Zanieczyszczenie wody.

WODA
<BR>
<BR>Jedna trzecia ludzkiej populacji cierpi z powodu braku świeżej wody lub nieodpowiedniej jej jakości.
<BR> Do roku 2025 trzeba będzie zaspokoić potrzeby dodatkowych 5 miliardów ludzi w dostępie do wody pitnej.
<BR>Pomiędzy rokiem 1900 a 1995 zapotrzebowanie na wodę wzrosło 6-krotnie, przekraczając następujący w tym samym czasie przyrost populacji dwukrotnie.
<BR> Do roku 2025 roczna średnia ilość dostępnej świeżej wody na głowę mieszkańca Ziemi zmniejszy się z 7,3 tysiąca metrów sześciennych w 1995 roku do 4,8 tysiąca metrów sześciennych.
<BR>Konsumpcja wody rośnie nie tylko ze względu na przyrost populacji ludzkiej, ale także rozwój rolnictwa (rolnictwo zużywa 87% całej konsumowanej wody), przemysłu oraz rosnące zżycie wody w urządzeniach sanitarnych.
<BR> Zanieczyszczenie wody jest odpowiedzialne za śmierć co roku 25 milionów ludzi, a ponad połowa wszystkich chorób przenoszona jest przez wodę.
<BR>
<BR>Oszczędzajmy wodę poprzez:
<BR>· Instalowanie wodomierzy - ułatwiają kontrolowanie zużycia wody,
<BR>· Sprawdzanie i regulację armatury,
<BR>· Branie prysznica zamiast kąpieli w wannie,
<BR>&mi nie; Zakręcanie kranu, gdy chwilowo korzystamy z wody np. w trakcie mycia zębów, golenia, zmywania,
<BR>· Wykorzystywanie urządzeń gospodarstwa domowego (pralka, zmywarka do naczyń) o małym zużyciu wody,
<BR>· Stosowanie długotrwałego zamaczania zamiast prania wstępnego,
<BR>· Pranie i zmywanie w całkowicie zapełnionych urządzeniach, zgodnie z instrukcją obsługi,
<BR>· Unikanie środków czystości zawierających fosforany i chlor,
<BR>· Instalowanie wodo oszczędnych toalet - sposoby,
<BR>· Mycie samochodu z użyciem wiadra lub w myjni z zamkniętym obiegiem wody.
<BR>Ok. 97% wody na Ziemi to morza i oceany, które pokrywają 3/4 powierzchni Błękitnej Planety. Pozostałe 3% to woda słodka, z której większość uwięziona jest w czapach lodowcowych. Dla potrzeb człowieka pozostaje dostępne zaledwie 0.03% zasobów wodnych Ziemi, czyli rzeki, jeziora i wody gruntowe.
<BR>Odnawialność zasobów wodnych zależy od ilości i intensywności opadów atmosferycznych - w Polsce blisko połowa sumy opadów pochodzi z deszczy o dużej intensywności lub wręcz ulewnych, co stwarza warunki dla szybkiego powierzchniowego odpływu tych wód, a procent wód głęboko przenikających do podłoża, czyli magazynowanych na dłużej w naszym kraju, jest jednym z najniższych w Europie - średnio 18%.
<BR>W przedsiębiorstwach przemysłowych woda jest wykorzystywana jako podstawa, surowiec i nośnik energii w wielu procesach produkcyjnych. Głównym konsumentem wody jest przemysł (chemiczny, hutniczy, papierniczy) zużywający 10km3 wody. Dalsze miejsca zajmują: gospodarka komunalna (3 km3) i rolnictwo.
<BR>W Polsce odprowadza się 1/3 ścieków zupełnie nie oczyszczonych, dalsze 35% oczyszcza się tylko mechanicznie, a zaledwie 32% - biologicznie lub chemicznie.
<BR>W Polsce praktycznie wszystkie rzeki i jeziora są zanieczyszczone, a połowa z nich nie odpowiada żadnym normom czystości. Także ok. 20% wód podziemnych jest już zanieczyszczonych, a w studniach gospodarskich i niektórych ujęciach wiejskich (w niektórych rejonach 80%) nie odpowiada normom sanitarnym.
<BR>W ostatnich dwudziestu latach kilkakrotnie wzrosło zanieczyszczenie wód azotanami, azotynami, fosforanami, siarczanami, metalami. Spustoszenie w wodach powierzchniowych czynią środki ochrony roślin, węglowodory, zanieczyszczenia bakteriologiczne.
<BR>Do produkcji tylko jednej tony papieru potrzeba 400 tyś. - 500 tyś. litrów wody. Także bielenie masy papierniczej za pomocą chemikaliów zawierających chlor jest źródłem powstawania dużej ilości ścieków, w których znajduje się wiele trudno rozkładających się i bardzo trujących substancji.
