Zebrane wiadomości o metalach - przydatne do referatów

Metale, dobrze przewodzące ciepło i elektryczność pierwiastki chemiczne, odznaczające się zazwyczaj kowalnością, dodatnim współczynnikiem temperaturowym oporu, nieprzezroczystością i charakterystycznym połyskiem. Mają najczęściej niską elektroujemność, w reakcjach chemicznych wykazują tendencję do oddawania elektronów i tworzenia jonów dodatnich (kationów), ponieważ atomy metali mają obok całkowicie wypełnionych wewnętrznych powłok elektronowych powłokę zawierającą niewielką liczbę elektronów, które chcą oddać. W substancjach prostych i związkach międzymetalicznych te słabiej związane elektrony powłoki zewnętrznej tworzą tzw. gaz elektronowy, powodujący dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne oraz wiążący ze sobą atomy metalu w ten sposób, że wiązania te nie ulegają zerwaniu po przesunięciu się po sobie warstw atomów (stąd pochodzi kowalność metali). W temperaturze pokojowej wszystkie metale, z wyjątkiem rtęci (ciecz), występują w stałym stanie skupienia (tworzą tzw. kryształy metaliczne).
źródło : http://portalwiedzy.onet.pl/7881,,,,metale,haslo.html
WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE CZYSTYCH METALI

Nazwa rok odkrycia Symbol Właściwości Główne zastosowanie
Aktyn 1899 Ac radioaktywny wysokotopliwy
Antymon starożytnosc Sb ciężki panewki łożysk tocznych, fotokomórki, składki stopów drukarskich
Arsen XIII w. As ciężki trutki na gryzonie, śrut myśliwski, konserwacja skór i preparatów zwierzęcych
Bar 1774 Ba alkaliczny lekki kontrast do zdjęć rtg., składnik pigmentów do materiałów fotograficznych
Beryl 1798 Be lekki skł. stopów na narzędzia chirurgiczne, skł. cementu den tystycznego, lampy rtg.
Bor 1808 B półprzewodnik lekki, wysokotopliwy szkło laboratoryjne, materiały ceramiczne, środki dezyn fekujące
Chrom 1797 Cr wysokotopliwy ciężki powłoki antykorozyjne, zielone szkło, garbniki do skór
Cyna starożytność Sn niskotopliwy ciężki składniki stopów lutowniczych i brązów, powłoki antyko rozyjne
Cynk VIII w. Zn niskotopliwy ciężki farby (biel cynkowa), powłoki antykorozyjne, środki medyczne (zasypki, maści)
Gal 1875 Ga niskotopliwy ciężki pokrywanie powierzchni luster odpornych termicznie, półprzewodniki, stopy dentystyczne
Glin (aluminium) 1825 Al lekki do budowy korpisów samolotów (stop z Mg i Cu), folia aluminiowa na opakowania art. spożywczych, przewody elektr., do budowy specj. aparatury chem.
Kadm 1817 Cd niskotopliwy ciężki baterie elektryczne, składniki farb świecących, pigmen tów, składnik powłok antykorozyjnych
Kobalt 1735 Co ciężki szkło o barwie niebieskiej, radioterapia (bomba kobal towa], defektoskopia
Krzem 1823 Si półprzewodnik lekki soczewki, szkło laboratoryjne, części w elektronice
Lit 1817 Li alkaliczny, lekki niskotopliwy ognie sztuczne, katalizator do produkcji kauczuku, pręty sterujące w reaktorach jądrowych
Magnez 1808 Mg lekki kosmetyki i leki, wytrzymałe stopy, materiały ceramiczne
Mangan 1774 Mn ciężki leki i środki antyseptyczne, szkło o barwie fioletowej, ogniwa
Miedź starożytność Cu ciężki przewody elektr., instalacje wodne+c.o., stop (mosiądz, brąz), środki ochrony roślin
Nikiel 1751 Ni ciężki powłoki antykorozyjne, narzędzia chirurgiczne
Ołów starożytnosć Pb niskotopliwy ciężki elektrody w akumulatorach, stopy drukarskie, ekrany za bezpieczające przed promieniowaniem X
Platyna XVI w. Pt szlachetny, wysokotopliwy, ciężki wyroby jubilerskie, w analizie chemicznej (drucik platy nowy), tygle, elektrody, termoogniwa
Potas 1807 K alkaliczny, lekki niskotopliwy szare mydło, szkło kryształowe, składniki chłodziwa w reaktorach jądrowych
Rad 1898 Ra radioaktywny lekki źródło neutronów, radioterapia
Rtęć starożytność Hg niskotopliwy ciężki termometry lekarskie, amalgamaty w stomatologii, elektrody
Rubid 1861 Rb alkaliczny, lekki niskotopliwy lampy spektralne, fotokomórki
Selen 1817 Se półprzewodnik lekki, niskotopliwy szkło o barwie czerwonej, prostowniki prądu, światłomierze, fotokomórki
Sód 1807 Na alkaliczny, lekki niskotopliwy mydło toaletowe, szkło sodowe (butelki), składnik 1922 chłodzi wa w reaktorach jądrowych
Srebro starożytność Sc lantanowiec lekki pokrywanie powierzchni luster, materiały 1879 światłoczułe, w jubilerstwie
Tytan 1791 Ti lekki wysokotopliwy materiał konstrukcyjny do budowy rakiet, okrętów, turbin parowych, farby (biel tytanowa), elementy do łączenia kości
Uran 1789 U radioaktywny w reaktorach jądrowych, barwienie szkła i ceramiki, fotografika
Wapń 1808 Ca alkaliczny lekki kreda szkolna, cement, lekarstwa wzmacniające kości
Złoto starożytność Au szlachetny ciężki wyroby jubilerskie, styki elektryczne, czerwony barwnik szkła i porcelany


