Rodzaje i skutki promieniowania

Promieniowanie – strumień cząstek lub fal wysyłanych przez ciało.

Rodzaje promieniowania:
promieniowanie elektromagnetyczne czyli fala elektromagnetyczna, Zmieniające się pole elektryczne wytwarza pole magnetyczne, a zmieniajace się pole magnetyczne wytwarza pole elektryczne.
promieniowanie świetlne – światło, promieniowanie widzialne odbierane przez siatkówkę oka ludzkiego
promieniowanie słoneczne, strumień fal elektromagnetycznych i cząstek elementarnych (promieniowanie korpuskularne) docierający ze Słońca do Ziemi.
promieniowanie rentgenowskie (promienie Roentgena, promienie X), to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, którego długość fali mieści się w zakresie od 5 pm do 10 nm. Zakres promieniowania rentgenowskiego znajduje się pomiędzy ultrafioletem i promieniowaniem gamma. Znanym skrótem nazwy jest promieniowanie rtg.
promieniowanie ultrafioletowe (nadfioletowe, nadfiolet) ultrafiolet, to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali krótszej niż światło widzialne i dłuższej niż promieniowanie rentgenowskie
promieniowanie podczerwone podczerwień, to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi.
promieniowanie mikrofalowe – mikrofale, to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią i falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych,
promieniowanie cieplne (termiczne) – promieniowanie elektromagnetyczne wysyłane przez każde ciało o temperaturze większej od zera bezwzględnego,
promieniowanie radiowe, promieniowanie elektromagnetyczne które może być wytwarzane przez prąd przemienny płynący w antenie.
promieniowanie akceleratorowe – promieniowanie elektromagnetyczne powstające w akceleratorach,
promieniowanie gamma – odkryty przez Thomsona elektron to wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego.
promieniowanie tła (promieniowanie reliktowe), Promieniowanie to cechuje termiczny rozkład energii w widmie o temperaturze 2,7 K. Maksimum gęstości energii przypada na długość fali 1,1 mm. Stanowi ono pozostałość po wczesnych etapach ewolucji Wszechświata i przyjęto dla niego nazwę: promieniowanie reliktowe lub szczątkowe.
promieniowanie naturalne - promieniowanie radionuklidów zawartch w środowisku naturalnym,
promieniowanie plazmy – promieniowanie wytwarzane przez plazmę,
promieniowanie hamowania – promieniowanie elektromagnetyczne powstające podczas hamowania ciała (cząstki) obdarzonej ładunkiem elektrycznym,
promieniowanie korpuskularne (strumień cząstek)
promieniowanie jądrowe – strumień cząstek lub promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane podczas przemian jąder atomowych,
promieniowanie jąder – promieniowanie wysyłane przez wzbudzone jądra atomowe,
promieniowanie alfa – cząstki o dodatnim ładunki (+2) i masie równej 4u.
promieniowanie beta - krótkofalowe promieniowanie elektromagnetyczne podobne w swojej naturze do promieni Roentgena.
promieniowanie kosmiczne, promieniowanie złożone, zarówno korpuskularne jak i elektromagnetyczne, docierające do Ziemi z otaczającej ją przestrzeni kosmicznej.
promieniowanie jonizujące nazywamy klasę obiektów atomowych i subatomowych wywołujących jonizację ośrodka materialnego, tj. oderwanie przynajmniej jednego elektronu od atomu lub cząsteczki albo wybicie go ze struktury krystalicznej.
promieniowanie niejonizujące to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego), które nie wywołuje jonizacji[1] ośrodka, przez który przechodzi. Podział ten związany jest także z rodzajami oddziaływań na zdrowie ludzi i zwierząt w obszarze występowania tego rodzaju promieniowania.

SKUTKI PROMIENIOWANIA

1)SOMATYCZNE
WCZESNE
1. Choroba
popromienna
a) ostra
b) przewlekła
2. Miejscowe
uszkodzenie skóry
ODLEGŁE
1. Zmętnienie
soczewek i zaćma
2. Aberracje
chromosomowe
w komórkach
somatycznych
3. Nowotwory złoœliwe
4. Niepłodność
5. Zahamowanie

2)GENETYCZNE

1. Mutacje genowe
a) dominujące
b) recesywne
2. Aberracje
chromosomowe
w komórkach

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Źródła rodzaje i skutki zanieczyszczeń: efekt cieplarniany, dziura ozonowa, smog, kwaśne opday

Referat

Jeden z najważniejszych problemów ekologicznych współczesnego świata są zagrożeniem dla środowiska. W ich wyniku powstają takie zjawiska jak dziura ozonowa, kwaśne opady ,efekt cieplarniany, smog itp.
Zanieczyszczenia ...

Fizyka

Wpływ promieniowania na organizmy ludzkie i przyrodę.

1) Definicja promieniotwórczości.


Promieniotwórczość występuje, kiedy jądro atomu dzieli się wytwarzając przy tym promienie lub cząstki, i tworzy jądro innego pierwiastka. Pierwiastek promieniotwórczy to taki, którego jądr...

Biologia

Wpływ promieniowania na organizmy ludzkie i przyrodę.

Spis treści:

1) Definicja promieniotwórczości.

2) Główne typy promieniowania.
a) Promieniowanie alfa
b) Promieniowanie beta
c) Promieniowanie gamma

3) Pozostałe rodzaje promieniowań.
a) Promieniowa...

Fizyka

Wpływ promieniowania na ogranizmy żywe.

Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe

Szczególnym rodzajem promieniowania jest promieniowanie jonizujące, wywołuje ono w obojętnych atomach i cząsteczkach materii zmiany w ładunkach elektrycznych czyli jonizację. Pro...

Fizyka

Wpływ promieniowania na tkankę biologiczną. zastosowanie w medycynie

I. Historia promieniowania


W 1900r. Niemiec - Otto Walkhoff jako pierwszy stwierdził, że pochodzące od radu promieniowanie radioaktywne może niszczyć tkanki biologiczne. Jak się okazało, rad emituje: promieniowanie alfa (ok. 75...