Wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 rok - praca semestralna

Dzień 1 maja 2004 roku na długo pozostanie w pamięci polskiego narodu.
Tego dnia flaga Unii Europejskiej po raz pierwszy powiewała razem z flagą III RP.


Wciągnięcie na maszt flagi Unii Europejskiej przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego nastąpiło o północy przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie.
W swoim przemówieniu prezydent podkreślił, że ‘’Polacy, którzy świętują teraz wejście do Unii, spłacają dług wobec poprzednich pokoleń’’... Były premier Tadeusz Mazowiecki przypomniał, że w tym samym miejscu 25 lat temu padły znamienne słowa Ojca Świętego. ‘’Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi’’.
Po podniesieniu flagi i odegraniu ‘’Ody do Radości’’, która jest hymnem UE, nad placem rozbłysły sztuczne ognie, które podziwiało kilka tysięcy zebranych.

Oficjalna ceremonia Rozszerzenia odbyła się w Dublinie po południu. W obecności szefów państw i rządów 25 krajów nastąpiło wciągnięcie na maszty przed siedzibą prezydenta Irlandii flag nowych członków UE.
Wcześniej, przed południem, na zamku w Dublinie odprawione zostały ‘’modlitwy za Europę’ przez przedstawicieli miejscowych społeczności chrześcijan, żydów i muzułmanów.

Świętowanie wejścia naszego kraju do UE kontynuowane było także w niedzielę 2 maja. W warszawskim Wilanowie w Świątyni Opatrzności Opatrzności Bożej z udziałem najwyższych władz państwowych i kościelnych została odprawiona msza św. Urząd Miasta zorganizował koncert ‘’Europo, ojczyzno moja’’. Odbyła się też konferencja ‘’Idea europy’’ na Zamku Królewskim, z udziałem prezydenta oraz szefa Parlamentu Europejskiego Pata Coxa.
W poniedziałek, w Święto Konstytucji 3 Maja, nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi UE przed Pałacem Prezydenckim.

DROGA DO UNII

Od 1 maja Polska jest w Unii Europejskiej. Starania o członkostwo podjął 14 lat temu – rozpoczynając negocjacje w sprawie Układu Europejskiego – pierwszy po wojnie niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego.

10 lat wniosku

10 lat temu – w kwietniu 1994 roku – wniosek o przyjęcie do Unii złożył w imieniu Polski premier Waldemar Pawlak (PSL), cztery lata później, za rządów Jerzego Buzka (AWS), rozpoczęły się negocjacje w sprawie członkostwa, a zakończył je w grudniu 2002 roku rząd Leszka Millera.

Pierwszy dokument wiążący nas z Unią, czyli Układ Europejski, który wszedł w życie 1 lutego 1994 r., zagwarantował Polsce status państwa stowarzyszonego przez UE. Przewidywał stopniowe znoszenie ograniczeń w handlu przemysłowym i ograniczoną liberalizację handlu artykułami rolnymi. Zobowiązywał też stronę polska do dostosowywania swoich przepisów do standardów europejskich.

Podczas szczytu w Kopenhadze w czerwcu 1993 roku przywódcy Unii Europejskiej zdecydowali o przyjęciu państw stowarzyszonych (Polska, ówczesna Czechosłowacja oraz Węgry) do UE. Warunkiem członkostwa miało być spełnienie wyznaczonych kryteriów politycznych i gospodarczych, tzw. kryteriów kopenhaskich.

Negocjacje członkowskie

W grudniu 1997 roku w Luksemburgu szefowie państw UE zaprosili Polskę, Cypr, Czechy, Estonię, Słowenię oraz Węgry (późniejsza grupa luksemburska) do negocjacji członkowskich, które rozpoczęły się 31 marca 1998 roku.

Największe kontrowersje wiązały się z negocjowaniem przez Polskę warunków członkostwa w obszarach: swobodny przepływ osób (dopuszczenie Polaków do pracy w krajach UE), swobodny przepływ kapitału (umożliwienie cudzoziemcom zakupu polskiej ziemi) oraz rolnictwo (walka o jak najwyższe dopłaty bezpośrednie dla rolników).

Po wielu miesiącach zażartych dyskusji z Piętnastką, Polska wynegocjowała 12-letni (najdłuższy spośród 10 kandydatów) okres ochronny na sprzedaż ziemi rolnej. Wyjątkiem są rolnicy z krajów UE, którzy osiedlają się w Polsce i osobiście uprawiają wydzierżawioną ziemię. Oni bowiem mogą kupić tę ziemię już po siedmio- lub trzyletnim (w zależności od regionu Polski) okresie dzierżawy.

