Roztoczański Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy

Położenie - województwo lubelskie
Data utworzenia - 1974
Powierzchnia - 84,83 km2
- leśna 81,02 km2
- uprawna 2,04 km2
- wodna 0,53 km2
Powierzchnia ochrony
- ścisłej 8,06 km2
- częściowej 73,2 km2
- krajobrazu 3,57 km2
Powierzchnia otuliny
Długość szlaków turystycznych - 53,3 km
Odwiedzających rocznie - ok. 100 tys.
Siedziba - Zwierzyniec

Roztoczański Park Narodowy - utworzony w 1974r. , jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski - położony na Roztoczu. Siedziba dyrekcji parku i muzeum przyrodniczego znajduje się w Zwierzyńcu.
Godłem parku jest konik polski typu tarpan.

POŁOŻENIE I POWIERZCHNIA PARKU
Roztoczański Park Narodowy leży w środkowo - wschodniej części kraju , w województwie lubelskim. Obejmuje najcenniejsze przyrodniczo obszary Roztocza. Park utworzony został w 1974 roku na obszarze 4801 ha. Aktualna jego powierzchnia wynosi 8483 ha , z czego lasy zajmują 8102 ha ( 95,5%). Ochroną ścisłą objęto 806 ha ( 9,5% ).
Park powstał na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictw Kosobudy i Zwierzyniec , będących wcześniej lasami Ordynacji Zamojskiej. Początki ochrony sięgają 1936r. , kiedy to utworzono rezerwat przyrody Bukowa Góra , który obecnie jest jednym z obszarów ochrony ścisłej parku. Do chwili utworzenia Parku ochroną rezerwatową objęto 1064,38 ha w postaci 10 rezerwatów leśnych i florystycznych.

GEOLOGIA , GEOMORFOLOGIA I GLEBY
Park znajduje się w urozmaiconym krajobrazie Roztocza Środkowego w dolinie górnego Wieprza. Jest to obszar oddzielający Wyżynę Lubelską od Kotliny Sandomierskiej o zróżnicowanej budowie geologicznej. Garb Roztocza budują skały górnokredowe ( opoki , gezy i margle). W strefie krawędziowej występują utwory trzeciorzędowe. Utwory czwartorzędowe cienką pokrywą zalegają w Dolinie Wieprza i Padole Zwierzyńca. Główne typy rzeźby to zrównanie wierzchowinowe , ostańce , krawędzie , padoły i doliny. W części północnej parku wśród gleb przeważają rędziny i pararędziny brunatne. Na pozostałym terenie jest większe urozmaicenie , przy czym największą powierzchnię zajmują piaszczyste gleby bielicowe właściwe.

WODY
Główny ciek wodny Roztocza Środkowego i parku to rzeka Wieprz. Na odcinku przepływającym przez teren parku sklasyfikowana jest w II klasie czystości. Z terenu parku biorą początek strumienie : Szum ( 2,5 km) i Świerszcz ( 9 km) odprowadzające we wody do Tanwi i Wieprza. Wody potoku Świerszcz zasilają kompleks stawów "Echo" oraz staw w centrum Zwierzyńca.

FLORA
Flora naczyniowa parku liczy ok. 700 gatunków , w tym liczne górskie ( m. in. tojad dzióbaty , czosnek siatkowaty) , borealne ( widłak wroniec , zimoziół północny , pomocnik baldaszkowy) , pontyjskie ( szczodrzeniec ruski) oraz atlantyckie ( rosiczka pośrednia , sporek wiosenny , sit sztywny , żarnowiec miotlasty , szczotlicha siwa itd. ) Na terenie parku występuje około 400 drzew pomnikowych. W parku wyróżniono 19 zespołów leśnych i szereg zbiorowisk niższej rangi , z których najcenniejsze to wyżynny bór jodłowy i buczyna karpacka zajmujące około 35 % powierzchni leśnej. Jodły osiągają w nich najwyższe wymiary w Polsce 9 50m wysokości , 470 cz obwodu i do 20m3 masy drzewnej). Spośród innych na uwagę zasługują : świetlista dąbrowa , grąd subkontynentalny , łęg jesionowo - olchowy , kontynentalne torfowisko wysokie , ols porzeczkowy , a także typy borów sosnowych. Na roślinność nieleśną składa się 28 zespołów i 12 zbiorowisk.

o faunie nie będę wam pisać , bo mam jeszcze 3 duże prace do napisania do szkoły ( ale to nie ważne )
o faunie występującej w tym parku musicie poszukać w innych źródłach.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Kto założył Ojcowski Park Narodowy i kto założył Roztoczański Park Narodowy ??????

Kto założył Ojcowski Park Narodowy i kto założył Roztoczański Park Narodowy ??????...

Geografia

Gdzie znaidujoł sie Parki narodowe poleski park narodowy i roztoczański park narodowy PILNIE POTRZEBUJE NAPISZCIE TYLKO MIASTA

Gdzie znaidujoł sie Parki narodowe poleski park narodowy i roztoczański park narodowy PILNIE POTRZEBUJE NAPISZCIE TYLKO MIASTA...

Przyroda

Tworzono go w celu ochrony krajobrazu krasowego Roztoczański Park Narodowy czy Ojcowski Park Narodowy

Tworzono go w celu ochrony krajobrazu krasowego Roztoczański Park Narodowy czy Ojcowski Park Narodowy...

Biologia

Ojcowski Park Narodowy -Przykłady wód powierzchniowych -Najwyżej położony punkt - Jaskinie udostępnione do zwiedzania - Skały występujące w podłożu Roztoczański Park Narodowy -Powierzchnia - Skały występujące w podłożu -Przykłady chronionych gatun

Ojcowski Park Narodowy -Przykłady wód powierzchniowych -Najwyżej położony punkt - Jaskinie udostępnione do zwiedzania - Skały występujące w podłożu Roztoczański Park Narodowy -Powierzchnia - Skały występujące w podłożu -Przy...

Przyroda

Szybko pomuszcie kiedy utworzyli roztoczański park narodowy???

Szybko pomuszcie kiedy utworzyli roztoczański park narodowy???...