Ludność Polski

Pojęcia:
Przyrost naturalny-to różnica pomiędzy
liczbą urodzeń a liczbą zgonów w ciągu roku.
Wskażnik przyr. natural.-służy do określania tempa
przyrostu lub spadku liczby ludności.
Migracje wewnętrzne-przemieszczanie się ludności wewnątrz kraju,przeważnie migracje ludności ze wsi do miast doprowadziły one do:a)zwiększenia liczby mieszkańców istniejących miast, powiększenia obszarów tych miast i powstania nowych miast(proces urbanizacji).b)zwiększe-
nia udziału ludności zamieszkałej w miastach w ogólnej
liczbie ludności Polski(wskażnik urbanizacji).c)wylud-
niania się niektórych obszarów wiejskich.Aglomeracja-
to skupisko sąsiadujących ze sobą miast i osiedli.
Aglomeracja katowicka-to aglomeracja policentryczna,
mieszka tu 3,6 mln osób,znajduje się tu 35 miast.
Aglomeracja warszawska-to aglomeracja monocentryczna,
mieszka tu 2,4 mln osób,składa się z jednego dużego
miasta i miastśrednich i małych.
Aglomeracja łódzka-mieszka tu 1 mln osób,składa się z jednego dużego
miasta i miast średnich i małych.
Strefa podmiejska-jest to obszar o dużej liczbie osad powiązanych gęstą
siecią dróg i kolei z miastami,niegdyś obszary typowo
rolnicze.
Struktura gospodarki-udział poszczególnych
działów gospodarki w tworzeniu produktu krajowego
brutto.
Struktura zaludnienia-udział poszczególnych
działów gospodarki w zatrudnianiu ludności zawodowo
czynnej.
Przyczyny migracji ze wsi do miast(1946-1978)-przelu-dnienie wsi;chęć znalezienia pracy;
gwałtowny rozwój przemysłu w ośrodkach miejskich Polski,który potrzebował pracowników.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Ludność Polski.

LUDNOŚĆ POLSKI
1.Podział administracyjny:
01.01.1999r. wprowadzono trójstopniowy podział terytorialny
I-wojewódzctwa(16)
II-powiaty:
ziemskie(314)
grodzkie(65) powyżej 100tys. mieszkańców
III-gminy(2478)
2...

Geografia

Ludność polski i struktura ludności

1.Ludność Polski 38,5mln a)w 1939r polska miała 35 mln a w 1950 24,8 -straty ludościowe poniesone pod czas II woj. św -powojenna zmiana granic i terytorium polski 2.Wzrost liczby ludności po I wojnie św. 3. Przyrost naturalny - jestty różni...

Matematyka

Ile ludzi posiada wykształcenie średnie, jeżeli ludność Polski to 38,5mln? 33%- wykształcenie średnie

Ile ludzi posiada wykształcenie średnie, jeżeli ludność Polski to 38,5mln? 33%- wykształcenie średnie...

Geografia

Daje naj ! Ma ktoś dalszą część, tego co w załączniku ? Bliżej geografii 2 'ludność polski'

Daje naj ! Ma ktoś dalszą część, tego co w załączniku ? Bliżej geografii 2 'ludność polski'...

Geografia

Temat: Geografia ludność Polski . Około 65% polskiego społeczeństwa jest w wieku ......................... Ponieważ od połowy lat 80. XX wieku liczba urodzeń w Polsce.....................a jednocześnie wydłuża się czas trwania życia, obserwujemy zjawis

Temat: Geografia ludność Polski . Około 65% polskiego społeczeństwa jest w wieku ......................... Ponieważ od połowy lat 80. XX wieku liczba urodzeń w Polsce.....................a jednocześnie wydłuża się czas trwania życia,...

Geografia

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2004 roku

1. Stan ludności i dynamika przyrostu

Rozwój demograficzny Polski w 2004 r. nie uległ istotnym zmianom w stosunku do trendów obserwowanych w latach 90-tych ora...