Dopłaty dla rolników

Kwestią sporną długi czas pozostawała tez wysokość dopłat bezpośrednich dla rolników w nowych krajach Unii. Ostatecznie UE wprowadziła dla nowych państw
10-letni okres dochodzenia do pełnej wysokości dopłat. W latach 2005, 2006 rolnicy otrzymają dopłaty w wysokości odpowiednio; 30 proc., 35 proc. płatności obowiązujących w UE. Dopłaty w pełnej wysokości polscy rolnicy dostaną dopiero w 2013 roku.

Ostateczne warunki naszego członkostwa zostały ustalone podczas szczytu w Kopenhadze w grudniu 2002 roku. Polska uzyskała miano twardego negocjatora, który do końca walczy o swoje stanowisko.

16 kwietnia 2003 roku, na szczycie w Atenach, premier Leszek Miller, minister Włodzimierz Cimoszewicz oraz minister ds. europejskich Danuta Huebner podpisali Traktat Akcesyjny o przystąpieniu Polski do UE.

POLSKA PELNOPRAWNYM CZŁONKIEM EUROPOLU

Od 1 listopada 2004 roku Polska jest pełnoprawnym członkiem Europolu. Głównym celem tej instytucji zrzeszającej kraje członkowskie Unii Europejskiej jest usprawnienie współpracy pomiędzy ich policjami i strażami granicznymi w wykrywaniu i zwalczaniu międzynarodowej przestępczości.

Dotychczas –od 3 października 2001 r.- polska policja i Straż Graniczna były jedynie stowarzyszone z Europolem. Po wstąpieniu 1 maja 2004 do Unii Europejskiej, nie stały się jednak automatycznie członkiem tej organizacji. Uzyskanie członkostwa w Europolu musiało zostać poprzedzone ratyfikacją Konwencji o Europolu oraz dodatkowych protokołów z nią związanych.

I zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Eugeniusz Szcerbak, pytany, co oznacza dla policji członkostwo w Europolu, powiedział: Przede wszystkim zwiększą się nasze możliwości operacyjne. Będziemy mieć dostęp do wszystkich baz danych policji krajów członkowskich. Zapewnił też, że jesteśmy przygotowani do członkostwa w tej instytucji i wyzwań, jakie z tym się wiążą.

Europol utworzony został na mocy Traktatu z Maastricht, by usprawnić współprace państw członkowskich UE w dziedzinach takich jak zwalczanie przemytu narkotyków, terroryzmu i innych form międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. Rozpoczął swoją działalność 3 stycznia 1994 r., początkowo jako Europejska Jednostka Narkotykowa (EDU) powołana do zwalczania przestępczości narkotykowej, stopniowo rozszerzano jednak zakres jej działania.

Wejście Polski w struktury Europolu wiąże się z kosztami wynikającymi z konieczności partycypowania w jego budżecie. Budżet organizacyjny w 2005 roku ma wynieść ok. 68 mln euro. Łączny wkład dziesięciu nowych państw oscylować będzie w granicach 4-4,5% całego budżetu, a na Polskę przypadnie ok. 2% tej sumy, czyli
1,2-1,3 mln euro rocznie.

NAJNOWSZE STATYSTYKI

Nie sprawdziły się obawy Polaków związane z wejściem do UE; akcesja zbiegła się ze wzrostem gospodarczym w kraju; brakuje negatywnej debaty o Unii, bo politycy zajęli się innymi sprawami.

Najnowszy sondaż CBOS wskazuje, że poparcie dla integracji Polski z Unią osiągnęło nienotowany od lat wynik. W listopadzie liczba jej zwolenników wyniosła 77%, o 5 punktów proc. więcej niż w październiku. Jest to wskaźnik najwyższy od maja 1996 roku, kiedy to poparcie dla integracji sięgało 80%.

Prof. Lena Kolarsko-Babińska, która jest szefową Instytutu Spraw Publicznych (ISP), skomentowała ten sondaż dla PAP. Uznała, że jedną z przyczyn wzrostu poparcia dla akcesji jest to, że wchodząc do Unii, Polacy żywili zarówno bardzo dużo nadziei, jak i obaw. Jak mówiła, obawy te dotyczyły przede wszystkim kwestii ekonomicznej – bano się, że nasi rolnicy nie dadzą sobie rady, że nasze produkty będą niekonkurencyjne, że wiele przedsiębiorstw zbankrutuje.
W tej chwili okazuje się, że gospodarka rośnie, spada powoli bezrobocie, nie odnotowujemy większych bankructw, nasze towary są rozchwytywane, czyli nasze obawy nie sprawdziły się – oceniła.POLAKÓW ŻYCIE W UNII . . .


,, Każdy miesiąc obecności Polski we Wspólnocie będzie bowiem pokazywał, że jest ona szansą nadrobienia strat i rozwoju kraju”
Aleksander Kwaśniewski, 1 maja 2004


( . . . )


POZYTYWNY BILANS OŚMIU MIESIĘCY CZŁONKOSTWA POLSKI W UE

W przedstawionym 22 grudnia br. przez ministra ds. europejskich Jarosława Pietrasa raporcie wskazano, ze te pozytywne tendencje przyczyniły się do
wzrostu społecznego poparcia dla obecności Polski, które w listopadzie przekroczyło nawet 75%.

