Czasownik modalny - Can

CZASOWNIK MODALNY CAN

Czasownik modalny can oznacza móc, potrafić używamy go mówiącco możemy i o tym co potrafimy lub nie potrafimy zrobić.

1 zdania twierdzące
P can czas I for. D
Umiem pływać
I can swim

2 zdania pytające
Can P czas D

3 zdania pytające szczegółowe
Operatorzy can P czas D

4 Zdania przeczące
P can not czas D

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

2.Czasownik Modalny can;konstrukcja there is/there are .

2.Czasownik Modalny can;konstrukcja there is/there are ....

Język angielski

Gramatyka

1. PRZEDIMKI „a” „an” „the”.
„a” – stosujemy przed rzeczownikami zaczynającymi się na spółgłoskę. Używane jedynie w liczbie pojedynczej.
Na przykład: a desk, a pen itd.
„an” - stosujemy przed rzeczownikami...