Szereg homologiczny alkoholi monohydroksynowych-pochodnych alkanów.

1.POCHODNE WĘGLOWODORÓW (związki funkcyjne)-związki organiczne , których cząsteczka składa się z grupy węglowodorowej (N) i jednej lub kilku takich samych lub różnych grup charakterystycznych (Y,Z,...)
np.; R-Y, związek jednofunkcyjny
Z-R-Y, związek dwu funkcyjny
Y-R-Y, związek jednofunkcyjny, zbudowany z dwóch jednakowych grup.
2.GRUPA WĘGLOWODOROWA (R)-grupa stanowiąca część cząsteczki węglowodoru po oderwaniu jednego lub więcej atomów wodoru.
3.GRUPA CHARAKTERYSTYCZNA (grupa funkcyjna)-zespół atomów wyróżniający daną pochodną węglowodoru wśród innych pochodnych. Grupa funkcyjna nadaje związkowi chemicznemu specyficzne właściwości chemiczne.
4.ALKOHOLE MONOHYDROKSYLOWE (jednowodorotlenowe)-związki organiczne , zbudowane z grupy węglowodorowej (R) i jednowartościowej grupy hydroksylowej (-OH). Można je zatem przedstawić wzorem ogólnym;
R-OH
R=CnH2n 1
Grupa hydroksylowa jest grupą funkcyjną alkoholi.
5.NAZWY ALKOHOLI MOŻNA TWORZYĆ DWOMA SPOSOBAMI:
a) dodając zakończenie "-ol" do nazwy węglowodoru , którego pochodną jest dany alkohol
b)uzupełniając wyraz alkohol drugim wyrazem określającym w formie przymiotnikowej grupę alkilową , stanowiącą fragment węglowodorowy alkoholu.

Dodaj swoją odpowiedź