Dowody ewolucji

BEZPOŚREDNIE DOWODY EWOLUCJI

WIEK ZIEMI
Wiek Ziemi oceniany jest na ok. 5 mld lat. Do jego określenia służą izotopy promieniotwórczych pierwiastków : Uran 238, Potas 40 – do określania wieku skał i minerałów. Węgiel C14 służy do określania wieku młodszych obiektów.

SKAŁY OSADOWE
Powstałe na skutek opadania drobnych cząsteczek piasku, mułu, błota, popiołów, szczątków itp. oraz nakładania się ich warstwowo. Wiele z tych składników, poprzez erozję zostało przeniesione w inne miejsce. Trwało to miliardy lat. Najstarsze pokłady znajdują się najniżej, najmłodsze najwyżej. Są one poprzedzielane. Według pokładów wyodrębniono 5 er :
- archaik
- prekambr
- paleozoik
- mezozoik
- kenozoik
Wpływ na powstawanie skał osadowych miały też ruchy skorupy ziemskiej ( trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów ). Powodowały one powstanie głębin, które wypełniły się wodą oraz wypiętrzenie mas górskich o różnych wysokościach.

SKAMIENIAŁOŚCI
Martwe w postaci wykopalisk
- kości z ery mezozoicznej
- odciski stóp – tropy zwierząt
- sylwetki ludzi i zwierząt wydobyte ze zmarzlin lodowych czy torfu
- paprotniki, skrzypy, widłaki i paprocie w postaci odcisków na płytach węglowych
Żywe
- ryba trzonopłetwna latimura ( Ocean Indyjski )
- hapteria ( wyspy otaczające Nową Zelandię )
- stekowce i torbacze ( Australia )
- żółwie ( wyspa Galapagas )


POŚREDNIE DOWODY EWOLUCJI

Ewolucja to stopniowa, nieustanna zmiana, to proces nieodwracalny zachodzący w czasie i przestrzeni, jest to proces kierunkowy.

Dowody pośrednie
 wspólne pochodzenie organizmów żywych
 dane z dziedziny taksonomii – uwzględniają one :
• wygląd zewnętrzny
• sposób poruszania się
• sposób zdobywania pożywienia
• symetrię ciała
• sposób rozmnażania się
• typ rozwoju zarodkowego
• właściwości fizjologiczne
Na 1 milion budowa owadów jest taka sama(mają taki sam układ wydalniczy)

NARZĄDY HOMOLOGICZNE
mają takie same pochodzenie, ten sam plan budowy, ale spełniają one różne czynności : skrzydła ptaka, noga konia, płetwa wieloryba, ręka człowieka – wszędzie są te same kości, ale kończyny te spełniają różne funkcje. Mózgi kręgowców, pokrycie ciała kręgowców – to też narządy homologiczne

NARZĄDY ANALOGICZNE
Spełniają tę samą czynność, ale pochodzenie jest inne i plan budowy inny np. skrzydło ptaka i skrzydło motyla – oba służą do latania, oko kręgowca i oko owada. Z roślin : korzenie u organowców i chwytniki u mszaków – utrzymują roślinę w podłożu, pobierają wodę, ale budowa i pochodzenie jest różne.

NARZĄDY SZCZĄTKOWE U CZŁOWIEKA :
• Owłosienie ciała ( na klatce piersiowej u mężczyzn),
• wyrostek robaczkowy,
• zęby mleczne,
• budowa mięśni brzusznych,
• mięśnie przewodzące i odwodzące,
• paluch stopy,
• chwytność stopy u niemowlaka

ATAWIZMY U CZŁOWIEKA
• owłosienie lamugo płodu
• ogon; nawet do 25 cm długości
• pazury zamiast paznokci
• dodatkowa para sutek
• silnie wyrastający kieł

EMBRIOLOGICZNE DOWODY EWOLUCJI
W wczesnym rozwoju zarodkowym kręgowców w wyniku bruzdkowania powstaje morula, w wyniku dalszego podziału tworzy się blastula zbudowana z jednej warstwy komórek otaczających przestrzeń wypełniając płynem tzw. blastocelem. Gastrulacja – tworzenie się listków zarodkowych, czyli ektodermy, endodermy i mezodermy u wszystkich kręgowców przebiega tak samo.

