Epoki historyczne, w jakiej epoce chciałbyś zyć?

Epoki historyczne,w jakiej epoce chciałbyś żyć?

Starozytność– czasy do roku 476, czyli upadku Imperium Rzymskiego. Odróżnia się w niej przede wszystkim badania nad starożytnym Egiptem, nad kulturami Bliskiego Wschodu nad starożytnią Grecją i nad Imperium Rzymskim. Ukształtowały się podstawy europejskie kultury. Powstało chrzejścijaństwo. W ciągu ponad czterech tysięcy lat powstały i upadły liczne państwa i kultury, m.in.: Surmer, Babilonia, Asyria, Egipt, Persja, Grecja, Rzym.W starożytności cywilizacja poczyniła znaczne postępy. Rozwinęły się:
hodowla,rolnictwo,technologia,filozofia, itp.Średniowiecze – czasy od Starożytności do przełomu 14 i 15 wieku, czyli wynalezienia druku przez Gutemberga (1440) i odkrycia Ameryki(1492) dla zachodniej części Europy, a dla wschodniej części kontynentu – zdobycia Konstantynopola przez Turków 1453. Średniowiecze dzieli się na wczesne średniowiecze (do 10-11 wieku), klasyczne (11 – 13 wiek) i późne (wieki 14-15). Istnieje pogląd głównie wśród niektórych historyków francuskich, że podział ten jest cywilizacyjnie sztuczny i należałoby okres średniowiecza rozciągnąć aż do oświecenia .Poczynając od tego czasu Kościół stawał się potęgą nie tylko religijną, ale również kulturową, ekonomiczną i polityczną, mającą decydujący wpływ na kształtowanie zbiorowej umysłowości i kultury średniowiecza. Jedność kultury średniowiecznej w znacznym stopniu zależała od wspólnego języka - łaciny. Łacina panowała niepodzielnie jako język szkoły, nauki, religii, dyplomacji i prawa. Była wspólna dla wszystkich wykształconych środowisk zachodniego świata. Szkolnictwo początkowo w pełni organizowane przez Kościół, szkolnictwo, z ujednoliconą strukturą, oraz programem i metodami nauczania przyczyniało się do umocnienia umysłowej jedności świata zachodniego.ęW większych miastach na podobieństwo rzemieślniczych cechów — powstawały związki (korporacje) mistrzów i uczniów, które dały początek szkołom wyższym, które nazywano początkowo studium generale, a potem universitas. Uniwersytety posiadały pewnego rodzaju autonomię, np. wyłączne prawo nadawania stopni naukowych i nauczania w całym świecie chrześcijańskim. Dysponowały także niezależnością prawną od władz miejskich. W XII-XIII wieku powstała większość najsławniejszych uniwersytetów europejskich:ęUniwersytet Boloński Uniwersytet Paryski uniwersytet oksfordzki uniwersytet w Cambridge
wieku:uniwersytet w Rzymie (1303) uniwersytet we Florencji (1321) uniwersytet w Pizie (1343) uniwersytet w Pradze (Uniwersytet Karola)uniwersytet w Krakowie (Uniwersytet jagielonski)Nowożytność – w części Europy dzieli się na czasy od średniowiecza do przełomu18-19 wieku, czyli do Wielkiej Rewolucji Francuskiej(1789) lub do końca Kongresu wiedeńskiego (1815). W Polsce przyjęło się liczyć do trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej (1795) lub do Wiosny Ludów(1848). Część badaczy przyjmuje, że właściwą cezurą była dopiero pierwsza wojna światowa..Szkoła anglosaska ciągnie czasy nowożytnie do dziś.
Historia nowożytna - część historii obejmująca okres w dziejach świata od 15 do początku 19wieku. Zasadniczo nowożytność dzieli się na następujące okresy: Renesans - od 15 do 16 wieku, Barok - od końca 16 wieku do początków 18 wielku,Oświecenie - epoka przypadająca na 18 wiek(i początek 19) Romantyzm - głównie w literaturze, pierwsza połowa 19 wieku


Historia najnowsza - część historii obejmująca okres od zakończenia nowozytności po dzień dzisiejszy.
Nie ma jednego sprecyzowanego poglądu na to, kiedy kończy się historia nowożytna a zaczyna najnowsza. Część badaczy liczy ją od Wielkiej Rewolucji Francuskiej(1789) a część od kongresu wiedeńskiego (1815). Polscy historycy najczęściej uznają za cezurę III rozbiór Rzeczpospolitej (1795) lub Wiosnę Ludów (1848). Niekiedy za datę graniczną uznaje się dopiero pierwszą wojnę światową..


Ja chciałbym żyć w epoce najnowszej ponieważ dobrze mi sie w niej żyje , jest ona wygodna wporuwnaniu do innych epok np.nietrzeba tak jak w starozytności ocierac patyk o patyk aby mnieć ogień, kiazdy ma takie same prawa i niema podziału na miszczanów i szlachte tak jak w średniowieczu,i kazdy może sie uczyć i byc wykształcony a nie tylko ci co są bogaci,istnieje wolność słowa.kazdy może wierzyć w to co chce.W epoce najnowszej najbardziej rozwinięta jest technologia, można sie szybciej komunikować i ma sie szybszy transport.Jedynym minusem tej epoki jest to ,że istenieje teroryzm którego wczesniej niebyło.

Biografia:

-histora do klasy 3gim
-encyklopedia internetowa

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Epoki historyczne, w jakiej epoce chciałbyś zyć?

Epoki historyczne,w jakiej epoce chciałbyś żyć?

Starozytność– czasy do roku 476, czyli upadku Imperium Rzymskiego. Odróżnia się w niej przede wszystkim badania nad starożytnym Egiptem, nad kulturami Bliskiego...