Elektroliza soli stopionych

Elektroliza stopionych bezwodnych elektrolitów przebiega podobnie jak w roztworach. Jony, które w stałym elektrolicie są uporządkowane w sieciach krystalicznych, po stopieniu poruszają się chaotycznie we wszystkich kierunkach, podobnie jak w roztworze. Po połączeniu elektrod ze źródłem prądu ruch jonów staje się uporządkowany. Kationy wędrują do katody, a aniony - do anody.

Elektrolizę stopionych soli stosuje się głównie wówczas, gdy nie można przeprowadzić elektrolizy wodnych roztworów tych soli, gdyż produkty po wydzieleniu reagują z wodą, albo też gdy rudy wykorzystywane do elektrolitycznego otrzymywania metali są w wodzie trudno rozpuszczalne (np. Al2O3). Pierwszą elektrolize z wydzieleniem glinu przeprowadzono w 1886r. Była to elektroliza Al2O3 rozpuszczonego w stopionym Na3AlF6 Równocześnie stwierdzo że niemożliwe jest przeprowadzenie elektrolizy czystego tlenku glinu, ze względu na jego wysoką temperaturę topnienia (ok. 1000 C). Temperatura topnienia Na3AlF6 wynosi również około 1000C ale może być obniżona poprzez dodanie CaF2 R


Dodaj swoją odpowiedź
Fizyka

Elektroliza i jej skutki

Elektroliza jest to proces elektrochemiczny, w którym doprowadzona z zewnątrz ener-gia elektryczna zostaje zużyta na przeprowadzenie przemian chemicznych związanych z przepływem ładunków elektrycznych przez elektrolit i przebiegających na po...

Chemia

Elektroliza jako układ utleniajaco - redukcyjny

Elektroliza jest procesem wymuszonym, który przebiega w przewodniku elektrolitycznym, gdzie nośnikami ładunków elektrycznych są zarówno jony dodatnie (kationy) jak i ujemne (aniony). Ruch ładunków elektrycznych jest wymuszony poprzez podłą...

Chemia

Elektroliza jako układ utleniajaco-redukcyjny.

Elektroliza jako układ utleniajaco-redukcyjny.

Elektroliza jest procesem wymuszonym, który przebiega w przewodniku elektrolitycznym, gdzie nośnikami ładunków elektrycznych są zarówno jony dodatnie (kationy) jak i ujemne (aniony). Ruc...

Chemia

Elektroliza, otrzymywanie elektrolityczne metali

Jeśli elektrody metaliczne zanurzone w roztworze elektrolitu lub innym przewodniku typu jonowego połączy się z zewnętrznym źródłem prądu stałego o odpowiednim napięciu, zajdą na nich procesy określane ogólnie mianem elektrolizy. Układ...

Materiałoznawstwo

Metalurgia proszków

WPROWADZENIE
I. WYTWARZANIE PROSZKÓW METALI
1. METODY MECHANICZNE
2. METODY CHEMICZNE
3. METODY FIZYKOCHEMICZNE
II. PRASOWANIE PROSZKÓW METALI
III. SPIEKANIE PROSZKÓW METALI
WPROWADZENIE
Proces metalurgii proszkó...