Genetyka (I prawo Mendla itp.)

Pierwsze prawo Mendla. I etap: po skrzyżowaniu roślin o kwiatach białych z rośliną o kwiatach czerwonych Mendel otrzymał potomstwo które przypominało wyglądem tylko 1 z rodziców (wszystkie rośliny miały kwiaty czerw). Pierwsze pokolenie grochu Mendel nazwał pokoleniem F1. II etap- Po skrzyżowaniu dwóch czerwono kwitnących roślin z pokolenia F1 większość otrzymanego potomstwa także miała czerwone kwiaty, ale cześć (1/4) kwitła na biało. Drugie pokolenie potomstwa nazwał pok. F2. WNIOSKI: za powastawanie każdej cechy odpowiada związek cechy (gen); wyst. przeciwstawne wersji związkow (allele); każdy organizm musi mieć po 2 związki cechy (2 allele tego samego genu); podczas produkcji gamet do każdej z nich przechodzi tylko 1 zawiązek cechy (allel danego genu)
Krzyżówka wsteczna (testowa). Polega na sprawdzeniu heterozygotyczności osobnika, o którym nie wiadomo czy jest homozygotą dominującą czy heterozygotą; do tego testu wykorzystujemy homozygotę recesywną (niekoniecznie poch. z pok. Rodzicielskiego); w ten sposób analiza potomstwa krzyzówki umożliwia określenie składu genetycznego.
Drugie prawo Mendla. Poszczególne geny dziedziczą się niezależnie od siebie tworząc w gametach wszystkie kombinacje z jednakowym prawdopodobieństwem a w potomstwie całą mozikę cech w określonym stosunku liczbowym.
Założenia teorii chrom-genow MORGANA. Geny znajdują się w jądrze kom w chromosomach; geny wyst w tej samej kolejności na chromosomach homolog; geny ułożone są na chromosomach liniowo; allele znajdują się w tych samych m-cach co chromosomy holog; geny danego chromosomu przewaznie dziedzicza się jako grupa genów sprzężonych; geny dziedziczą się niezależnie jeżeli znajdują się w odddzielnnych chromosomach (II pr Mendla); w czasie koniugacji chrom homolog może zachodzić zjawisko crossing-over; w wyniku crossing-over powstaja rekombinanty co świadczy że geny znajdujące się na chromos nie zawsze dziedziczą się razem.
Mapy genetyczne. Maja charakter orientacyjny; sporządza się je dodając wartości c.o. dla genów blisko leżących, ponieważ dla odległych obraz wyników deformują odwrotne c.o.; wykorzystanie molekularnych są pomocne w badaniach nad strukturą genomu, gdy w badanym DNA występuje sekwencja komplementarna do sondy, następuje hybrydyzacja obu fragm co pozwala na zlokalizowanie określonego genu.

DZIEDZICZENIE JEDNOGENOWE. Jeden gen determinuje 1 cechą;
I. relacje między allelami.
Dominacja zupełna- w obecności allelu A allel a nie ujawnia się; heterozygota fenotypowo jest taka jak homozygota dominująca.
Dominacja niezupełna. W obecności allelu a allel A nie jest w stanie w pełni wykształcić swojej wartości cechy; heterozygota Aa wykazuje pośrednią barwę cechy (np. rózowa barwa kwiatów u lwiej paszczy)
Kodominacja (współdominowanie). Allele Ia i Ib są „równowartościowe” i w heterozygocie każdy z nich ujawnia się (prowadzi do wykształcenia swojej wartości) niejako obok drugiego; heterozygota IA IB wykazuje mozaikowatość danej cechy.
II. allele wielokrotne
Jeden gen determinuje 1 cechę, ale w populacji występuje więcej niż 2 allele tego genu; ich wzajemne reakcje mogą być takie jak w kodominacji, jednak będzie wiecej możliwych kombinacji

