Odległość na płaszczyźnie

Zastosowanie wzoru na odległość na płaszczyźnie kartezjańskiej.

Dodaj swoją odpowiedź
Mechanika samochodowa

Urządzenia bezpieczeństwa biernego

Poduszki powietrzne
Zderzenia samochodu z innym pojazdem lub przeszkodą powodują powstanie dużych opóźnień, a w konsekwencji silnych przeciążeń bezwładnościowych, dzia¬łających na użytkowników pojazdów, dlatego konstruktorzy pra...

Matematyka

Na płaszczyźnie zaznacz punkt O . Wyznacz 5 różnych punków A , B , C , D i E , których odległość od punktu O jest równa 4 cm . Jaką figurę geometryczną wyznaczają wszystkie takie punkty , których odległość od punktu O jest jest równa 4 cm ? To jest za

Na płaszczyźnie zaznacz punkt O . Wyznacz 5 różnych punków A , B , C , D i E , których odległość od punktu O jest równa 4 cm . Jaką figurę geometryczną wyznaczają wszystkie takie punkty , których odległość od punktu O jest jest ró...

Geografia

Materiały do matury.

GEOGRAFIA


GEOGRAFIA FIZYCZNA OGÓLNA

1. Geografia jako nauka
Geografia jako nauka należy do systemu nauk o Ziemi, który tworzy wraz z geologią, geofizyką i geodezją. Wyniki badań uzyskiwane w każdej z tych dziedzin ...

Fizyka

Planety układu Słonecznego

MERKURY


Najbliżej Słońca krąży planeta Merkury. Dlatego planeta ta może być obserwowana tylko w czasie największych wschodnich i zachodnich elongacji. Merkury i Wenus wykazują zmiany faz podobne do zmian faz Księżyca. Są on...

Fizyka

Polaryzacja fali.

? Polaryzacja fali - wprowadzenie

Polaryzacja to własność fali poprzecznej (np. światła).
Fala spolaryzowana oscyluje tylko w pewnym wybranym kierunku.
Fala niespolaryzowana oscyluje we wszystkich kierunkach jednakowo.
Fa...