Ogniwo galwaniczne, elektrolizer i różnice między nimi (dokładnie!)

*OGNIWO GALWANICZNE:
Jest to źródło energii prądu, w którym energia ta powstaje w wyniku reakcji elektrochemicznych, Każde ogniwo składa się z 2 półogniw. Półogniwo to elektroda metaliczna zanurzona do odpowiedniego roztworu. Na elektrodach tych przebiegają reakcje utleniania (na anodzie, czyli elektrodzie ujemnej) oraz redukcji (na katodzie, czyli elektrodzie dodatniej). Półogniwa połączone są ze sobą za pomocą przewodnika prądu elektrycznego, co umożliwia przepływ elektronów z elektrody ujemnej na elektrodę dodatnią. Połączone są też kluczem elektrolitycznym. Jest to szklana rurka wypełniona roztworem mocnego elektrolitu (np. KCl) zamknięta z obu końców półprzepuszczalną błoną, co zapobiega mieszaniu się roztworów elektrolitu, a umożliwia kontakt jonów. W wyniku reakcji zachodzących na katodzie i anodzie (procesy te są samorzutne), elektrody uzyskują potencjał elektrostatyczny. Różnica potencjałów między elektrodami w stanie równowagi układu to siła elektromagnetyczna (SEM). SEM ogniwa galwanicznego można sumować łącząc szeregowo zespół ogniw w baterie.
Ogniwa galwaniczne, w których reakcje chemiczne przebiegają w sposób nieodwracalny to ogniwa pierwotne, a te w których biegną w sposób odwracalny to ogniwa wtórne. Cykl ładowania i rozładowania w ogniwach wtórnych może być powtarzany wielokrotnie.
Pierwsze ogniwo skonstruował w 1800 A. Volta. Ważne znaczenie historyczne mają obecnie nie stosowane ogniwa Daniella. Obecnie wykorzystuje się wiele typów ogniw, m.in. ogniwo Leclanchego i ogniwa alkaiczne.
Do najczęściej stosowanych w przenośnych urządzeniach elektronicznych ogniw wtórnych należą: ogniwo niklowo-kadmowe, w technice motoryzacyjnej i jako awaryjne źródło prądu: akumulator kwasowy (ołowiany), a np. w okrętach podwodnych i statkach kosmicznych: ogniwo paliwowe.

*ELEKTROLIZER:
Elektroliza to procesy chemiczne zachodzące na elektrodach zanurzonych do roztworu pod wpływem przyłożenia do nich wystarczającego napięcia. Elektroda, która pod wpływem napięcia uzyskało ładunek dodatni to anoda, a elektroda ujemna to katoda. Na katodzie następuje redukcja, a na anodzie utlenianie. Kolejnością rozładowywania na katodzie i anodzie rządzą pewne prawa. Uproszczone reguły rozładowywania na katodzie:
-najpierw – metale ciężkie, (metale stojące za glinem w szeregu napięciowym metali)
-potem – kationy wodorowe H+
Nie następuje rozładowanie metali lekkich
Natomiast na anodzie:
-najpierw – amony kwasów beztlenowych
-potem – OH-
Nie rozładowują się aniony kwasów tlenowych.

*RÓŻNICE MIĘDZY NIMI:
a)Ogniwo:
-zachodzą procesy samorzutne
Elektrolizer:
-zachodzą procesy wymuszone
b)Ogniwo:
-elektroda ujemna to anoda
Elektrolizer:
-elektroda ujemna to katoda
c)Ogniwo:
-elektroda dodatnia to katoda
Elektrolizer:
-elektroda dodatnia to anoda
d)Ogniwo:
-prąd płynie od anody do katody
Elektrolizer:
-prąd płynie od katody do anody
e)Ogniwo:
-na katodzie zachodzą procesy redukcji
Elektrolizer:
-na katodzie procesy utlenienia
f)Ogniwo:
-na anodzie procesy utlenienia
Elektrolizer:
-na anodzie procesy redukcji

Dodaj swoją odpowiedź