Przykładowy test kompetencji z wiedzy o społeczeństwie.

Przykładowy test kompetencyjny z wiedzy o społeczeństwie
Czas trwania: 60 minut
1. Wyjaśnij podane niżej pojęcia:
a. koalicja
b. inflacja
c. konstytucja
d. społeczeństwo
e. autorytaryzm
2. Wymień formy państw, biorąc pod uwagę następujące kryteria podziału:
a. kryterium ustroju politycznego
b. system polityczny państwa (zasady organizacji aparatu państwowego)
c. formę rządów
d. strukturę terytorialną państwa
3. Wymień najważniejsze funkcje zewnętrzne państwa
4. Kadencja Prezydenta RP trwa:
a. 5 lat
b. 4 lata
c. 6 lat
5. Ważność wyborów do Parlamentu potwierdza:
a. Trybunał Stanu
b. Trybunał Konstytucyjny
c. Sąd Najwyższy
6. W wyborach do Senatu obowiązuje zasada:
a. większości względnej
b. większości bezwzględnej
c. proporcjonalności
7. Kandydata na Prezydenta RP zgłasza co najmniej:
a. 10 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu
b. 250 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu
c. 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu

8. Prezesa Rady Ministrów desygnuje:
a. Prezydent
b. Sejm
c. Zgromadzenie Narodowe
9. Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP jest:
a. minister obrony narodowej
b. Prezydent
c. Premier
10. Wyjaśnij na czym polega czynne prawo wyborcze:
11. Uzupełnij podane zdanie: Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez ......... za zgodą ........... na okres ......... lat
12. Ogłoszenie ustawy w „Dzienniku Ustaw” zarządza:
a. Prezydent
b. Marszałek Senatu
c. Marszałek Sejmu
13. Trzecią władzą państwa demokratycznego jest:
a. władza wykonawcza
b. Parlament
c. sądownictwo
14. Proces ustawodawczy w Parlamencie RP otwiera:
a. pierwsze czytanie
b. inicjatywa ustawodawcza
c. rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm
15. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji została powołana w roku:
a. 1993
b. 1989
c. 1990
16. Reprywatyzacja to:
a. przekształcenie przedsiębiorstw państwowych w jednoosobowe spółki skarbu państwa
b. przekazanie przedsiębiorstw stanowiących własność państwa w ręce prywatnych właścicieli
c. zwrot byłym właścicielom majątku przejętego przez państwo w drodze wywłaszczenia


17. Uzupełnij zdanie: Obecnie obowiązującą Konstytucję poprzedziła ........ z ........ roku.
18. Prezydenta RP zgodnie z konstytucją zastępuje:
a. Premier
b. Marszałek Sejmu
c. Marszałek Senatu
19. Wymień symbole narodowe Rzeczypospolitej Polskiej:
a. ...............................................................
b. ..............................................................
c. ..............................................................
20. Wniosek o wyrażenie ministrowi wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej:
a. 69 posłów
b. 115 posłów
c. 46 posłów
21. Prezydent RP ponownie może być wybrany:
a. tylko raz
b. dwa razy
c. nie może być wybrany ponownie
22. Czy można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu?
a. tak
b. nie
23. Powrót do nazwy „Rzeczpospolita Polska” nastąpił:
a. 29 XII 1989 r.
b. 17 IV 1992 r.
c. 1 I 1990 r.
24. Wymień podstawowe cechy gospodarki rynkowej:
25. Podaj dwa przykłady państw totalitarnych w XX w.
26. Parlament Europejski ma siedzibę w:
a. Hadze
b. Brukseli
c. Strasburgu
27. „Traktat o Unii Europejskiej” przyjęto w 1992 r. podczas konferencji w:
a. Amsterdamie
b. Maastricht
c. Madrycie
28. Wymień państwa członkowskie Unii Europejskiej
29. „Aksamitna rewolucja” miała miejsce:
a. w Czechoslowacji
b. w Rumunii
c. na Węgrzech
30. Wymień podstawowe założenia „planu Balcerowicza”
31. Przedstaw w formie zwięzłej wypowiedzi (maksymalnie 10 zdań) rolę mass mediów w kształtowaniu opinii publicznej
32. Wymień podstawowe (fundamentalne) prawa człowieka:
a. .............
b. ............
c. ............
33. Traktat Rzymski, będący podstawą utworzenia EWG, zawarto w roku:
a. 1957
b. 1967
c. 1949
34. Wymień najważniejsze problemy cywilizacyjne współczesnego świata (maksymalnie w 10 zdaniach):
35. Omów w formie zwięzłej wypowiedzi rolę ONZ we współczesnym świecie (maksymalnie 10 zdań)
36. Immunitet poselski polega na:
a. nietykalności osobistej posła bez zgody Sejmu
b. prawie zgłaszania interpelacji i zapytań poselskich
c. zakazie łączenia mandatu poselskiego z funkcjami publicznymi
37. W jakich okolicznościach może nastąpić skrócenie kadencji Sejmu?
38. Wymień podstawowe zasady prawa wyborczego:
a. .........
b. ..........
c. .........
d. .........
e. ...........
39. Wymień przynajmniej trzy państwa stowarzyszone z Unią Europejską
40. Po obradach „Okrągłego Stołu” pierwszym nie komunistycznym premierem po II wojnie światowej został:
a. Leszek Balcerowicz
b. Tadeusz Mazowiecki
c. Wojciech JaruzelskiDodaj swoją odpowiedź