Liczby po niemiecku i ich wymowa

0 - null (nul)
1 - eins (ajns)
2 - zwei (cwaj)
3 - drei (draj)
4 - vier (fir)
5 - funf (fynf)
6 - sechs (zeks)
7 - sieben (ziben)
8 - acht (acht)
9 - neun (nojn)
10 - zehn (cejn)
11 - elf (elf)
12 - zwolf (cwylf)
13 - dreizehn (drajcejn)
14 - vierzehn (fircejn)
15 - funfzehn [u umlaut] (fynfcejn)
16 - sechzehn (zekcejn)
17 - siebzehn (zibcejn)
18 - achtzehn (achtcejn)
19 - neunzehn (nojncejn)
20 - zwanzig (cwanciś)
21 - einundzwanzig (ajnundcwanciś)
22 - zweiundzwanzig (cwajundcwanciś)
30 - dreissig (drajsiś)
40 - vierzig (vifciś)
50 - funfzig (fynfciś)
60 - sechzig (zeksiś)
70 - siebzig (zibciś)
80 - achtzig (achciś)
90 - neunzig (nojnciś)
100 - hundert (hundert)
1000 - tausend (tałsend)
1000000 - eine Million (ajne Milion)

Dodaj swoją odpowiedź