Wstęp do ekologii. Pojęcie gatunku, czynniki ograniczające rozmieszczenie organizmów

1.Ekologia- nauka, która bada wzajemne zależności między organizmami oraz między organizmami, a środowiskiem.

2. Definicja gatunku- Gatunek tworzą orgazmy, które charakteryzują się podobną budową, jednakowym przebiegiem funkcji życiowych, posiadają wspólnego przodka, mogą się krzyżować między sobą dając płodne potomstwo.

Gatunek to jednostka systematyczna i biologiczna. Nazwy gatunkowe są dwuczłonowe.

3. Siedlisko, to miejsce występowania gatunku.

4. Nisza ekologiczna- to wszystko to, co zaspokaja całokształt potrzeb życiowych danego gatunku.

5. Czynniki środowiskowe wpływające na rozmieszczenie organizmów:
biotyczne- czynniki przyrody ożywionej, czyli wpływ innych organizmów np. pasożytnictwo, drapieżnictwo, konkurencja, symbioza;
abiotyczne- czynniki przyrody nieożywionej, fizyczne i chemiczne, np. światło, temperatura, wilgotność, zasolenie wody

6. Czynniki ograniczające, to takie, które wywierają niekorzystny wpływ na organizmy żywe.

7. Prawo Liebiega (minimum)
" Wzrost roślin zależy od ilości tego składnika, który jest dostępny w ilości minimalnej, w stosunku do zapotrzebowania"

8. Prawo Shelforda (tolerancji)
"Dla organizmów, nie korzystny jest, zarówno niedobór jak i nadmiar jakiegoś czynnika"

9. Tolerancja ekologiczna, jest to zdolność przystosowania się organizmu, do zmian danego czynnika. Zakres tolerancji, jest to zakres zmian danego czynnika w obrębie którego, organizm może żyć. Przedstawiamy go za pomocą krzywej tolerancji ekologicznej.

10. Podział organizmów ze względu na zdolność przystosowania się:
- eurybionty- organizmy o szerokim zakresie tolerancji
- stenobionty- organizmy o wąskim zakresie tolerancji

Dodaj swoją odpowiedź