Powodzie, skażenia, awarie - notatki z PO

Skutki katastrof naturalnych:
- wyładowania atmosferyczne
– powodzie
- długotrwałe działania wys. i nis. temp.

Do największych zagrożeń współ. cywilizacji należą:
- broń masowego rażenia
- eksplozja demograficzna
– terroryzm - zanieczyszczenie oceanów, mórz i wód śródlądowych
- efekt cieplarniany i zanikanie warstwy ozonowej w atmosferze
- intensywny rozwój środków masowego przekazu
Substancje zanieczyszcz. H2O:
- odchody zwierzęce (trzoda, bydło, ptactwo)
- subst. organiczne (odpady żywności, szczątki zwierząt)
- nawozy sztuczne (np. azotany, fosforany)
- środki ochrony roślin (pestycydy, defolianty)
- ścieki i odchody ludzkie - produkty farmaceutyczne (antybiotyki, hormony)
- przemysłowe odpady różnych pierwiastków (np. kadm, ołów, cynk, chlor)
- zużyte produkty ropopochodne (oleje, smary, farby, lakiery, tworzywa sztuczne)

Zagrożenia lokalne:
spaliny samochodowe, susze, zanieczyszczenie wód.

Czynności związane z bierną ochroną przeciwpowodziową:
- budowanie kanałów, zbiorników retencyjnych, polderów otwartych, wałów przeciwpowodziowych oraz bram przeciwpowodziowych - regulacja rzeki potoków górskich, zalesianie terenów wzdłuż rzek i zbiorników wody
- utrzymanie właściwego stanu głównych koryt rzek

Indywidualne przedsięwzięcia ograniczające zagrożenie powodziowe:
- ubezpieczenie rodziny i mienia
– znajomość sygnałów alarmowych
– posiadanie radia lub TV (odbiór lokalnej stacji)
– gotowość do ewakuacji rodziny i mienia
– znajomość miejsc ewakuacji (główne, zapasowe) i łączności
– utrzymywać kontakt z władzami lokalnymi
- przygotowanie rodziny do działań w zagrożeniu
– posiadanie środka pływającego – -
- współudział w ogólnych działaniach ochronnych
– przygotowanie środków niezbędnych do przeżycia

Czynności na wypadek ewakuacji powodziowej powinny obejmować m.in.:
- ustalenie sposobu łączności lub miejsca spotkania na wypadek rozłączenia z rodziną
- zabezpieczenie domu oraz pozostawionego mienia
– zabranie wcześniej przygotowanych zapasów i środków oraz zwierząt domowych
– udanie się na miejsce zbiórki lub wskazanego środka transportu

Do najważniejszych czynności podejmowanych po ustąpieniu powodzi zaliczamy m.in.:
- stałe słuchanie komunikatów i informacji przekazywanych przez kierujące akcją przeciwpowodziową lokalne władze oraz podporządkowanie się ich treści
– unikanie powrotu do domu przed opadnięciem wód powodziowych
– zadbanie o kontrolę stanu technicznego i sanitarnego obiektu, do którego chcemy wrócić
– sukcesywne dążenie do przywrócenia normalnych warunków życia

Awarie i ich skutki:
Awaria wodociągowa - brak wody w kranie, pęknięty hydrant, zalane pomieszczenie
Awaria energetyczna – brak światła, przerwane przewody elektryczne
Awaria ciepłownicza – zimne kaloryfery, zamarznięte okna
Awaria budowlana – porozrzucane cegły, deski, zawalone rusztowania
Awaria gazowa – specyficzny zapach, syk, trudności w oddychaniu
Awaria ściekowa – przykry zapach np.. siarkowodoru, stale powiększająca się ilość
zanieczyszczonej wody

Działania ograniczające skutki katastrofy komunikacyjnej:
1.Zlokalizowanie wyjścia awaryjnego i jego otworzenie a następnie pomoc innym poszkodowanym w ewakuacji
2. Natychmiastowe opuszczenie środka komunikacji (po wcześniejszym wyłączeniu silnika, jeśli to możliwe).
3. Udzielenie pierwszej pomocy medycznej (tylko po ukończeniu kursu pierwszej pomocy).
4. Powiadomienie pogotowia, policji, straży pożarnej.
5. W przypadku rozlanego paliwa lub oleju odszukanie gaśnicy lub podręcznych środków do gaszenia pożaru

