Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska to jeden z wielu problemów dzisiejszego świata. Zanieczyszczenie środowiska może być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub sztuczne spowodowane działalnością człowieka, które następuje w wyniku nie zamierzonego, ale systematycznej działalności człowieka, polecającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub jest następstwem nagłego wypuszczenia dużej ilości zanieczyszczeń.
Przez zanieczyszczenia środowiska powstaje wiele złych skutków:

1.Efekt cieplarniany, jest to zjawisko zachodzące w atmosferze planety, w tym i Ziemi. Efekt ten wywołują gazy atmosferyczne zwane także gazami atmosferycznymi, ograniczają one promieniowanie cieplne powierzchni i dolnych warstw atmosfery do przestrzeni kosmicznej. Został odkryty przez Jean Barptiste Joseph Fourier w 1824 r. Nazwa pochodzi od zjawiska zachodzącego w szklarni gdy słońce oświetla pomieszczenie przykryte szkłem, panuje w nim temperatura wyższa niż na zewnątrz. Na planetach takich jak Mars i Wenus także zachodzi efekt cieplarniany.

2.Smog, czyli neutralne zjawisko atmosferyczne polegające na współdziałaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych. Znacznej wilgotności powietrza (mgła) i brak wiatru utrudnia oddychanie organizmom. Smog zawiera zawieszone w powietrzu cząsteczki stałe (pyłowe) oraz szkodliwe związki chemiczne : tlenki azotu oraz tlenki siarki. Te szkodliwe związki chemiczne mogą nawet wywoływać zmiany nowotworowe. Wzrasta też ilość ozonu stratosferycznego. Powstaje on w wyniku oddziaływania promieniowania ultra fioletowego Słońca z cząsteczkami atmosferycznego tlenu. Powstały ozon rozpada się reagując z niektórymi związkami chemicznymi, szczególnie chloru i fluoru.

3. Kwaśne deszcze, jego skutki :


Dwutlenek siarki i azotu tworzą z wodą silne kwasy, Dzieje się tak na przykład, gdy rozpuszczają się w kropelkach wody w atmosferze wraz z odpadami spadają na ziemie. Trafiają do wód, gleb, płuc ludzi i zwierząt.


Kwaśne deszcze wpływają także na roślinność. Oddziaływanie zanieczyszczeń może być zarówno bezpośrednie jak i pośrednie. To pierwsze w przypadku drzew uwidacznia się w postaci uszkodzonych liści i igieł. Wewnątrz nich uszkadzane są różne błony co może spowodować zakażenie w bilansie wodnym.

Pośrednie uszkodzenia są następstwem zakwaszenia gleby. Zmniejsza się wówczas dostępność substancji odżywczych przy jednoczesnym zwiększeniu zawartości szkodliwych dla drzew metali rozpuszczonych w roztworze glebowym, jak np. aluminium. (uwalnianych np. z blokujących je nierozpuszczalnych związków wapnia). Powoduje to uszkodzenie korzeni i zabicie flory grzybów mikoryzowych, co prowadzi do tego, że rośliny nie n mogą pobrać wystarczających ilości pożywienia i zmienia się odczyn gleby. Ponadto zmniejsza się odporność roślin na choroby i owady. Tak osłabione drzewo atakują owady lub pasożytnicze grzyby niszcząc doszczętnie drzewo. Podobnie dzieje się z innymi roślinami.

Zanieczyszczenia powietrza nie pozostaje bez wpływu i na zwierzęta, np. rozmnażanie ptaków żyjących przy brzegach zakwaszonych jezior jest z zaburzone.

Zmiana składu roślinności spowodowana zanieczyszczeniami powietrza wywiera też wpływ na zwierzęta uzależnione od danego zbiorowiska roślinnego. Nie znajdują w nim właściwych dla siebie gatunków roślin, co może spowodować nawet niezdolność do rozmnażania


Jedynym pełnym rozwiązaniem problemu zakwaszenia jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Powietrza przez zmniejszenie zużycia paliw. Są dwie główne drogi prowadzące do tego celu: oszczędniejsze gospodarowanie energią i innymi zasobami oraz użycie możliwie najlepszej techniki spalania i oczyszczania. Według analizy przeprowadzonej przez OECD w 1981 r. emisja siarki mogłaby być zmniejszona o połowę w ciągu 10 lat, gdyby wykorzystano dostępne wówczas urządzenia do oczyszczania i odsiarczania, Podniosłoby to koszty energii przeciętnie o 3%. Analiza ta wskazała jedną z wielu dróg, mającą za punkt wyjścia ekonomiczne optymalne rozwiązania. Innymi słowy, możńa zmniejszyć emisję bardziej i szybcej, ale wzrosną również koszty.


Szczególnie silnym źródłem emisji dwutlenku siarki jest spalanie węgla brunatnego, jako najbardziej zasiarczonego. Natomiast zdecydowanie najkorzystniejszą formą zapobiegania emisji spalin zakwaszających powietrze jest rozwój elektrowni wodnych i wiatrowych oraz energetyki jądrowej.


4.Zanieczyszczenie wód jest spowodowane głownie substancjami chemicznymi, bakteriami i innymi mikroorganizmami, obecnymi w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Substancje chemiczne organiczne i nieorganiczne występują w postaci roztworów,. Skład chemiczny zanieczyszczeń jest kształtowany czynnikami naturalnymi, np. rozkładaniem substancji z gleb i skał, rozwojem i obumieraniem organizmów wodnych oraz czynnikami antropogenicznymi.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Zanieczyszczenie środowiska.

Zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego nazywamy stan środowiska wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub ...

Chemia

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska...

Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Potęgujemy je używając pieców na węgiel lub farb i lakierów w aerozolu. Ale chyba największym zagrożeniem są odpady, ...

Biologia

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska...Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Potęgujemy je używając pieców na węgiel lub farb i lakierów w aerozolu. Ale chyba największym...

Chemia

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska...Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Potęgujemy je używając pieców na węgiel lub farb i lakierów w aerozolu. Ale chyba największym...

Biologia

Zanieczyszczenie środowiska

Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Potęgujemy je używając pieców na węgiel lub farb i lakierów w aerozolu. Ale chyba największym zagrożeniem są odpady, które poważnie grożą nam Pogrzebaniem ...