<BR>Gazy spalinowe samochodów przyczyniają się do powstawania kwaśnych deszczy, które, poza bezpośrednią dewastacją środowiska, skażają zasoby wodne naszej planety.
<BR>Przeciętnie w jednym gospodarstwie domowym zużywa się każdego dnia 340 litrów wody, czyli na jedną osobę przypada ok. 140 litrów dziennie, z czego zaledwie 2,5 litra jest wypijana.
<BR>
<BR>Tak zużywamy naszą wodę pitną (przeciętna dzienna w Europie):
<BR>· Do picia i gotowania- 3-6 litrów
<BR>· Pielęgnacja ciała -10-20 litrów
<BR>· Kąpiele i natryski - 20-40 litrów
<BR>· Mycie naczyń - 4-6 litrów
<BR>· Pranie bielizny -20- 40 litrów
<BR>· Spłukiwanie muszli klozetowej - 20-40 litrów
<BR>
<BR>
<BR>Uzdatnianie wody i ścieków
<BR>
<BR>Wstępne uzdatnianie wód powierzchniowych:
<BR>Metody wstępnego uzdatniania wody zabezpieczają stabilność parametrów tego surowca na wejściu do podstawowych urządzeń uzdatniających niezależnie od chwilowych lub sezonowych wahań jakości wody ujmowanej z rzek i jezior, np.:
<BR>· W przypadku planktonowych zakwitów wody wywołanych dopływem substancji biogennych
<BR>· Pogorszenie jakości ujmowanej wody w związku z nagłym przyborem wody w cieku lub z wtargnięciem
<BR>· Szkodliwych zanieczyszczeń w wyniku katastrofy lub awarii
<BR>
<BR>Oczyszczanie wód obiegowych i zrzutowych z mycia, hydrorozładunku i hydrotransportu w przetwórstwie ziemniaczanym:
<BR>Zanieczyszczenie wód obiegowych i zrzutowych transportowo-myjących (WTM) powiązane jest ściśle z parametrami jakościowymi surowca (ziemniaków) tj. zawartością zanieczyszczeń glebowych, zdrowotnością kłębów (porażenie mokrą i suchą zgnilizną), a także rodzajem i stanem techiczno-ekploatacyjnym urządzeń pracujących dla potrzeb hydrotransportu.
<BR>Określono warunki mechanicznego, chemicznego i biologicznego oczyszczania ścieków zrzutowych oraz odnowy wody zawracanej do obiegu.
<BR>
<BR>Oczyszczanie ścieków technologicznych z przemysłu skrobi oraz przerobu ziemniaków na susze spożywcze:
<BR>Ścieki technologiczne zarówno z przetwórstwa skrobiowego, jak i przerobu ziemniaków na susze spożywcze charakteryzują się wysoką zawartością substancji organicznych, a 70% ładunku zanieczyszczeń w obu rodzajach ścieków niesione jest w formie rozpuszczonej. Dodatkowo ścieki z produkcji suszy spożywczych charakteryzują się podwyższoną temperaturą w zakresie 37 - 40 st. C. Opracowano warunki tlenowego i beztlenowego biologicznego rozkładu zanieczyszczeń oraz podczyszczania ścieków przed podaniem na pola RWŚ.
<BR>
<BR>Przygotowanie ścieków o wysokim stężeniu substancji organicznych do transportu komunalną siecią kanalizacyjną:
<BR>Uciążliwość ścieków przemysłu ziemniaczanego dla miejskiego systemu kanalizacyjnego wynika z zawartości zanieczyszczeń organicznych. Cukry i białka stanowią dogodną pożywką dla rozwoju drobnoustrojów wywołujących fermentację, której produkty mogą być powodem korozji urządzeń kanalizacyjnych i budowli sanitarnych i hydrotechnicznych.
<BR>Uwalniów sze ściekojemiarkowodór, oprócz korozji kanałów może być przyczyną śmiertelnych zatruć pracowników obsługi, a nawet, poprzez przykanaliki penetrować do pomieszczeń innych użytkowników wspólnej sieci kanalizacyjnej. Sklei kowana skrobia może obrastać przewody kanalizacyjne. Ścieki zmieszane z wodami transportowo-myjącymi mogą również być przyczyną zatorów piaskowych w przewodach kanalizacyjnych. Określono warunki podczyszczania i odświeżania ścieków przemysłowych przed ich wprowadzeniem do wspólnej sieci kanalizacyjnej.
<BR>
<BR>Metody niskonakładowej modernizacji układów technologicznych oczyszczania ścieków za pomocą osadu czynnego:
