Dynamika - powtórka do klasówki

1.1 I zasada dynamiki Newtona

Ruch bezwładny- występuje wtedy, gdy usunięte zostaną wszystkie opory ruchu. Ciało wprawione w taki ruch będzie się poruszać dowolnie długo. Odbywa się po drodze najkrótszej ze wszystkich możliwych, odbywa się po torze prostoliniowym.
I zasada dynamiki Newtona (prawo bezwładności lub inercji)-
Każde ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, dopóki działanie innych ciał nie zmusi go do zmiany tego stanu. A = F/m

1.2. Inercjalne układy odniesienia i zasada względności

Zasada bezwładności- Istnieją układy odniesienia, zwane układami inercjalnymi, względem, których wszystkie ciała nieoddziaływujące
z innymi ciałami poruszają się jednostajnie prostoliniowo.
Zasada względności Galileusza- Istnieje nieskończenie wiele układów inercjalnych. Wszystkie te układy są równoważne i żaden z nich nie jest wyróżniony za pomocą jakiegokolwiek zjawiska mechanicznego.
Układ inercjalny- to układ odniesienia, który względem innego układu inercjalnego rusza się bez przyśpieszenia.

1.3. Siła

Siła- Miara wzajemnego oddziaływania ciał. Źródło w czterech oddziaływaniach: grawitacyjnym, elektromagnetycznym, jądrowym i słabym. Siła jest wektorem.
Ciężar- ciężar ciała jest równy sile, z jaką Ziemia przyciąga to ciało.
Masa- jest skalarem. Wyrażana w [kg].

1.4. II zasada dynamiki Newtona

F = ma- Siła [F] działająca na ciało o masie m udziela mu przyśpieszenia [a] o wartości proporcjonalnej do wartości siły, a współczynnikiem proporcjonalności jest masa [m].
1 N jest to siła, która ciału o masie 1kg nadaje przyśpieszenie 1 m/s.


1.5. III zasada dynamiki Newtona

III zasada dynamiki Newtona- Jeżeli ciało A działa na ciało B siłą Fab, to ciało B działa na ciało A siłą Fba, która ma tę samą wartość i kierunek, lecz przeciwny zwrot, czyli: Fab=-Fba

1.6. Pęd i popęd

F▲t = mv2- mv1 ,
F▲t = ▲p –wyrażenie to nazywamy popędem. Po prawej stronie występuje różnica dwóch wyrażeń tego samego typu, iloczynu masy
i prędkości. Popęd jest to zmiana pędu ciała pod wpływem jakiejś siły zewnętrznej. Popęd jest wektorem!
Pęd- Jest to iloczyn masy i prędkości oznaczany symbolem [p]
p = mv
Przyrost pędu jest równy popędowi udzielonemu ciału.

F = ▲p/▲t

Zmiany w pędzie: ▲p = p2-p1 = mv- (-mv)= mv + mv = 2mv

1.7. Prawo zachowania pędu

Całkowity pęd układu odosobnionego jest stały i nie ulega zmianie podczas dowolnych procesów w układzie.

1.8. Siły bezwładności, układy nieinercjalne

Siły pozorne- nazywane także siłami bezwładności. Ich zwrot jest zawsze przeciwny do zwrotu przyśpieszenia.

Przeciążenie- występuje wtedy, gdy działa siła większa niż siła grawitacji. Człowiek znosi przeciążenie do 4G.

Sposoby przeciwdziałania sile bezwładności to: pochylenie się i zrównoważenie siły. Nie wolno hamować na zakrętach (siła bezwładności jest wtedy jeszcze większa).

1.9. Siły w ruchu po okręgu

Siła dośrodkowa--------(równoważy)-----> Siła odśrodkowa

Fr = m * (v2/r)
lub
m * w2 * r
lub
m * 4pi2/T2 * r
lub
m * 4pi2 * f2 * r

1.10. Siła tarcia

Siły tarcia zawsze działają na styku dwóch powierzchni. Siły te nie zależą od prędkości przesuwających się względem siebie powierzchni.

T = µ(współczynnik tarcia)*Fm(siła nacisku)

Siła tarcia jest taka sama bez względu na powierzchnią tarcia, ponieważ zmienia się siła nacisku.

Siła nacisku zależy od masy! [g*m]

Wyróżniamy następujące siły tarcia:

-siła tarcia kinetycznego (kiedy ciała poruszają się względem siebie)
-siła tarcia statycznego (kiedy są w stanie spoczynku), siła ta jest większa od kinetycznej.

Dodaj swoją odpowiedź