Krótsza przekątna równoległobokujest prostopadła do jego krótszego boku i ma długość [latex]sqrt{12}[/latex] . Dłuższy bok ma długość 5 cm. Oblicz obwód i pole tego równoległoboku.

Krótsza przekątna równoległobokujest prostopadła do jego krótszego boku i ma długość [latex]sqrt{12}[/latex] . Dłuższy bok ma długość 5 cm. Oblicz obwód i pole tego równoległoboku.
Odpowiedź

Dane : Przekątna krótsza d= √12 Bok dłuższy   a= 5 cm Bok krótszy :  b =  ? Przekątna dłuższa     e= ? przekątne przecinają się pod kątem prostym i dzielą się na połowy z tw Pitagorasa obliczymy drugą przekątną a² = (e/2)² + (d/2)² 5² = e²/4 +  (√12/2)² 25 = e²/4 + 3 e²/4 = 25-3 e²/4 = 21     /*4 e² = 84 e = √84 = √4*21 = 2√21 cm   teraz obliczymy drugi bok b² = (e/2)² + (d/2)² b² = (√21)² + (√12/2)² b² = 21 + 3 b² = 24 b= √24 b= √6*4 b=2√6 cm   Obw = 2a + 2b Obw = 2 *5 + 2 * 2√6 = 10 + 4√6 = 10 + 4*2,45 = 10 + 9,8 ≈19,8 cm P= 1/2 d* e P = ½ *2√21 * √12 = √252 = √36*7 = 6√7 cm² Odp. Pole wynosi 6√7 cm2 a obwód  19,8 cm

krotsza przekatna b=√12 dluzszy bok rownolegloboku x=5cm liczymy krotszy bok a=? z pitagorasa: b²+a²=x² (√12)²+a²=5² a²=25-12 a²=13 a=√13cm obwod  O=2·5cm+2·√13cm=10+2√13cm=10+7,21≈17,21cm przekatna krotsza podzielila rownoleglobok na 2 trojkatay prostokatne,czyli P=½·2·√13·√12=√156cm²≈12,48cm²    

Dodaj swoją odpowiedź