Kim jest Jezus Chrystus?

Na całym świecie nie ma bardziej znanego imienia niż imię Jezus Chrystus. Na Jego temat napisano wiele książek, nie ma nikogo o kim by tak wielu mówiło. Jego urodziny świętują ludzie na całym Świecie. Postawieni przed pytaniem: Kim jest Jezus, mamy tylko cztery odpowiedzi.Był On albo kłamcą, albo człowiekiem obłąkanym, albo legendą, albo Prawdą (Rzeczywistością).KIM ON JEST?

Pytanie takie stawia sobie wielu ludzi i wielu próbuje na nie odpowiedzieć. To pytanie jest bardzo istotne, alegdzie znaleźć na nie prawdziwą odpowiedź? Prawdziwą odpowiedź możemy znaleźć jedynie w lekturze Pisma Świętego - Biblii,która jest prawdziwym Słowem Bożym. To właśnie Biblia opisuje nam dokładnie osobę Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus - Syn BożyOkoło 800 lat przed narodzinami Jezusa prorok Izajasz powiedział: Oto panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Immanuel" Izajasz 7,14). W przepowiedni przed narodzeniem Jezusa, anioł powiedział do Marii: "Duch Święty zstąpi na ciebie i moc najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym" (Łukasza 1,35). ApostołPiotr powiedział o Jezusie: "Tyś jest Chrystus, Syn Boga Źywego" (Mateusza 16,16). Piotr uznał Jezusa za Mesjasza i Syna Bożego.Jezus Chrystus - Syn Boży opuścił chwałę Ojca Niebieskiego, zstąpił na ziemię i przyjął postać człowieka w tym celu, aby stać się Zbawicielem świata. "Jezus Chrystus - Zbawicielem świata" A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego" (Mateusza 1,21).Bóg w swojej bezgranicznej miłości do człowieka przygotował wybawienie z grzechu przez zesłanie swojego umiłowanego Syna: "Albowiem tak Bóg umiłowałŚwiat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny" (Jana 3,16).Boży Syn, który był bez grzechu, wziął na siebie Twoje i moje winy i zmarł na krzyżu jako ofiara za grzech. Swoją świętą, niewinną krwią odkupił ludzkość. Dzięki swojej śmierci za nasze grzechy otworzył nam dostęp do Boga. Wszystkim tym, którzy wierzą i przyjmą Go jako swojego Zbawiciela. Jezus powiedział: "Ja jestem droga i prawda i żywot" (Jana 14,6).

On - Jezus jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca:"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich" (1 Mateusza 2,5-6). Grzech, który oddziela człowieka od Boga jest złem, lecz kiedy wyznajemy nasze grzechy "(...) wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości" (1 Jana 1,9). Jezus Chrystus - Pan Jezus Chrystus chce być Twoim Zbawicielem, ale On jest także Panem. Tytuł "Pan" wskazuje na boskość, wywyższenie i władzę Jezusa Chrystusa. On jest PANEM, któremu dana jest wszelka moc i władza na Niebie i ziemi. Kiedy Jezus stał się moim Zbawicielem, uczyniłem go także Panem swojego życia. Jezus Chrystus - lekarz duszy i ciała W wielu miejscach Pisma Świętego czytamy o cudownych uzdrowieniach dokonywanych przez Jezusa. On oddał swoje życie na śmierć za nasze grzechy, ale także przyjął cierienia za nasze choroby. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie" (Mateusza 11,28).Można by wiele jeszcze pisać o Jezusie Chrystusie i o tym kim On jest. Ale najważniejsze pytanie brzmi KIM JEST JEZUS CHRYSTUS DLA CIEBIE?

Dodaj swoją odpowiedź
Religia

Kim jest Jezus Chrystus? Kim jest Duch Św?

Kim jest Jezus Chrystus? Kim jest Duch Św?...

Religia

Kim jest Jezus Chrystus ? Skąd wiemy, że jest Bogiem ?

Kim jest Jezus Chrystus ? Skąd wiemy, że jest Bogiem ?...

Religia

Napisz kim jest Jezus Chrystus dla: mnie: - - - koleżanek/kolegów: - - - rodziców/ dorosłych PROSZE O POMOC, DAJE NAJ

Napisz kim jest Jezus Chrystus dla: mnie: - - - koleżanek/kolegów: - - - rodziców/ dorosłych PROSZE O POMOC, DAJE NAJ...

Religia

kim jest Jezus Chrystus

kim jest Jezus Chrystus...

Religia

kim jest Jezus Chrystus?

kim jest Jezus Chrystus?...