Opisz; ,, Znaczenie dolin rzecznych w ochronie różnorodności biologicznej w Polsce” Im wiecej tym lepiej, ale może tez być na krótszych przykładach.

Opisz; ,, Znaczenie dolin rzecznych w ochronie różnorodności biologicznej w Polsce” Im wiecej tym lepiej, ale może tez być na krótszych przykładach.
Odpowiedź

Doliny rzeczne to tereny  o dużych walorach przyrodniczych. Mady rzeczne, będące glebami żyznymi ,zapewniają dobre warunki do wzrostu charakteystycznej roślinności. Wylewy rzek zapewniają regulany napływ składników pokarmowych. Często są to siedliska gatunków cennych i chronionych. To naturalne magazynybioróżnorodności. Skład gatunkowy związany jet tam ściśle z działalnością rzeki. Specyficzne ukształtowanie teranu wpływa także na lokalny mikroklimat i warunki powietrzno wodne.   W dolinach rzecznych rozwijac mogą się lasy łęgowe. Wezbrana rzeka nanosi żyzny muł, który umorzliwia rozwój zarośli wierzbowych, topoli, olszy, jesionów i dębów. Obecność wody przyciaga liczne ptactwo : rybołowy, orliki, bieliki. Łęgi to najbogatrze pod względem fauny i flory europejskie lasy. Meandrująca rzeka zapewnia schronoienie i rzerowiska dla wielu zwierząt, miejsca lęgowe i kryjówki dla ryb (łosoś), płazów (traszki), gadów (żółw błotny), ptactwa wodno- błotnego (kaczki, perkozy, czaple), ssaków (bobry, wydry).Również wiele owadów zwiazanych jest ze środowiskiem wodnym : traszki, ważki, motyle.   Doliny rzeczne to niewatpliwie "magazyn" ogromnej rzeszy roślin i zwierząt często tych najżadszych, cennych i chronionych, które ściśle związane są własnie ze środowiskiem wodnym, i które poza nim nie mogą istnieć  

Dodaj swoją odpowiedź