Alkany, alkeny, alkiny

Węglowodory- związki węgla z wodorem
Węglowodory łańcuchowe- to węglowodory, w których atomy tworzą łańcuch prosty lub rozgałęziony
Węglowodory pierścieniowe- to węglowodory, których atomy węgla tworzą łańcuch zamknięty w pierścień.
Węglowodory nasycone- to takie węglowodory, w których między atomami węgla występują tylko wiązania pojedyncze.
Węglowodory nienasycone- to taki szereg węglowodorów, którym między atomami węgla występują również wiązania podwójne lub potrójne.
Alkany- to szereg homologiczny węglowodorów nasyconych.
Alkeny- to szereg homologiczny węglowodorów nienasyconych z wiązaniami podwójnymi.
Alkiny- to szereg homologiczny węglowodorów nienasyconych z wiązaniami potrójnymi.
Węglowodory alicykliczne- to takie węglowodory zarówno nasycone jak i nienasycone, w których atomy węgla tworzą pierścień.
Węglowodory aromatyczne- to takie węglowodory pierścieniowe, w których między atomami węgla występują tzw. elektrony zdelokalizowane.
Szereg homologiczny- to taki szereg związków organicznych, organicznych, którym między dwoma kolejnymi związkami występuje różnica o pewną stałą grupę atomów.
W chemii organicznej bardzo ważne są końcówki i tak końcówka ?an oznacza węglowodory z szeregu homologicznego węglowodorów nasyconych.
ALKANY
CH4- metan
C2H6- etan GAZY
C3H8- propan
C4H10- butan

C5H12- pentan
C6H14- heksan
C7H16- heptan CIECZE
C8H18- oktan
C9H20- nonan
C10H22- dekan

C16H34- heksodekan
C17H36- heptadekan CIAŁA STAŁE

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Alkany, alkeny, alkiny i polimery

Alkany, Alkeny, Alkiny i Polimery

ALKANY (parafiny)
• nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2
• stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu – metanu CH4
• alkany, których cząsteczki zawieraj...

Chemia

Alkany, alkeny, alkiny - wykaż podobieństwa i różnice między tymi grupami

Alkany, alkeny, alkiny - wykaż podobieństwa i różnice między tymi grupami...

Chemia

Alkany,alkeny,alkiny,aromatyczne,sciaga

Węglowodory nasycone- związki węgla i wodoru w cząsteczkach których występują tylko pojedyńcze wiązania węgiel - węgiel.
Homologi - związki należące do jenej rodziny zw alkanów różniące się o grupę CH2 lub jej wielokrotność...

Chemia

Alkany, alkeny, alkiny i polimery

ALKANY (parafiny)
• nasycone węglowodory acykliczne, o wzorze ogólnym CnH2n+2
• stanowią szereg homologiczny najprostszego alkanu – metanu CH4
• alkany, których cząsteczki zawierają co najmniej 4 atomy węgla, mogą mieć ...

Chemia

Alkany, alkeny, alkiny

Węglowodory-związki chemiczne zbudowane z atomów węgla i wodoru.
Alkany- węglowodory łańcuchowe nasycone, których cząsteczki zawierają wiązania pojedyncze pomiędzy atomami węgla.
Szereg homologiczny-szereg związków organiczn...