DZIEDZICZENIE WIELOGENOWE.
Relecje między genami nieallelicznymi (niesprzężone)- za jedną ceche odpowiada kilka genów; aby cecha ujawniła się w parze alleli każdego z genów musi wyst przynajmniej 1 allel dominujący.
Dopełniające. Do pełnego wykształcenia cechy niezbędne są 2 geny niealleliczne lub więcej; warunkiem wykształcenia cechy jest ich wzajemne uzupełnianie się; gdy brak jest jednego z genu dominujęcego ujawnienie danej cechy nie następuje np. u groszku pachnącego- AAbb x aaBB
Kumulatywne. W przypadku niektórych cech stopień ich wykształcenia zależy od sumowania się efektów dzxiaąłnia róznych genów; w wypadku cech ilościowych (wzrost masa ciała); wystepuje efekt dodawania skutków ekspresji licznych genów nieallelicznych, których efekt się sumuje
Geny epistatyczne i hipostatyczne. Obecność jednego genu maskuje obecność innego nieallelicznego, który ujawnia się tylko jeśli pierwszy występuje w ukl homozygotycznym, recesywnym; gen domin- epistatyczny, gen reces- hipostatyczny.
ZJAWISKO PLEJOTROPIZMY- jeden den wpływa na więcej niż jedną cechę fenotypową; plejotropizm polega na warunkowaniu przez jeden określony gen kilku pozornie nie związanych ze sobą cech fenotypowych
GENY LETALNE- każdy organizm jest heterozygotą pod względem danej ilości genów, pośród których znajdują się geny które powowdują śmierć org.; najczęściej s ato homozygoty recesywne; wiemy że gen jest letalny gdy otrzymujemy stos. fenotypów heterozygot 2:1

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Genetyka (I prawo Mendla itp.)

Pierwsze prawo Mendla. I etap: po skrzyżowaniu roślin o kwiatach białych z rośliną o kwiatach czerwonych Mendel otrzymał potomstwo które przypominało wyglądem tylko 1 z rodziców (wszystkie rośliny miały kwiaty czerw). Pierwsze pokolenie ...

Biologia

Prawa Mendla oraz ich zastosowanie w genetyce

Zacznę od wyjaśnienia pojęcia genetyka. Najprościej i najkrócej mówiąc genetyka to nauka o dziedziczności i zmienności organizmów, które są oparte na informacji zawartej w podstawowych jednostkach dziedziczności- genach. Występowanie u...

Biologia

Prawa Mendla

II prawo Mendla - tzw. prawo niezależnego dziedziczenia dwóch cech - mówi, że geny niealleliczne, tzn. allele należące do dwóch różnych genów, dziedziczą się niezależnie od siebie i mogą tworzyć dowolne kombinacje (niezależna segrega...

Biologia

Mechanizm dziedziczenia cech, źródło i rodzaje zmienności oraz rola tych zjawisk w procesie ewolucji.

Jak wiadomo, podstawowym tworzywem ewolucji jest zmienność genetyczna, której pierwotnym źródłem są mutacje powodujące powstawanie nowych allelii genów. Wtórnym materiałem są natomiast rekombinacje genetyczne, prowadzące do wytworzenia ...

Biologia

Znaczenie genetyki w rolnictwie, hodowli zwierząt i medycynie.

Znaczenie genetyki w rolnictwie, hodowli zwierząt i medycynie. Inżynieria genetyczna i wykorzystanie jej technik w biotechnologii.

Nauka jaką jest genetyka, w dzisiejszych czasach jest niezmiernie powszechna a zarazem potrzebna. Dzięki ...

Biologia

Biotechnologia

BIOTECHNOLOGIA I BIZNES. CO MOŻESZ ROBIĆ BĘDĄC BIOTECHNOLOGIEM.
Biotechnologia jest obecnie jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki prawdopodobnie również dlatego , że oprócz badań podstawowych ma niesamowicie dużo za...