Katastrofa budowlana:
wcześniejsze symptomy: nagłe pojawienie się szczelin w ścianach, chwianie się budynku, odpadanie tynku, wypadanie szyb z okien działanie: natychmiast opuścić mieszkanie i szybko wybiec z domu na ulicę, nie wolno powiadamiać sąsiadów używając dzwonka (tylko energicznie pukać), na ulicy będąc w bezpiecznej odległości powiadomić służby ratownicze; jeśli nie da się opuścić budynku: szukać najbardziej wytrzymałych miejsc (piwnice, miejsca łączeń ścian nośnych, luki pod płytą, która spadła na niższe piętro i opiera się na ścianie nośnej, miejsca pod futryną drzwi, równoległe do niej), należy unikać schronienia w pobliżu urządzeń gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, wodociągowych.

Czynności ratunkowe na wypadek katastrof i awarii:
-określenie strat i zniszczeń
– udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej
– ratowanie ludzi, zwierząt i mienia
– prowadzenie rozpoznania specjalistycznego
– określenie, które obiekty i miejsca zamieszkania ludzi są bezpośrednio zagrożone
– określenie dodatkowych zagrożeń, które mogą wystąpić wkrótce
– wyszukiwanie osób zmarłych – prowadzenie prac zabezpieczających
– zabezpieczenie porządku ochrony i bezpieczeństwa
– oszacowanie stref zniszczeń pożarów, zatopień, skażeń.
Przyczyny zatruć ludzi TŚP:
- nadużywanie nawozów sztucznych
– zatrucia zawodowe (w procesie produkcji, transporcie)
– skażenia toksyczne biosfery (powietrze, woda, gleba)
– katastrofy i awarie
– tzw. zatrucia planowane (samobójstwa, zamachy terrorystyczne)
– skażona żywność (obce substancje chemiczne, drobnoustroje i toksyny)
– środki farmaceutyczne (narkomania, lekomania, doping, brak ostrożności)
– środki ochrony roślin.

termit – bojowy środek zapalający, zawierający w sobie tlen
soman – jeden ze środków paralityczno-drgawkowych
luizyt – środek parzący o działaniu śmiertelnym
CS – czasowo obezwładnia i jest łzawiąco-drażniący
desykanty – przy ich pomocy można zaznaczać cele do bombardowania przez lotnictwo
sód – metal wykorzystywany jako bojowy środek zapalający
iperyt – środek parzący zastosowany po raz pierwszy na polu walki pod Ypres w lipcu 1917r.

Czynności które należy wykonać po uzyskaniu informacji o zagrożeniu skażeniem NSCh
1.Zachować spokój i nie powodować paniki.
2.Włączyć odbiornik radiowy lub TV na odbiór lokalnej stacji i podporządkować się treści przekazywanych komunikatów.
3. Nie zbliżać się do określonego miejsca zagrożenia.
4. Powiadomić o zagrożeniu sąsiadów.
5. Jeśli tak wynika z treści komunikatu to pozostać w miejscu zamieszkania, należy uszczelnić wszelkim dostępnym sposobem uszczelnić otwory wentylacyjne, montażowe i inne, które doprowadzają powietrze z zewnątrz (drzwi, okna).
6. Wyłączyć wszystkie odbiorniki gazu i prądu (za wyjątkiem RTV)
7. Zabezpieczyć wodę pitną i żywność (w hermetycznych lub szczelnych słoikach, opakowaniach itp.) 8.Przygotować do użycia posiadane indywidualne środki ochrony przed skażeniami.
9. Jeśli tak wynika z komunikatu to nałożyć indywidualne środki ochrony przed skażeniami, szybko opuścić zagrożony rejon i udać się do nakazanego

Dodaj swoją odpowiedź