Podanie o zmianę nauczyciela.

Miejscowość, data
Imię nazwisko
Adres
Adres Cd.

Do dyrekcji
… Liceum Ogólnokształcącego
w …
Dotyczy zmiany nauczyciela … .


Zwracam się z uprzejmą prośbą, o zmianę nauczyciela prowadzącego przedmiot …, którym obecnie jest Pan(Pani) … .

Prośbę swą motywuję tym, że kompetencje, predyspozycje osobiste obecnego nauczyciela sprawiają, że wielu uczniów nie jest w stanie opanować materiału przewidzianego programem nauczania. Ponadto zaburzone kontakty na płaszczyźnie nauczyciel - uczeń, z Panem(Paniom) … powodują niezdrową atmosferę w klasie, która dodatkowo utrudnia zdobycie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania. Zmiana nauczyciela prowadzącego mogłaby zniwelować wszystkie problemy oraz poprawić samopoczucie obu stron.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Dodaj swoją odpowiedź
Pedagogika

Dydaktyka-ściągi

SYSTEMÓW DYDAKTYCZNYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH
____________________________________________________________________________________________________

JAN AMOS KOMEŃSKI
 Wielka dydaktyka
 pierwszy raz użył terminu “dy...

Pedagogika

Dydaktyka - wykłady.

Dydaktyka to
~ teoria kształcenia
~ nauka o nauczaniu i uczeniu się, o kształceniu i samokształceniu
~ nauka teoretyczna i praktyczna
~ subdyscyplina pedagogiki
~ ma charakter prakseologiczny – jest słusznościową teorią...

Wychowanie fizyczne

Pływanie. Nauczanie wydechów do wody - konspekt lekcji.

Cele główne:

· Umiejętności: uczeń potrafi poprawnie wykonać zanurzenie głowy do wody
· Wiadomości: uczeń zna zasadę działania wyporności wody
· Sprawność motoryczna: uczeń jest zdolny do samodzielnego wykonania wy...

Pedagogika

Proces wychowania

Proces wychowania obejmuje całe społeczeństwo i towarzyszy człowiekowi przez całe życie. Najpierw jesteśmy wychowankami, później sami stajemy się wychowawcami, choć nadal ulegamy wszelkim wpływom wychowawczym. Wychowanie jest tak zróżn...

Dydaktyka

Dydaktyka ogólna do TWP

KONCEPCJA CZŁOWIEKA OŚWIECONEGO

Koncepcja ta powstała w XVIII w. była koncepcją niechcianą, mimo to przetrwała do XX wieku. Naczelnym celem nauczania było przekazywanie gotowej wiedzy o świecie, która można reprodukować we wła...