sprzężnic
d) brunatnic

11.Rurki sitowe występują u:
a) sprzężnic
b) zielenic
c) brunatnic
d) nie występują u glonów

12.Sporofit jest dominującą formą życiową u:
a) zielenic
b) wiciowców
c) okrzemek
d) sprzężnic

13.Silna redukcja gametofitu widoczna jest u:
a) listownicy
b) taśmy
c) gałęzatki
d) ramienicy

14.Pozbawione wici gamety męskie wstępują u:
a) brunatnic
b) wiciowców
c) krasnorostów
d) zielenic

15.Najliczniejszą grupę glonów stanowią:
a) wiciowce
b) sprzężnice
c) okrzemki
d) brunatnice

16.Barwnikiem występującym u brunatnic jest:
a) fikoerytryna
b) fikocyjanina
c) fukoksantyna
d) laminaryna

17.Materiałem zapasowym wiciowców może być:
a) tłuszcz
b) skrobia
c) paramylon
d) odpowiedzi a lub c


18.Komórczakiem osiągającym duże rozmiary jest:
a) gałęzatka
b) zawłotnia
c) pełzatka
d) ramienica

19.Nieruchliwe zarodniki to:
a) zoospory
b) aplanospory
c) sporocysty
d) żadne z wymienionych

20.W najgłębszych warstwach wody występują glony wykorzystujące do fotosyntezy promienie światła:
a) żółtego
b) czerwonego
c) niebieskozielonego
d) białego

21.Złotowiciowce należą do gromady:
a) różnowiciowców
b) chryzofitów
c) dinofitów
d) bruzdnic

22.Róznowartościowce rozmnażają się płciowo na drodze:
a) oogami
b) izogamii
c) anizogamii
d) wytwarzając zoospory

23.Tetrasporofity występują w cyklu rozwojowy:
a) brunatnic
b) okrzemek
c) krasnorostów
d) dinofitów

24.Diploidalny karposporofit produkuje:
a) haploidalne karpogony
b) haploidalne karpospory
c) diploidalne karpospory
d) haploidalne tetraspory

25.Luteina to barwnik należący do grupy:
a) karotenoidów
b) fikobilin
c) ksantofili
d) chlorofili26.Peridinina jest rzadko spotykanym barwnikiem występuje bowiem jedynie u:
a) okrzemek
b) chryzofitów
c) bruzdnic
d) brunatnic

27.Paramylon to:
a) tłuszczowiec
b) alkohol
c) węglowodan
d) białko

28.Alkoholem jest:
a) mannit
b) laminaryna
c) chryzolaminaryna
d) odpowiedzi b i c

29.W ścianie komórkowej domieszkę węglanu wapnia można znaleźć u:
a) ramienic
b) krasnorostów
c) brunatnic
d) odpowiedzi a i b

30.Grzyby gromadzą jako produkty zapasowe;
a) glikogen
b) skrobie
c) celulozę
d) chitynę

31.Ściana komórkowa grzybów może być utworzona z:
a) celulozy
b) chityny
c) odpowiedz a lub b
d) paramylonu

32.Na martwych ciałach owadów żyje:
a) fitoftora
b) roztoczek
c) zrywka
d) kropidlak

33.Lęgniowce rozmnażają się płciowo na drodze:
a) anizogamii
b) oogamii
c) izogamii
d) wytwarzania zoospor

34.Pleśniak to przedstawiciel:
a) workowców
b) skoczkowców
c) sprzężniaków
d) lęgniowców


35.Raka ziemniaczanego wywołuje grzyb należący do:
a) sprzężniaków
b) skoczkowców
c) lęgniowców
d) workowców

36.Smardz ma owocniki:
a) butelkowate
b) miseczkowate
c) kuliste
d) płaskie

37.Mączniakowce to grzyby należące do:
a) podstawczaków
b) workowców
c) lęgniowców
d) skoczkowców

38.Workowcem nie jest:
a) purchawka
b) trufla
c) kropidlak
d) buławinka czerwona

39.Gametangia nie występują u:
a) workowców
b) podstawczaków
c) lęgniowców
d) odpowiedzi a i c

40.Owocnik w kształcie konsoli występuje u:
a) tęgoskóra
b) huby
c) smardza
d) rdzy źdźbłowej

41.Warstwa rodzajna u podstawczaków to:
a) hymenium
b) hymenofor
c) archespor
d) żadna z wymienionych

42.Owocników nie tworzy:
a) rdza źdźbłowa
b) pieczarka
c) huba
d) wszystkie wymienione tworzą owocniki

43.Grzyby niedoskonałe rozmnażają się jedynie za pomocą:
a) zoospor
b) aplanospor
c) zarodników konidialnych
d) izogamii


44.Mikoryza dotyczy:
a) sosny
b) dębu
c) gruszy
d) wszystkich wymienionych

45.Grzyby mogą wchodzić w symbiozę z:
a) glonami
b) sinicami
c) mrówkami
d) wszystkimi wymienionymi

46.Filogenetycznie grzyby pochodzą od:
a) zielenic
b) wiciowców
c) sinic
d) odpowiedzi a i b

47.Porosty zawierają najczęściej grzyby należące do:
a) workowcóa
b) podstawczaków
c) lęgniowców
d) sprzężniaków

48.Płciowo rozmnażają się:
a) całe porosty
b) jedynie glon
c) jedynie grzyb
d) żaden z wymienionych składników porostu nie rozmnaża się płciowo

49.W Polsce chronione są:
a) płucnica islandzka
b) płucnica kędzierzawa
c) granicznik płucnik
d) odpowiedzi a i c

