Cechy państwa - sciąga ze skrótami.

Cech pań-teryt-pań jes określ obsz ląd sięg wgł ziem,ma str pow nad ob. ląd i wod przyb, -ludn-rządzeni i rządzący,lud podl
Władz mus przestrz obow przep –wład-dysp ośr wł kt podporz sob cał ludn na teryt pań,sprawow przez org,bez wł nie ma pań
–przymusow-ozn że przynal do pań nie zal od obyw,pań przyporz sob obyw prz stworz sys praw,czuwa nad tym pol,prok,sąd
suwer-ozn niezal wł pań od każd inn,funk pań a)wew–prawod,administr,gosp-admin,socjal,kult-wychowb)zew–utrz stos z in pań
-ochr inter pań,zapew bezp i pok, for pań ze wz na for rzą 1.monar(abs,stan,konst)-w.Bryt,Hisz,Norw 2.repub-rzecz publ, to
for rząd kt najwyż org pań poch z wyb,wyb dok poś lub bezp,na czel stoi prez a)rep prezyd-prez pos b moc wł b)parlam-prez
peł funk reprez, for pań ze wz na rel mię org wł 1.sys rząd parl-wł ust nad wykon, wł wyk to prez i rząd,pod na prez i rząd to
dual wł,rząd powoł przez gł pań(prez lub monar)-powoł prem i na jego wnios pozost człon,rząd taki musi uzysk wotum zauf,
upraw głow pań ogran,najczęś w okros kaden gł pań nie moż być odwoł prz parl,każ podpis gł pań wymag pdp tzw kontasygn właś
2.sys rzą prez Prez łącz funk prez i szef rząd,podz wł na ust i wykon ale obie równorz,parl-ust,prez-wykon,prez ani jeg minis
nie są odpow przed parl,ponosz odpow konstyt,prez nie ma pr rozw parl 3.parl-prez – 2czł wł wyk(prez i rząd),prez wyb w wyb
powsz i bezpow,gł pań dysp praw inicj ustawod,może wyd ust za kontras prem i minis,prez nie pon odp polit a deputow nie mog by
czł rząd,parl może ustan wot niuf woc prem i minis 4.par-komit-nie nast. 3-podz wł,cał wł nal do parl kt pow org,okr ich zad i
spr kontr,rząd wyb prz parl i jest komit wykon parl,gł pań nie moż rozw parl podz pań za wz na struk teryt1.unitarne-jednol wew
tzn wyst w nim jednol porz praw,jednorod org ustawod wyk i sąd,jedn administr są podporz org cent 2.fered-skł się z częś skł dys
peł lub ogr zakr suweren,częś te maj odr org ustawod wyk sąd,konfeder to zw pań powoł w celu realiz okreś cel pol,org konfed
wyk wł poprz org pań członk,zachow one suwer,wsp orh jest zgromadz parlament,stos międz konfederac maj charak praw-międz
nar, -Federac to pań skł się z częś zwan stan,kanton,prowinc,land kt posiad peł lub ogr autonom,każ z tych częś ma sw sys praw i
administ,sądow,finans,szkoln, org cent zajm się tylko polit zagr,ogóln wew,obronną i bezp publ i finans, posiad 2 izb parl w kt iż
wyższ reprez inter podm feder, podwó obywat-każ obyw pań i stanu, 1RP-15w – 1795, 2RP-1916-30, PRL-45-89, 3Rp-89-...

Dodaj swoją odpowiedź