DOWODY Z ZAKRESU BIOCHEMII
• wszystkie żywe organizmy zbudowane są tych samych pierwiastków, oprócz glinu, są to : węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, siarka,
- nieorganiczne : woda
- organiczne : białka, cukry, tłuszcze, udział procentowy tych związków i wody jest podobny u wszystkich organizmów
• skład płynów ustrojowych zwierząt jest podobny do składu wody morskiej
• budowa i funkcja wielu enzymów są podobne
• podobna budowa chlorofilu
• podobna jest struktura białek ( np. insulina ) – wykorzystano to w medycynie
• podoba jest budowa hormonów, choć pełnią one inną funkcję : prolaktyna u ssaków, ptaków, gadów
• obecność czynników RH+, RH- - u małp i ludzi
• anty perny grupowe krwi, czyli A, B, 0
• mitochondria u wszystkich eucariota są podobnie zbudowane i pełnią taką samą czynność
• kwasy nukleinowe – zbudowane z takich samych nukleotydów, wszędzie obowiązuje kod trójkowy i wzór semikonserwatywnej replikacji DNA
• mitoza u wszystkich eucariota przebiega tak samo

ROZMIESZCZENIE NA ZIEMI
• zasiedlenie Australii przez ssaki bezłożyskowe
• jeleniowate, wielbłądowate, niedźwiedziowate występują w Afryce, Eurazji i Ameryce
• żółwie na wyspach Galapago są to formy reliktowe, prawie się nie zmieniły
• skrzypłacz (ryba) jego larwa jest identyczna z larwą wymarłych już trylobitów
• ryby dwudyszne i trzonopłetwna latimura jest jajożyworodna
• miłorzęb japoński od 400 mln lat się nie zmienił, drzewo samicze i samcze
• brzoza karłowata, wierzba
• foka obrączkowana

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Ewolucjonizm,dowody ewolucji,teorie ewolucji,prawidłowości ewolucji,dobór naturalny,inne czynniki ewolucji,drogi powstania gatunków,powstanie wszechświata,powstanie ziemi,powstanie zycia na ziemi,etapy antropogenezy,etapy ewolucji organizmów na kuli

Ewolucjonizm jest nauką, której przedmiotem badań jest ewolucja organiczna. Inaczej ewolucjonizm to nauka zajmująca się całokształtem zagadnień związanych z rozwojem życia na Ziemi. Przedmiotem badań ewolucjonizmu jest ewolucja, oznaczaj...

Biologia

Dowody ewolucji. Ewolucja

BEZPOŚREDNIE DOWODY EWOLUCJI

WIEK ZIEMI
Wiek Ziemi oceniany jest na ok. 5 mld lat. Do jego określenia służą izotopy promieniotwórczych pierwiastków : Uran 238, Potas 40 – do określania wieku skał i minerałów. Węgiel C14 s...

Biologia

Człowiek pierwotny i dowody ewolucji

*hominidy - pierwsi zblizeni przodkowie są sprzed 5-6mln lat;
*australopitek(2-4mln)
*homo habilis(zręczny) 2,5-1,8mln narzędzia otoczakowe; poj mózgoczaszki-ok700cm3
*h. erectus (wyprostowany)poj800-11003 -narzędzia: pięściaki...

Biologia

Pośrednie dowody ewolucji.


1.Dowody pośrednie ewolucji są to dane, z różnych nauk biologicznych, które wykazują jedność świata żywego i pomagają ustalić pokrewieństwo pomiędzy organizmami.
2.Dowody pośrednie z embriologii zasada, rekapitulacji głosi,...

Biologia

Ewolucja - co to jest, sławni ewolucjoniści, dowody ewolucji

Obecnie na Ziemi żyje około 1,5 miliona gatunków organizmów eukariotycznych, a także wiele gatunków bakterii i sinic. Pewne gatunki są do siebie podobne, inne różnią się znacznie. Od dawna ludzie stawiali sobie pytanie: czy było tak zaws...