50.Toczek rozmnaża się płciowo na drodze:
a) oogami
b) izogamii
c) anizogamii
d) wytwarzania zoospor

51.Plemnia to:
a) anterydium
b) izydium
c) soredium
d) archegonium

52.W najgłębszych warstwach wody występują glony o plechach:
a) bułowatych
b) liściokształtnych
c) skorupiastych
d) krzaczastych

53.W Polsce podlega ochronie:
a) podgrzybek pasożytniczy
b) opieńka miodowa
c) muchomór jadowity
d) goryczek żółciowy


54.Grzyby holokarpiczne to grzyby u których:
a) tworzą się zarodniki podstawkowe
b) tworzą się owocniki miseczkowate
c) tworzą się owocniki z części plechy
d) tworzą się owocniki z całej plechy

55.Przez odcięcie szczytowej części grzybni powstają:
a) zoospory
b) endospory
c) zarodniki konidialne
d) aplanospory

56.Gametangiogamia występuje w cyklu rozwojowym:
a) śluzowców
b) lęgniowców
c) sprzężniaków
d) podstawczaków

57.Owadomorkowce należą do:
a) lęgniowców
b) sprzężniaków
c) workowców
d) podstawczaków

58.Askospory wytwarzane są przez:
a) sprzężniaki
b) śluzowce
c) lęgniowce
d) workowce

59.Ciało otoczone pellikulą charakteryzuje:
a) wiciowce
b) sprzężniaki
c) lęgniowce
d) okrzemki

60.Wydętka jest przedstawicielem:
a) workowców
b) podstawczaków
c) zielenic
d) wiciowców

61.Wolutyna jest składnikiem zapasowym:
a) okrzemek
b) lęgniowców
c) wiciowców
d) brunatnic


62.Duże chloroplasty z pirenoidami występują u:
a) zielenic
b) wiciowców
c) okrzemek
d) krasnarostów

63.Myksomonady to stadia rozwojowe:
a) śluzowców
b) zielenic
c) okrzemek
d) legniowców

64.Ryzoidy spotykamy u:
a) okrzemek
b) porostów
c) podstawczaków
d) brunatnic

65.Haustoria to:
a) wyrostki porostów
b) ssawki grzybów pasożytniczych
c) stadia rozwojowe śluzowców
d) zarodniki lęgniowców

66.Chlamydospory to przetrwalniki:
a) okrzemek
b) grzybów
c) zielenic
d) sinic

67.Trehaloza to rzadki cukier występujący jedynie u:
a) krasnorostów
b) krasnorostów i bakterii
c) workowców
d) lęgniowców

68.Krasnorosty pochodzą prawdopodobnie od:
a) wiciowców
b) sinic
c) zielenic
d) nie jest to wyjaśnione

69.Heterokarion to komórka zawierająca:
a) kilka jąder
b) dwa jądra o takim samym materiale genetycznym
c) dwa jądra o różnym materiale genetycznym
d) dwie wici różnej długości

70.Zarodniki workowe to:
a) endospory
b) egzospory
c) zoospory
d) żadne z wymienionych


71.Zarodniki podstawkowe to:
a) endospory
b) egzospory
c) zoospory
d) żadne z wymienionych

72.Podstawczaki rozmnażają się wegetatywnie dzięki:
a) konidiom
b) oidiom
c) zoosporom
d) odpowiedzi a i b

73.Zarodniki podstawkowe umieszczone są na wyrostkach zwanych:
a) sterygmami
b) stylikami
c) niteczkami
d) podstawkami

74.Sprzążki występują u:
a) sprzężniaków
b) podstawczaków
c) lęgniowców
d) zielenic

75.Heteromeryczną budową charakteryzują się porosty, w plechach których występuje:
a) warstwa komórek glonu
b) warstwa strzępek grzyba
c) dwie warstwy: glonu i grzyba
d) żadne z wymienionych

76.Perytecja to:
a) przetrwalniki śluzowców
b) otocznie workowców
c) podstawki podstawczaków
d) urwistki porostów

77.W worku znajdują się:
a) 4 askospory
b) 8 askospor
c) 4 aplanospory
d) 8 aplanospor

78.Porosty mogą rozkładać skały dzięki wytwarzanym:
a) enzymom
b) kwasom porostowym
c) wydalinom grzyba
d) wodzie utlenionej
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ TESTOWYCH.
1-D
2-B
3-C
4-D
5-C
6-B
7-A
8-B
9-C
10-C
11-C
12-C
13-A
14-C
15-C
16-C
17-D
18-C
19-B
20-C
21-B
22-A
23-C
24-C
25-C
26-D
27-C
28-A
29-D
30-A
31-C
32-B
33-B
34-C
35-B
36-B
37-B
38-A
39-B
40-B
41-A
42-A
43-C
44-D
45-D
46-D
47-A
48-C
49-D
50-A
51-A
52-A
53-A
54-D
55-C
56-C
57-B
58-D
59-A
60-D
61-A
62-A
63-D
64-A
65-B
66-B
67-B
68-B
69-C
70-A
71-B
72-D
73-A
74-B
75-A
76-B
77-B
78- B

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Grzyby i porosty - test.GRZYBY I POROSTY

1.Który zestaw cech charakteryzuje grzyby:

Organizmy autotroficzne, ściana zbudowana z chityny, przechodzą zmianę faz jądrowych
Organizmy heterotroficzne, rozmnażające się płciowo lub bezpł...

Biologia

Grzyby - test przekrojowy

Grzyby,glony,porosty.

1.Grzyby:
a) odżywiają się saprofitycznie
b) prowadzą pasożytniczy tryb życia
c) żyją w symbiozie z roślinami i glonami
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

2.Wybierz zdanie prawdzi...