źródło: http://www.metale.pl/

Metale - dobrze przewodzące ciepło i elektryczność pierwiastki chemiczne, odznaczające się zazwyczaj kowalnością, dodatnim współczynnikiem temperaturowym oporu, nieprzezroczystością i charakterystycznym połyskiem.
Niemetale - pierwiastki chemiczne będące słabymi przewodnikami elektryczności (izolatorami bądź półprzewodnikami) oraz zazwyczaj również ciepła (wyraźnym wyjątkiem jest tu diament). W stanie stałym są kruche i bez połysku metalicznego.
-szybko sie ogrzewają
-są nieprzeźroczyste
-mają metaliczny połysk
-Są ciągliwe, kowalne
-twardość
- sa formowalne i plastyczne
- przewodza cieplo i elektrycznosc (nie wszystkie)
- wykazuje przenikalnosc magnetyczna
- niektore sa odporne na korozje, rdze i kwasy
- sa hartowalne i spawalne.


Metale szlachetne - zwyczajowa nazwa metali odpornych chemicznie, do których zalicza się platynowce (ruten, rod, pallad, osm, iryd i platynę) oraz dwa metale z grupy miedziowców: srebro i złoto (miedź, ze względu na nieco wyższą reaktywność, zalicza się do metali półszlachetnych). Określa się je także jako metale, które w szeregu napięciowym przyjmują wartości dodatnie (mają dodatni potencjał standardowy). Metale szlachetne zaliczamy do metali nieżelaznych ciężkich (o ciężarze właściwym pow. 3,6).
Metale szlachetne bardzo słabo reagują z innymi pierwiastkami, przez co prawie nie ulegają korozji, nie roztwarzają się też w większości kwasów, nie reagują z wodą, ani z gorącą parą wodną; są odporne na działanie stężonego kwasu solnego i innych kwasów beztlenowych. Ponieważ nie wypierają wodoru z kwasów, ulegać mogą jedynie działaniu kwasów utleniających lub mieszanin kwasów z czynnikami utleniającymi, np. większość z metali szlachetnych można rozpuścić w wodzie królewskiej.
źródło : http://pl.wikipedia.org/wiki/Metale_szlachetne
Metale szlachetne, najodporniejsze chemicznie metale, zaliczamy do nich wszystkie platynowce (ruten, rod, pallad, osm, iryd, platyna) oraz srebro i złoto. Metalom szlachetnym odpowiada dodatnia wartość potencjału standardowego. W szeregu napięciowym metali znajdują się za atomem wodoru, co oznacza, że nie wypierają go ani z kwasów ani z wody (szereg napięciowy).
źródło: http://portalwiedzy.onet.pl/61566,,,,metale_szlachetne,haslo.html
Metale - pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych (niezwiązanych). W przeważającej większości wykazują one następujące własności:
• tworzenie połyskliwej, gładkiej powierzchni w stanie stałym (bardziej reaktywne metale tworzą na powierzchni warstwę tlenków),
• ciągliwość i kowalność,
• dobre przewodnictwo cieplne,
• szybkie wypromieniowywanie ciepła,
• bardzo dobre przewodnictwo elektryczne (za przewodnictwo odpowiedzialne są ujemnie naładowane cząsteczki czyli elektrony , które poruszają sie w sieci krystalicznej między jonami dodatnimi. Jest to typ wiązania metalicznego),
• skłonność do tworzenia związków chemicznych o właściwościach raczej zasadowych i nukleofilowych niż kwasowych i elektrofilowych,
• stały stan skupienia (wyjątkiem jest rtęć) i z reguły dość wysoka temperatura topnienia,
• bezwonność.
Pierwiastki metaliczne występują w przyrodzie przeważnie w postaci rud, które są przerabiane na czyste metale na drodze różnych procesów metalurgicznych. Z powodu swoich bardzo dobrych własności mechanicznych metale są powszechnie wykorzystywane do produkcji maszyn, urządzeń i wielu innych wyrobów, a także jako materiały konstrukcyjne w budownictwie.
Olbrzymia większość pierwiastków w układzie okresowym to właśnie metale. Ze względu na własności i miejsce w układzie okresowym tradycyjnie rozróżnia się:
• metale alkaliczne
• metale ziem alkalicznych
• metale przejściowe
• metale ziem rzadkich.
źródło : http://pl.wikipedia.org/wiki/Metale

Dodaj swoją odpowiedź