Odpowiedz na pytania: -Czym różniły się roczniki od kronik? -Wypisz cechy, jakie miał zakonnik zajmującym się przepisywaniem ksiąg. PLIS NA DZISIAJ ! DAJĘ NAJ :)

Odpowiedz na pytania: -Czym różniły się roczniki od kronik? -Wypisz cechy, jakie miał zakonnik zajmującym się przepisywaniem ksiąg. PLIS NA DZISIAJ ! DAJĘ NAJ :)
Odpowiedź
nazywamsiexxx

1.Podobnie jak na zachodzie Europy najwcześniejszymi zabytkami piśmiennictwa w języku łacińskim w Polsce były tak zwane roczniki, czyli krótkie zapiski dotyczące różnych zdarzeń, początkowo umieszczane na wolnych marginesach tzw. tablic paschalnych (służących do obliczania ruchomych świąt kościelnych), a spisywane przez księży i zakonników. Następnie te krótkie zapisy rocznikarskie rozwinęły się w kroniki. Pierwsza kronika polska powstała w wieku XII. Napisał ją mnich, cudzoziemiec o nieznanym pochodzeniu ani imieniu, nazwany przez uczonych G a l l e m Anonimem. Kronika ta opowiada dzieje Polski od czasów najdawniejszych – Piasta, aż do zdarzeń współczesnych kronikarzowi, przy czym najdokładniej ukazuje czasy Bolesława Krzywoustego. Anonim wszystkie wydarzenia, które opisywał, starał się przedstawić w sposób stosunkowo rzeczowy i krytyczny. Następny kronikarz to Polak, biskup krakowski Wincenty zwany K a d ł u b k i e m (1160-1223). Kronikarz pragnąc uświetnić naszą przeszłość narodową, a z panujących uczynić wzory godne naśladowania, rozbudował prehistorię Polski i oparł ją na zmyśleniach nie tylko o Popielu czy Wandzie, ale opisał nawet zwycięskie wojny legendarnych władców polskich z ... Juliuszem Cezarem i innymi wodzami starożytnymi. Pierwszym naszym historykiem jest Jan D ł u g o s z (1415-1480), który przez długie lata był sekretarzem biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, później kanonikiem krakowskim i nauczycielem synów Kazimierza Jagiellończyka. Jego “Historia Polski” obejmuje dzieje od czasów najdawniejszych aż do współczesnych autorowi. Praca ta różni się od wymienionych wyżej kronik zarówno ogromem materiału, jak i samym ujęciem historycznym. Pisarz bowiem nie tylko starał się ukazać fakty jak najbardziej ściśle, ale także ocenić ich prawdziwość lub stopień prawdy, porównując różne źródła. Usiłował także dochodzić przyczyn, które spowodowały dane wydarzenia.     nie wiem

Dodaj swoją odpowiedź