Łacina - DEKLINACJA III SPÓŁGŁOSKOWA z wyjątkami

DEKLINACJA III SPÓŁGŁOSKOWA

W deklinacji III spółgłoskowej temat otrzymujemy wyjątkowo z G. Singularis.

MASKULINA
N: -o, -or, -os, -er, -es (nierówno zgłoskowe), -ex

Wyjątki:
FEMININA
caro, carnis = mięso
arbor, arboris = drzewo
mater, matris = matka
mulier, mulieris = kobieta
gaster, gastris = żołądek
quies, quietis = wypoczynek
merces, mercedis = zapłata
lex, legis = prawo

NEUTRA
cor, cordis = serce
os, osis = kość
os, oris = usta
tuber, tuberis = guz
cadaver, cadaveris = trup
ver, veris = wiosna
piper, piperis = pieprz
papaver, papaveris = mak


FEMININA
N: -do, -go, -io, -s (z poprzedzającymi samogłoskami i spółgłoskami(-as, -es (równo zgłoskowe), -is, -us (G. –utis, -ubis)), -x (oprócz –ex)

Wyjątki:
tendo, tendinis = ścięgno
margo, marginis = brzeg
atlas, atlantis = krąg szczytowy

axis, axis = krąg obrotowy
canalis, canalis = kanał
crinis, crinis = włos
lapis, lapidis = kamień
mensis, mensis = miesiąc
orbis, orbis = koło
pulvis, pulveris = proszek
sanguis, sanguinis = krew
vermis, vermis = robak
dens, dentis = ząb
fons, fontis = źródło
mons, montis = góra
adeps, adipis = tłuszcz
hydrops, hydropis = puchlina
calix, calicis = kielich
coccyx, coccygis = kość ogonowa
fornix, fornicis = sklepieni
larynx, laryngis = krtań
pharynx, pharyngis = gardło
thorax, thoracis = klatka piersiowa
varix, varicis = żylak

NEUTRA
pancreas, pancreatis = trzustka
vas, vasis = naczynie


NEUTRA
N: -l, -ma (pochodzenie greckie), -n, -c, -e, -t, -ar, -ur, -us (G: -oris, -eris, -uris)

Dodaj swoją odpowiedź