Zmiany w słownictwie, ich przyczyny, stylizacja językowa, archaizmy

Język wymaga stałego wzbogacania słownictwa. Porównując dawne i współczesne teksty, możemy dostrzec ewolucję znaczenia wyrazów. Niektóre wyrazy z biegiem czasu podlegają najrozmaitszym zmianom: zmieniają znaczenie, nacechowanie ekspresywne i stylistyczne oraz postać brzmieniową. Przyczyny wychodzenia z użycia pewnych słów są różne: może to być redukcja zbędnych dubletów wyrazowych (np. ogrodny, ogrodowy) lub synonimów (np. bydło i skot) czy też wyjście z obiegu określonych przedmiotów.

Formy wyrazów, wyrazy lub ich znaczenia, nieużywane aktualnie, czyli elementy językowe pochodzące z minionych epok to ARCHAIZMY. Dzielą się na leksykalne, frazeologiczne, znaczeniowe, słowotwórcze, fonetyczne, fleksyjne i składniowe.

Stylizacja językowa jest to świadome wprowadzenie do wypowiedzi środków językowych innego stylu, różnych odmian języka ogólnego, języka minionych epok historycznych lub literackich.
Jednym z typów stylizacji językowej jest archaizacja, czyli wprowadzenie do wypowiedzi różnego typu archaizmów.

Dodaj swoją odpowiedź