Mierniki elektryczne - opis

Woltomierz – napięcie - V


Galwanometr o dużym oporze wewnętrznym służący do pomiaru napięcia (różnicy potencjałów). Mierzy różnicę potencjałów między dwoma punktami obwodu. Często jest wyposażony w zakresy pomiarowe. Włączany jest równolegle do obwodu elektrycznego. Zbudowany jest z odpowiednio wyskalowanego mikroamperomierza i dużego opornika elektrycznego. Pomiar odbywa się poprzez wyznaczenie natężenia prądu płynącego przez woltomierz, który charakteryzuje się znaczną opornością wewnętrzną. W zależności od zastosowania rozróżnia się woltomierze prądu zmiennego i woltomierze prądu stałego. Dla każdego z nich określony prąd powoduje maksymalne wychylenie wskazówki.

Amperomierz - natężenie prądu - A


Przyrząd służący do pomiaru natężenia prądu w amperach A (mA, µA). Działanie amperomierza opiera się na pomiarach efektów elektromagnetycznych, cieplnych itp., wywołanych przepływającym prądem. Włącza się go szeregowo do obwodu elektrycznego, w związku z czym istotną cechą jest jego niewielka oporność wewnętrzna, nie wpływająca na wartość mierzonego prądu. Amperomierz prądu stałego mierzy wartość chwilową prądu stałego lub prądu wolnozmiennego, a amperomierz prądu przemiennego - wartość skuteczną (rzadziej średnią) prądu przemiennego. Dla każdego z nich określony prąd powoduje maksymalne wychylenie wskazówki. Wartości zakresów określone są przez wartości połączonych równolegle z miernikiem oporników zwanych bocznikami. Inne nazwy tego urządzenia to amper metr lub elektryczny przyrząd mierniczy.

Watomierz – moc - W


Urządzenie do mierzenia mocy elektrycznej w watach. Watomierz jest przyrządem o dwóch obwodach: napięciowym włączonym równolegle do odbiornika energii i prądowym połączonym szeregowo z odbiornikiem.

Omomierz – opór - Ω


Omomierz - przyrząd służący do pomiaru rezystancji. Do pomiaru rezystancji wykorzystuje się zależności występujące w prawie Ohma, czyli przez pomiar lub ustawienie natężenia prądu płynącego i napięcia na badanym elemencie.

Klasyczne układy omomierzy można podzielić na dwie grupy:
Omomierz szeregowy - układ składa się ze źródła napięciowego, rezystora i przeskalowanego amperomierza oraz badanego elementu. Wszystkie elementy połączone są szeregowo. Pomiaru dokonuje się przez pomiar natężenia prądu, przeskalowany miernik wskazuje opór. Najprostsze mierniki posiadają pokrętło do regulacji podłączonego szeregowo oporu, by korygować zmiany napięcia w trakcie zużycia baterii.

Omomierz równoległy - układ składa się ze źródła prądu stałego, opornika, te elementy połączone są równolegle. Równolegle do badanego elementu podłączony jest woltomierz, skala woltomierza wyskalowana jest w jednostkach oporu. Ten typ omomierza nadaje się do pomiaru małych rezystancji, zwłaszcza w tzw. układzie czteropunktowym.
Omomierz jest jedną z podstawowych funkcji każdego miernika uniwersalnego.

Licznik elektryczny – energia - kWh


Aby wiedzieć, jaką część budżetu domowego należy przeznaczyć na uregulowanie rachunków za energię, w każdym domu instalowane są przez zakłady energetyczne liczniki, które służą do pomiaru ilości przepływającej energii elektrycznej. Jednostką pomiaru energii jest kilowatogodzina (kWh). Zasada działania licznika polega na tym, że przez zwój kabla przepływa prąd eklekteryczny, który wywiera wpływ na magnes stały. Siła ta w liczniku porusza wirującą tarczę. Magnes stały zapewnia hamowanie tarczy sterującej jej ruchem proporcjonalnie do mocy prądu. Tarcza ta połączona jest kołem zębatym z licznikiem, który rejestruje ilość obrotów tarczy. Ilość obrotów zależy od wielkości mocy prądu.

Dodaj swoją odpowiedź