Wyjaśnij, czym zajmuje się geografia jako nauka. Określ jej przedmiot badań i zadania oraz praktyczne zastosowanie wyników badań geograficznych w r

Geografia - nauka o powłoce ziemskiej i jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz o związkach jakie zachodzą między jej elementami i zjawiskami występującymi w niej.
Geografię dzielimy na:
-ogólną - dot. powłoki ziemskiej i działalności ludzkiej,
-regionalną - charakterystyka poszczególnych krain i krajów,
-fizyczna - przedmiotem jej badań są naturalne składniki ziem np. klimatologia.,
-ekonomiczną - gospodarcza i polityczna działalność człowieka, rolnictwo, zaludnienie, przemysł, transport.
Przedmiotem badań nauk geograficznych jest zewnętrzna powłoka Ziemi tzw. przestrzeń geograficzna, którą tworzą litosfera, atmosfera, hydrosfera oraz biosfera wraz z produktami działalności człowieka. Nazywa się ją powłoką krajobrazową lub krajobrazem. Jeżeli rozpatruje się ją z punktu widzenia człowieka i zachodzących pod jego wpływem to określamy ją mianem środowiska geograficznego.
Nauki geograficzne, wyniki ich badań mają ogromne znaczenie szczególnie w tych dziedzinach działalności ludzkiej, które zależne są od przyrody i gospodarującego w niej człowieka:
a) planowania przestrzenne,
b) ochrona i kształtowanie środowiska,
c) lotnictwo (mapy geogr.),
d) rolnictwo, przemysł.

Dodaj swoją odpowiedź