Konstytucja- streszczenie rozdziałów

Rozdział I
Zawiera podstawowa zasady Konstytucji .

Rozdział II

Rozdział II Konstytucji normuje sytuację prawną obywateli, określając ich wolności, prawa, a także obowiązki względem państwa.

Rozdział III

W rozdziale III zatytułowanym "Źródła prawa", określona jest specyfika i hierarchia aktów prawnych, ustanawiających obowiązujące w państwie przepisy prawne.

Rozdział IV

W rozdziale IV Konstytucji mowa jest o strukturze, zasadach działania i kompetencjach obu izb polskiego parlamentu ? Sejmu i Senatu.

Rozdział V

Rozdział V Konstytucji dotyczy urzędu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Określony zostaje tryb wyboru prezydenta i objęcia przez niego urzędu.

Rozdział VI

W rozdziale VI Konstytucji określone są kompetencje, sposób funkcjonowania oraz struktura Rady Ministrów.

Rozdział VII

Rozdział VII zawiera podstawowe zasady rządzące instytucją samorządu terytorialnego, którego podstawową jednostką jest gmina.

Rozdział VIII

Rozdział VIII Konstytucji reguluje ustrój władzy sądowniczej i trybunałów. Sprawować ją mają Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe.

Rozdział IX

Przepisy rozdziału IX powołują różne organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Wskazane zostają ich kompetencje oraz najwyższe władze.

Rozdział X

Artykuły rozdziału X zawierają różne przepisy dotyczące finansów publicznych.

Rozdział XI

Rozdział XI zawiera przepisy dotyczące stanów nadzwyczajnych. Możemy wyróżnić trzy stany nadzwyczajne: stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej. Wprowadzane są w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

Rozdział XII

poświęcony jest procedurom związanym ze zmianą Konstytucji.

Rozdział XIII

Rozdział XIII poświęcony jest przepisom przejściowym i przepisom końcowym

Dodaj swoją odpowiedź