Efekty negatywne

Wejście Polski do UE przyniosło też pewne negatywne efekty, jak wzrost cen towarów i usług. Od maja do października ceny wzrosły o 4,5% w porównaniu do ubiegłego roku. Szczególnie odczuwalny był wzrost cen artykułów rolno-spożywczych – w październiku żywność była droższa o 7,7% niż w ub. roku. Najbardziej podrożało mięso.

Polska gospodarka rozwijała się w szybkim tempie już w miesiącach poprzedzających wejście Polski do UE – w pierwszych kwartałach br. PKB wzrósł realnie o 5,9%.

Według danych na 30 listopada br., od początku roku Polska otrzymała z unijnej kasy o 1,380 mld euro (5,447 mld zł) więcej niż do niej wpłaciła. Do budżetu Unii wpłaciliśmy ok. 1,102 mld (5,181 mld euro) z tytułu składki członkowskiej. Otrzymaliśmy natomiast 2,482 mld euro (10,658 mld zł).

Dopłaty bezpośrednie

W ramach dopłat bezpośrednich do 1 grudnia br. przekazano rolnikom ponad 1,2 mld zł, czyli ok. 17% przeznaczonej na ten cel kwoty 7,16 mld zł. Podstawowa dopłata (25% z unijnej kasy) do 1 ha gruntu wynosi 44,46 euro, a uzupełniająca (wypłacana z funduszy na rozwój wsi i polskiego budżetu) – 61,87 euro (naliczanie po kursie 1 euro = 4,73 zł).

Po trzech kwartałach br. znacznie szybciej niż w roku ubiegłym rosły obroty Polski z zagranicą. W porównaniu z 2003 rokiem wartość polskiego eksportu zwiększyła się o 31, 7%, a import wzrósł o 25,9%; znacząco wzrosła wartość obrotów handlowych z pozostałymi państwami UE, a ujemne saldo polskie zmniejszyło się niemal o połowę –do 1,5 mld euro.

Wzrósł eksport produktów rolno-spożywczych

Eksport produktów rolno-spożywczych wzrósł w pierwszym półroczu o ponad 36%, w tym o niemal 52% wzrósł eksport tych towarów do krajów UE. Zaś import tych artykułów do Polski z państw Unii utrzymuje się na poziomie niewiele wyższym od ubiegłorocznego i w większości są to produkty ‘’luksusowe’’ nie konkurujące z żywnością produkowaną w Polsce.

Z wejściem Polski do UE wiążą się także zachęty do inwestowania szczególnie w modernizację branży rolno-spożywczej, a także innych branżach, w których przedsiębiorcy chcą konkurować na rynkach UE. Dzięki zniesieniu granic celnych i związanych z tym formalnościami obniżyły się koszty działalności gospodarczej szczególnie firm eksportowych i transportowych. Ożywienie działalności inwestycyjnej powinno –według autorów raportu- nastąpić w nadchodzących miesiącach wraz z uruchamianiem projektów finansowych z funduszy strukturalnych.

Bez poprawy na rynku pracy

Pozytywne tendencje w polskiej gospodarce nie przełożyły się na poprawę sytuacji na rynku pracy. W październiku stopa bezrobocia spadła do 18,7% z 20% w kwietniu br.

Według Pietrasa, w wyniku modernizacji polskiej gospodarki, wprowadzania nowych technologii, zwiększa się wydajność pracy i konkurencyjność gospodarki, co jednak nie odbywa się przy wzroście zatrudnienia. Jednocześnie przy gwałtownej restrukturyzacji mamy do czynienia z sytuacją, że ludzie tracą pracę dlatego, iż nie dość szybko potrafią odnaleźć się w swojej rzeczywistości – ocenił Pietras.
Jego zdaniem, w sprawie rynku pracy ‘’nie czeka nas łatwa droga”. W nadchodzących miesiącach powinno nastąpić zwiększenie w Polsce inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw, w tym zagranicznych, które tworzą miejsca pracy, a także przeniesienie części produkcji pracochłonnej z terenu UE do Polski.
ORĘDZIE NOWOROCZNE PREZYDENTA RP ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO

Spotykamy się już po raz dziesiąty. Ale po raz pierwszy w zjednoczonej Europie
- tak swoje telewizyjno-radiowe orędzie noworoczne rozpoczął Kwaśniewski.


Spełniło się narodowe pragnienie. Razem z przyjaciółmi budujemy przyszłość kontynentu, idziemy drogą dialogu i współpracy. Jestem przekonany, że to nasze zrastanie się z Europą będzie z każdym rokiem bardziej widoczne i odczuwalne.


Ola Roszkowska, klasa 1 gimnazjum

Dodaj swoją odpowiedź