<BR>W zakresie modernizacji urządzeń tlenowego oczyszczania ścieków opracowano: metodę osadu czynnego w zastosowaniu do ścieków o wysokim stężeniu substancji organicznych w postaci technologii kaskadowego reaktora;
<BR>· Sposób adaptacji istniejących zbiorników na komory osadu czynnego zblokowane z osadnikami wtórnymi i komorami denitryfikacji bez mieszadeł
<BR>· Sposób usuwania produktów syntezy biomasy planktonowej ze stawów ściekowych glonowych i rybnych
<BR>· Sposób usuwania nadmiernego osadu czynnego z reaktora SBR
<BR>
<BR>
<BR>Mycie samochodu w rzece
<BR>
<BR>Nie istnieje przepis, który wprost zabrania mycia samochodu w rzece, jeziorze, strumieniu, itp. Zakaz ten można jednak wyinterpretować z różnych przepisów prawa. Najistotniejsze znaczenie ma art. 109 k.w., Który stwierdza że kto zanieczyszcza wodę służącą do picia lub do pojenia zwierząt, znajdującą się poza urządzeniami przeznaczonymi do zaopatrzenia ludności w wodę lub umyślnie zanieczyszcza wodę w pływalni, kąpielisku lub innym obiekcie o podobnym znaczeniu, podlega karze grzywny albo karze nagany. Wynikający z tego przepisu zakaz zanieczyszczania wody odnosi się do każdej wody, ponieważ w praktyce każdy rodzaj wody może służyć do picia lub pojenia zwierząt. Zanieczyszczenie wody w studni, wodociągach, itp. będzie natomiast przestępstwem zagrożonym jeszcze surowszą karą. Pojęcie zanieczyszczenia użyte w tym przepisie rozumiane jest bardzo szeroko. Nie musi być to zanieczyszczenie polegające na wywołaniu zmian fizycznych, chemicznych lub biologicznych wody, nie jest również konieczne ustalenie, że woda nie nadaje się do użytku ani że powstały jakieś trwałe zmiany. Wystarczy, jeżeli powstała jakakolwiek nawet krótkotrwała zmiana konsystencji wody oraz że dotyczy jej niewielkiej ilości. Mało tego, mycie samochodu nie musi odbywać się przy samej wodzie, niedozwolone jest również dokonywanie tej czynności gdy brudna woda ma szansę przedostać się z powrotem do rzeki.
<BR>Surowsza odpowiedzialność może grozić za mycie samochodu w rzece lub innej wodzie znajdującej się na terenie objętym prawną ochroną. Jeżeli na takim terenie wprowadzono zakaz zanieczyszczania wody (a najczęściej tak właśnie jest), to wówczas każde naruszenie takiego zakazu stanowi wykroczenie z art. 58 ustawy o ochronie przyrody przewidujące karę aresztu lub grzywny albo przestępstwo z art. 187 Kodeksu karnego, za popełnienie którego grozi nawet kara pozbawienia wolności do lat 2.
<BR>Właściciel prywatnego jeziora lub stawu może przeciwko naruszającemu jego własność wytoczyć powództwo cywilne z art. 222 2 Kc (patrz: wzór pozwu o zaniechanie naruszania prawa własności nieruchomości w rozdziale piątym C).

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Przykłady chorób spowodowanych przez zanieczyszczenie wody .

Przykłady chorób spowodowanych przez zanieczyszczenie wody ....

Biologia

Przykłady chorób spowodowanych przez zanieczyszczenie wody .

Przykłady chorób spowodowanych przez zanieczyszczenie wody ....

Biologia

Jak ograniczyć zanieczyszczenie wody?

Jak ograniczyć zanieczyszczenie wody?...

Biologia

Zanieczyszczenie Wody i Ochrona przed zanieczyszczeniami

Zanieczyszczenia wody i metody ich usuwania

ZANIECZYSZCZENIE WÓD

Zanieczyszczenie wód jest obecnie problemem całego świata. Najbardziej nasiliło się ono w XX wieku. Jest to bardzo poważny problem, gdyż do środowiska wodn...

Biologia

Zanieczyszczenie wody

Woda jest potrzebna wszystkim żywym organizmom. Bez wody nie byłoby egzystencji. Dla niektórych zwierząt jest środowiskiem życia. Woda jest podstawowym składnikiem każdej żywej komórki. Jest potrzebna we wszystkich procesach przemiany mate...